Vytlačiť

Žlna sivá

Žlna sivá

Picus canus Gmelin, 1788

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

2 000 EUR


Morfológia

Druh je o niečo menší ako kavka. Hla­va je sfarbená šedo, od kútika zobáka smeruje šikmo nadol čierny ,,fúz" a samec má na vrchu hlavy malú červenú čiapočku, ktorá samici chýba. Chrbtová stra­na tela je tlmenozelená, brušná strana bledosivastá so zeleným nádychom. Hmotnosť sa pohybuje od 120 do 150 g.

Ekológia

Tokanie sprevádzané bubnovaním a hlasi­tým ozývaním sa začína od marca. Hniezdenie prebie­ha v apríli až máji. Hniezdo býva umiestnené v dutine chorého aj suchého stromu a jeho priemerná výška býva okolo 7 m. Dutina môže byť využívaná aj niekoľ­ko rokov po sebe. Samica obvykle kladie 6 - 7 vajec bielej farby, ktoré môžu byť sekundárne sfarbené od hniezdneho materiálu do hneda. Cez deň zahrie­vajú znášku obaja rodičia 17 - 18 dní, ale v dutine nocuje od znesenia prvého vajca samec. Prvých 5 dní sú mláďatá zohrievané rodičmi nepretržite. Od cca 15. - 18. dňa mláďatá čakajú na potravu pri otvore hniezdnej dutiny. Potrava je výlučne živočíšna, naj­častejšie sú to mravce a ich vývinové štádiá, chrobáky a iný hmyz. Hniezdo opúšťajú mláďatá vo veku asi 23 - 28 dní a sú spolu s rodičmi ešte ďalších 10 dní. Je to stály vták, ktorý sa môže v mimohniezdnom období potulovať v okolí hniezdisk. V zime častejšie zalieta do parkov a k ľudským sídlam.

 

Celkové rozšírenie

Je rozšírený v palearktickej a orientálnej oblasti. V súčasnosti sa postupne pomaly šíri západným smerom do Francúzska.

Rozšírenie na Slovensku

Na našom území žije v list­natých a zmiešaných lesoch, zriedkavejšie v ihlična­tých vo vyšších polohách. Vystupuje takmer po hornú hranicu lesa a vyskytuje sa od nížin do nadmorskej výšky 1 400 m. Druh bol zistený na asi 75 % územia a hniezdne a zimné rozšírenia sa takmer plne prekrý­vajú v dôsledku toho, že druh nemigruje.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích úze­mí druh hniezdi na 21 chránených vtáčích územiach.

Faktory ohrozenia

Druh na Slovensku nie je ohro­zený. Aj keď sú nateraz populácie stabilizované, nega­tívne však môže na ne pôsobiť veľkoplošné nahrádza­nie listnatých lesov ihličnatými.

Počet lokalít

187

Priemerná plocha TML

6 249 393 m2

Počet mapovateľov

82

Počet vykonaných návštev na TML

372

Priemerný počet druhov v zázname

147


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (4348),Turdus merula Linnaeus, 1758 (3542),Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) (3541),Turdus philomelos Brehm, 1831 (2749),Parus major Linnaeus, 1758 (2532),Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) (2233),Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) (1708),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (1650),Cuculus canorus Linnaeus, 1758 (1541),Alauda arvensis Linnaeus, 1758 (1378)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
0.8% 15.8% 83.4%
PAN:
0.9% 11.5% 87.6%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
51.7% 42.5% 5.8%
PAN:
24.8% 49.6% 25.6%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
42.5% 56.0% 1.5%
PAN:
31.9% 54.0% 14.1%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
1.9% 15.8% 82.3%
PAN:
2.7% 13.3% 84.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 36,7 %
A03 - kosenie 23,0 %
A04 - pasenie 21,2 %
K02 - biologické procesy 5,8 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 2,8 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 2,2 %
A05 - chov dobytka (bez pasenia) 1,6 %
A01 - pestovanie 1,2 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,2 %
A06 - 1,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 35,5 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 9,8 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 7,5 %
A03 - kosenie 7,3 %
D01 - dopravné siete 6,6 %
A06 - 4,8 %
A01 - pestovanie 2,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,1 %
K02 - biologické procesy 2,1 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 2,0 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 25,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 20,9 %
A04 - pasenie 9,6 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 8,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 6,5 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,5 %
D01 - dopravné siete 3,4 %
K02 - biologické procesy 3,1 %
A06 - 2,7 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 2,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 17,1 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 12,8 %
D01 - dopravné siete 11,7 %
A06 - 10,3 %
A01 - pestovanie 7,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,6 %
D02 - úžitkové vedenia 4,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 4,0 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 2,6 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,6 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV