Vytlačiť

chochlačka bielooká

chochlačka bielooká

Aythya nyroca (Guldenstadt, 1769)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

10 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Druh je o niečo menší ako kačica divá. Samec aj samica sú hnedé, samec má pritom najmä spodnú časť tela a hlavu bledšiu, hrdzavejšiu. Hnedé sfarbenie samice je tmavé, na chrbte až čierne. Bru­cho a zadná časť tela pod chvostom sú pri obidvoch pohlaviach biele. Biele sú aj zrkadlá na letkách a spod­ná strana krídel. Samec má bielo sfarbené dúhovky, samica ich má hnedé. Hmotnosť sa pohybuje v roz­medzí 440 - 727 g.

Ekológia

Druh hniezdi najmä na hodnotných mokradiach strednej a väčšej veľkosti s rozsiah­lejšími zárastami makrofytnej vegetácie. Začiatok hniezdenia pripadá obvykle na koniec apríla a máj. Samica kladie väčšinou 8 - 10 jednofarebných smo-tanovožltých alebo zelenkastohnedých vajec. Vajcia sú zohrievané 25 - 29 dní. Po vyliahnutí sa mláďatá dokážu hneď výborne potápať. Schopnými letu sa stávajú cca po 8 týždňoch. Potravu tvoria prevažne rastliny, zo živočíchov je to hlavne drobný hmyz žijúci vo vode, mäkkýše, červy a kôrovce. Druh zi­muje v Stredomorí, v Afrike južne od Sahary, na Níle a na Indickom polostrove.

Celkové rozšírenie

Druh hniezdi v nesúvislom areáli od západnej Európy smerom na východ po zá­padné Mongolsko a izolované populácie žijú od Lí­bye po severovýchodný Pakistan. Areál hniezdenia sa často mení. V centrálnej Európe sa hniezdiská v 19. storočí rozširovali, v 20. storočí sa západná hra­nica výrazne posúvala východným smerom a počet­nosť klesala aj v hlavných európskych hniezdiskách.

Rozšírenie na Slovensku

Na našom území sa vysky­tuje pomerne zriedkavo počas celého roku. Ojedinelé hniezdenia boli zistené v nížinných močiarnych loka­litách východného a západného Slovenska na loka­litách s bohatou vegetáciou pálky, trsti, plávajúcou a ponorenou vegetáciou. Niektoré bývalé hniezdne lokality stratili časom následkom ľudských zásahov svoj pôvodný charakter a tým aj potenciál pre hniez­denie druhu. Početnosť druhu v 90. rokoch klesala na celom území Slovenska. Na Záhorí bolo zistené hniezdenie v 60. až 70. rokoch. V minulosti druh za­hniezdil na Sennom, ale po roku 1983 nie je nijaký záznam o hniezdení. Hniezdenie koncom 90. rokov bolo zistené aj na Perínskych rybníkoch, pravdepo­dobné hniezdenie bolo aj v CHKO Latorica. Niekedy boli vtáky pozorované na lokalitách v hniezdnom ob­dobí bez dôkazu hniezdenia. V zimnom a migračnom období sú zaznamenané len jednotlivé jedince druhu alebo málopočetné kŕdliky na celom Slovensku.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích území druh nepravidelne hniezdi na 5 chránených vtáčích územiach.

Faktory ohrozenia

Druh je ohrozovaný podobne ako iné druhy kačíc úbytkom vhodných močiarnych biotopov, zánikom porastov, v ktorých by mohol hniezdiť, vyrušovaním ľuďmi počas hniezdneho ob­dobia a nelegálnym odstrelom pri poľovačkách.

Počet lokalít

106

Priemerná plocha TML

2 558 036 m2

Počet mapovateľov

63

Počet vykonaných návštev na TML

747

Priemerný počet druhov v zázname

15


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (646),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (499),Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) (441),Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) (297),Ardea alba Linnaeus, 1785 (281),Cygnus olor (Gmelin, 1789) (281),Mergus merganser Linnaeus, 1758 (247),Parus major Linnaeus, 1758 (212),Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (190),Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1785) (182)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
100.0%
PAN:
2.9% 2.6% 94.5%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
45.2% 35.1% 19.7%
PAN:
37.5% 36.4% 26.1%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
58.1% 36.0% 5.9%
PAN:
44.9% 49.9% 5.2%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
4.4% 1.8% 93.8%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 24,4 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 17,6 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 17,6 %
B02 - Obnova lesa a manažment 11,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,9 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 5,9 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,9 %
M02 - zmeny biotických podmienok 5,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 1,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 1,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,4 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 8,8 %
D01 - dopravné siete 8,0 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 7,5 %
F02 - 7,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 6,7 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 5,3 %
H06 - prírastok energie 5,0 %
I01 - druhové invázie 4,6 %
H02 - znečistenie podzemných vôd (bodové a rozptýlené zdroje) 3,4 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 19,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 19,2 %
B02 - Obnova lesa a manažment 15,8 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 15,8 %
A04 - pasenie 11,3 %
K02 - biologické procesy 7,9 %
A03 - kosenie 4,0 %
F02 - 4,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,3 %
D01 - dopravné siete 0,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F02 - 12,9 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 11,9 %
D01 - dopravné siete 9,9 %
B02 - Obnova lesa a manažment 5,6 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,5 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 5,3 %
D02 - úžitkové vedenia 4,5 %
A06 - 4,2 %
F05 - ilegálny zber / odchyt morskej fauny 3,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV