Stav zoologických druhov

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Duvalius hungaricus Behúnik maďarský chrobáky 8,3 0,0 91,7 Zobraziť druh v atlase
Umbra krameri Walbaum, 1792 Blatniak tmavý ryby 18,2 9,1 72,7 Zobraziť druh v atlase
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 32,0 58,6 9,4 Zobraziť druh v atlase
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Boleň dravý ryby 25,0 18,8 56,2 Zobraziť druh v atlase
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 14,3 85,7 Zobraziť druh v atlase
Carabus hungaricus Bystruška južná chrobáky 0,0 12,8 87,2 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 Bystruška potočná chrobáky 8,1 41,9 50,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Eucarabus) scheidleri zawadzkii Kraatz, 1854 Bystruška Zawadského chrobáky 0,0 68,4 31,6 Zobraziť druh v atlase
Sadleriana pannonica (FRAUENFELD, 1865) Bytinela panónska mäkkýše 69,7 12,6 17,7 Zobraziť druh v atlase
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) Čík európsky ryby 24,2 15,2 60,6 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 8,3 61,5 30,2 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 Fuzáč alpský chrobáky 32,4 62,2 5,4 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 Fúzač karpatský chrobáky 8,3 79,2 12,5 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 Fuzáč veľký chrobáky 7,9 59,4 32,7 Zobraziť druh v atlase
Cottus gobio Linnaeus, 1758 Hlaváč bieloplutvý ryby 23,7 28,9 47,4 Zobraziť druh v atlase
Hucho hucho (Linnaeus, 1758) Hlavátka podunajská ryby 6,9 10,3 82,8 Zobraziť druh v atlase
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) Hnedáčik chrastavcový motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hypodryas maturna (Linnaeus, 1758) Hnedáčik osikový motýle 3,0 24,2 72,8 Zobraziť druh v atlase
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) Hrabavka škvrnitá obojživelníky 15,2 57,6 27,2 Zobraziť druh v atlase
Microtus oeconomus (Pallas, 1776) Hraboš severský cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Microtus tatricus Kratochvil, 1952 Hraboš tatranský cicavce 11,0 79,5 9,5 Zobraziť druh v atlase
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) Hrebenačka pásavá ryby 16,7 16,7 66,6 Zobraziť druh v atlase
Gymnocephalus baloni Holcík et Hensel, 1974 Hrebenačka vysoká ryby 16,7 33,3 50,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio uranoscopus Vladykov, 1925 Hrúz fúzatý ryby 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Gobio kessleri Dybowski, 1862 Hrúz Kesslerov ryby 8,3 16,7 75,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio albipinnatus Fang, 1934 Hrúz Vladykov ryby 14,3 17,9 67,8 Zobraziť druh v atlase
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) Hubár jednorohý chrobáky 8,7 7,2 84,1 Zobraziť druh v atlase
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) Jasoň červenooký motýle 11,4 52,3 36,3 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) Jasoň chochlačkový motýle 32,9 50,6 16,5 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Jašterica bystrá plazy 14,6 48,4 37,0 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) Jašterica múrová plazy 30,2 53,8 16,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) Jašterica zelená plazy 24,6 68,6 6,8 Zobraziť druh v atlase
Lacerta vivipara pannonica L?c et Kluch, 1968 Jašterica živorodá plazy 1,7 78,0 20,3 Zobraziť druh v atlase
Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) Kamzík vrchovský cicavce 89,1 10,9 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) Klinovka hadia vážky 36,1 31,9 32,0 Zobraziť druh v atlase
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) Klinovka žltonohá vážky 23,9 23,9 52,2 Zobraziť druh v atlase
Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853) Kobylka sedmohradská rovnokrídlovce 21,9 46,9 31,2 Zobraziť druh v atlase
Isophya stysi Cejchan, 1957 Kobylka Štysova rovnokrídlovce 5,4 59,5 35,1 Zobraziť druh v atlase
Zingel zingel (Linnaeus, 1766) Kolok veľký ryby 25,0 0,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Zingel streber (Siebold, 1863) Kolok vretenovitý ryby 0,0 37,5 62,5 Zobraziť druh v atlase
Paracaloptenus caloptenoides (BR.) 1861 K Koník Brunnerov rovnokrídlovce 11,1 55,6 33,3 Zobraziť druh v atlase
Stenobothrus eurasius Zub., 1898 Koník slovanský rovnokrídlovce 4,5 52,3 43,2 Zobraziť druh v atlase
Odontopodisma rubripes Ramme, 1931 Koník východný rovnokrídlovce 8,3 66,7 25,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 Korýtko riečne mäkkýše 14,9 47,4 37,7 Zobraziť druh v atlase
Emys orbicularis (LINNAEUS,1758) Korytnačka močiarna plazy 0,0 17,4 82,6 Zobraziť druh v atlase
Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) Kotúľka štíhla mäkkýše 7,1 35,7 57,2 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 8,8 50,0 41,2 Zobraziť druh v atlase
Ablepharus kitaibelii Krátkonôžka štíhla plazy 22,4 56,1 21,5 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) Kunka červenobruchá obojživelníky 22,9 54,2 22,9 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) Kunka žltobruchá obojživelníky 21,5 61,9 16,6 Zobraziť druh v atlase
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) Lipeň tymianový ryby 10,0 33,3 56,7 Zobraziť druh v atlase
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) Lišaj pupalkový motýle 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Rhodeus sericeus (Bloch, 1783) Lopatka dúhová ryby 43,8 37,5 18,7 Zobraziť druh v atlase
Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 Mihuľa karpatská ryby 11,1 55,6 33,3 Zobraziť druh v atlase
Lampetra planeri (Bloch, 1784) Mihuľa potočná ryby 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) Mihuľa ukrajinská ryby 16,7 16,7 66,6 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) Mlok dunajský obojživelníky 8,5 4,3 87,2 Zobraziť druh v atlase
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Mlok hrebenatý obojživelníky 11,2 32,6 56,2 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (BOULENGER,188O) Mlok karpatský obojživelníky 17,1 50,6 32,3 Zobraziť druh v atlase
Leptidea morsei (Fenton, 1881) Mlynárik východný motýle 4,3 45,7 50,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea nausithous (Bergstraesser, 1779) Modráčik bahniskový motýle 35,5 58,1 6,4 Zobraziť druh v atlase
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) Modráčik čiernoškvrnný motýle 7,7 68,1 24,2 Zobraziť druh v atlase
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Modráčik krvavcový motýle 29,4 42,6 28,0 Zobraziť druh v atlase
Orthosia schmidti (Dioszeghy, 1935) Mora schmidtova motýle 22,9 54,3 22,8 Zobraziť druh v atlase
Barbus meridionalis Mrena karpatská ryby 33,3 23,3 43,4 Zobraziť druh v atlase
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) Mrena severná ryby 18,8 18,8 62,4 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) Myšovka horská cicavce 16,1 64,5 19,4 Zobraziť druh v atlase
Sicista subtilis Myšovka stepná cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) Netopier fúzatý cicavce 3,5 64,7 31,8 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Netopier obyčajný cicavce 50,0 25,9 24,1 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 19,8 60,3 19,9 Zobraziť druh v atlase
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1819) Netopier sťahovavý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) Netopier veľkouchý cicavce 8,1 65,6 26,3 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 60,6 39,4 Zobraziť druh v atlase
Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) Očkáň hnedý motýle 75,0 25,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lopinga achine (Scopoli, 1763) Očkáň mätonohý motýle 10,0 70,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) Ohniváčik veľký motýle 12,2 55,6 32,2 Zobraziť druh v atlase
Cordulegaster heros Pásikavec veľký vážky 27,3 47,7 25,0 Zobraziť druh v atlase
Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermueller, 1775) Pestroň vlkovcový motýle 13,7 63,0 23,3 Zobraziť druh v atlase
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 Pijavica lekárska obrúčkavce 12,1 39,4 48,5 Zobraziť druh v atlase
Vertigo moulinsiana (DUPUY, 1849) Pimprlík bruškatý mäkkýše 13,5 50,0 36,5 Zobraziť druh v atlase
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925 Pimprlík močiarny mäkkýše 8,7 70,4 20,9 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 11,4 72,6 16,0 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) Pižmovec hnedý chrobáky 4,5 56,1 39,4 Zobraziť druh v atlase
Dryomys nitedula (Pallas, 1779) Plch lesný cicavce 4,0 60,0 36,0 Zobraziť druh v atlase
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) Plch lieskový cicavce 48,0 39,0 13,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) Plocháč červený chrobáky 14,3 57,8 27,9 Zobraziť druh v atlase
Rutilus meidingeri (Heckel, 1852) Plotica čiernomorská (perleťová) ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rutilus pigus (Heckel, 1852) Plotica lesklá ryby 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Pĺž podunajský ryby 20,0 36,7 43,3 Zobraziť druh v atlase
Sabanejewia aurata Pĺž zlatistý ryby 6,3 6,3 87,4 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) Podkovár malý cicavce 17,1 62,4 20,5 Zobraziť druh v atlase
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) Potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 88,1 11,9 Zobraziť druh v atlase
Probaticus subrugosus (Duftschmid, 1812) Potemník pasienkový chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) Priadkovec trnkový motýle 31,3 50,7 18,0 Zobraziť druh v atlase
Austropotamobius torrentium Rak riavový kôrovce 77,8 0,0 22,2 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) Rak riečny kôrovce 36,6 33,6 29,8 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 10,4 68,8 20,8 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 Ropucha zelená obojživelníky 24,2 44,2 31,6 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Rosnička zelená obojživelníky 30,1 55,9 14,0 Zobraziť druh v atlase
Saga pedo (PALLAS) 1771 Sága stepná rovnokrídlovce 0,0 46,4 53,6 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 Skokan hnedý obojživelníky 28,3 55,8 15,9 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 Skokan krátkonohý obojživelníky 45,3 34,7 20,0 Zobraziť druh v atlase
Rana arvalis Nilsson, 1842 Skokan ostropyský obojživelníky 2,9 81,4 15,7 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 Skokan rapotavý obojživelníky 53,1 32,7 14,2 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 Skokan štíhly obojživelníky 14,7 56,7 28,6 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 Skokan zelený obojživelníky 51,5 31,0 17,5 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 43,9 52,6 3,5 Zobraziť druh v atlase
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) Spriadač kostihojový motýle 24,6 63,1 12,3 Zobraziť druh v atlase
Marmota marmota (Linnaeus, 1758) Svišť vrchovský cicavce 86,8 6,6 6,6 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) Syseľ pasienkový cicavce 18,8 51,8 29,4 Zobraziť druh v atlase
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) Šabľa krivočiara ryby 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Coenagrion ornatum (Selys, 1850) Šidielko ozdobné vážky 39,3 42,6 18,1 Zobraziť druh v atlase
Sympecma paedisca (Brauer, 1883) Šidlovka Brauerova vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cricetus cricetus Linnaeus, 1758 Škrečok poľný cicavce 9,1 49,1 41,8 Zobraziť druh v atlase
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) Užovka fŕkaná plazy 17,9 64,7 17,4 Zobraziť druh v atlase
Coronella austriaca Laurenti, 1768 Užovka hladká plazy 3,9 52,9 43,2 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) Užovka stromová plazy 1,5 49,4 49,1 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) Vážka jednoškvrnná vážky 13,8 36,2 50,0 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) Vážka malá Libellulidae 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 53,7 40,0 6,3 Zobraziť druh v atlase
Bison bonasus (Linnaeus, 1758) Zubor hrivnatý cicavce 30,0 60,0 10,0 Zobraziť druh v atlase
Colias myrmidone (Esper, 1781) Žltáčik zanoväťový motýle 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase