Vytlačiť

sadlerianka panónska

sadlerianka panónska

Sadleriana pannonica (FRAUENFELD, 1865)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

200 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)

TaxOriginCode:

3


Morfológia

Drobný vodný ulitník s kužeľovitou, hrubostennou, maximálne 3,1 mm dlhou ulitou. Povrch ulity je hladký, ale matný, farba je pôvodne sivastá, väčšinou však pokrytá zelenými či inými riasami. Závity sú výrazne klenuté, spodné bývajú zo strán stlačené. šev (miesto styku dvoch závitov) je hlboký, nie však ostro zarezaný. Ústie je šikmo široko oválne, so širokým tupým rohom v hornej časti. Výška ústia tvorí väčšinou polovicu celkovej výšky ulity, často aj viac. Obústie (okraj ústia ulity) je rozšírené, mierne zhrubnuté a má plochý, dobre vyvinutý pysk.

Ekológia

Bytinela panónska žije v stálych chladných prameňoch, najmä vo veľkých krasových vyvieračkách, kde sa nachádza často vo vysokých počtoch.

Celkové rozšírenie

Západokarpatský endemický druh s ťažiskom výskytu v Juhoslovenskom a Aggteleckom krase, roztrúsené výskyty sú známe aj z bukových hôr v Maďarsku.

Rozšírenie na Slovensku

Druh sa vyskytuje najmä v oblasti Juhoslovenského krasu, ojedinele v prameňoch južnej časti Volovských vrchov. Druh sa vyskytuje na 1 území európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Činnosti, pri ktorých dochádza k výrazným zmenám vo vodnom režime, a tým k narušeniu hydrologických pomerov na lokalitách, skládky odpadu v blízkosti pramenísk, odvodňovanie pramenísk, používanie biocídov v zbernej pramennej oblasti aj jej okolí.

Zaujímavosti

Častá korózia prvých závitov (na vrchole ulity) slovenských jedincov niekedy značne skresľuje celkový tvar ulity.

Počet lokalít

39

Priemerná plocha TML

4 016 m2

Počet mapovateľov

3

Počet vykonaných návštev na TML

179

Priemerný počet druhov v zázname

3


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Bythinella austriaca (FRAUENFELD, 1857) (69),+ Hauffenia sp. (66),Pisidium sp. (46),Helix pomatia LINNAEUS, 1758 (36),Carychium tridentatum (RISSO, 1826) (32),Carychium minimum O.F.MULLER, 1774 (23),Vallonia pulchella (O.F. MULLER, 1774) (21),Pisidium personatum MALM, 1855 (16),Pisidium sp. (15),Acanthinula aculeata (O.F. Muller, 1774) (13)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
64.5% 11.3% 24.2%
PAN:
86.8% 13.2%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
76.6% 18.5% 4.9%
PAN:
86.8% 13.2%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
79.8% 15.3% 4.9%
PAN:
90.6% 9.4%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
65.3% 11.3% 23.4%
PAN:
92.5% 7.5%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
E04 - stavby, budovy v krajine 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 19,7 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 18,2 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 15,2 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 12,1 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 9,1 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 7,6 %
C02 - ťažba ropy, alebo plynu 4,5 %
E04 - stavby, budovy v krajine 4,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 3,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 3,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
H01 - znečistenie povrchových vôd 78,6 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 21,4 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV