Vytlačiť

myšiarka močiarna

myšiarka močiarna

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

10 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Samec aj samica majú vrchnú stranu tela žlto- až hrdzavohnedú, jednotlivé perá majú čiernohnedé škvrny. Pod hrdlom býva biely priečny pásik, ostatná spodná časť tela je belavo až hrdzavožltá, s pozdĺžnymi tmavými škvrnami bez priečnych prúžkov. Závoj je bledožltý, okolo očí je čierny prste­nec. Sfarbenie dúhovky je žlté. Perá na hlave, pripo­mínajúce uši, sú malé a sotva viditeľné. Letky sú žlté až hrdzavohnedé. Chvost je svetlohrdzavý až takmer biely, s tmavými, hrubšími, dopredu sa rozširujúcimi pruhmi. Hmotnosť sa pohybuje od 225 do 464 g.

Ekológia

Obýva otvorené miesta, najmä vlhké lúky a močariská s roztrúsenými krovinami a stromami, ale aj polia. Hniezdo býva umiestnené na zemi medzi trsmi trávy tak, aby nebolo podmáčané. Ako jediná z na­šich sov prináša stavebný materiál na hniezdo. Znášku 4 - 9 vajec kladie samica obvykle od polovice marca do začiatku mája. V rokoch bohatých na drobné hlo­davce hniezdi aj v zime a vtedy môže vyviesť mláďatá aj dvakrát do roka. Vajcia sú čisto biele, slabo lesklé, samica na nich sedí 24 - 28 dní. O vyliahnuté mladé sa starajú obidvaja rodičia. Po 12 - 17 dňoch opúšťajú mláďatá hniezdo, lietajú však až po 35 dňoch. Potravou sú najmä drobné hlodavce, v malom počte vtáky a larvy hmyzu. Je to prevažne sťahovavý druh. Zimoviská sa nachádzajú v Stredomorí, Afrike a Arábii. Najstarší okrúžkovaný jedi­nec sa dožil viac ako 12 rokov.

Celkové rozšírenie

Druh je rozšírený v holarktickej oblasti. Početnosť vo väčšine areálu závisí od počet­nosti jeho koristi - drobných cicavcov. Najpočetnejšie populácie mimo Ruska žijú v švédsku, Nórsku, Bielo­rusku a vo Veľkej Británii.

Rozšírenie na Slovensku

Na našom území je nehoj-ným a nepravidelným hniezdičom v oblasti juhozá­padu a Východoslovenskej roviny. Aj počas ťahu sa vy­skytuje najmä na nížinách východného a západného Slovenska. V zime môže vytvárať aj kŕdle v počte nie­koľkých desiatok jedincov.

Druh sa v národnom zozname chránených vtáčích území neuvádza, pretože jeho hniezdenie sa nezistilo na nijakom chránenom vtáčom území.

Faktory ohrozenia

Negatívny vplyv na druh má stály úbytok mokradí, kosenie lúk, nelegálny odstrel na zimoviskách, otravy jedovatými chemikáliami urče­nými na hubenie hlodavcov. Častými príčinami úhynu sú aj zrážky s dopravnými prostriedkami.

Počet lokalít

19

Priemerná plocha TML

4 489 669 m2

Počet mapovateľov

14

Počet vykonaných návštev na TML

116

Priemerný počet druhov v zázname

21


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) (68),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (62),Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) (62),Alauda arvensis Linnaeus, 1758 (54),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (53),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (52),Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 (52),Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (48),Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) (46),Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) (45)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
100.0%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
33.3% 66.7%
PAN:
40.0% 20.9% 39.1%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
40.9% 48.2% 10.9%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 100 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 31,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 29,8 %
A04 - pasenie 13,5 %
A05 - chov dobytka (bez pasenia) 4,3 %
B02 - Obnova lesa a manažment 4,3 %
C01 - baníctvo a lomy 4,3 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 4,3 %
J03 - iné zmeny ekosystému 4,3 %
K02 - biologické procesy 4,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,5 %
A01 - pestovanie 12,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 12,4 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 10,2 %
A06 - 7,5 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 7,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 6,5 %
K02 - biologické procesy 6,5 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 3,2 %
C01 - baníctvo a lomy 3,2 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV