Vytlačiť

brehár čiernochvostý

brehár čiernochvostý

Limosa limosa (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

30 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

19

Priemerná plocha TML

4 489 669 m2

Počet mapovateľov

14

Počet vykonaných návštev na TML

116

Priemerný počet druhov v zázname

21


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) (68),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (62),Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) (62),Alauda arvensis Linnaeus, 1758 (54),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (53),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (52),Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 (52),Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (48),Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) (46),Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) (45)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
100.0%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
33.3% 66.7%
PAN:
40.0% 20.9% 39.1%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
40.9% 48.2% 10.9%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
0.9% 99.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 100 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 31,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 29,8 %
A04 - pasenie 13,5 %
A05 - chov dobytka (bez pasenia) 4,3 %
B02 - Obnova lesa a manažment 4,3 %
C01 - baníctvo a lomy 4,3 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 4,3 %
J03 - iné zmeny ekosystému 4,3 %
K02 - biologické procesy 4,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,5 %
A01 - pestovanie 12,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 12,4 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 10,2 %
A06 - 7,5 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 7,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 6,5 %
K02 - biologické procesy 6,5 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 3,2 %
C01 - baníctvo a lomy 3,2 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV