Vytlačiť

orliak morský

orliak morský

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

10 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

! význam kódu nebol zistený


Morfológia

Najväčší európsky orol s priemernou hmotnosťou tela 4 050 - 7 096 g a s rozpätím krídel takmer 2,5 m. Dospelý jedinec je celý hnedý, s čisto-bielym klinovitým chvostom, hlavu a krk má žltohne­dé. Zobák je masívny, žltý, behák je v hornej tretine operený. Mladé jedince majú hlavu a chvost tmavý, na hrudi v rôznej miere svetlejšie hnedé pruhovanie.

Ekológia

Na našom území obýva predovšetkým lesné biotopy v blízkosti väčších riek a veľkých vod­ných nádrží, priehrad a rybníkov. Hniezdny biotop tvoria vysokokmenné porasty prirodzeného lesa. Hniezdi jednotlivo, prevažne na topoľoch v blízkosti okraja lesa alebo vnútri redšieho porastu na málo frekventovaných miestach. Dospelé jedince sa v šir­šom okolí hniezda zdržiavajú po celý rok. Hniezdo býva používané viac rokov, pár máva niekoľko hniezd, ktoré nepravidelne strieda. Znášku tvorí oby­čajne 1 - 2, zriedkavo 3 vajcia, ktoré sú biele, vzácne so žltými až okrovými škvrnami. Vajcia znášajú vo februári až marci, interval medzi znášaním vajec je 2 - 5 dní a vtedy sú dospelé jedince citlivé na vyru­šovanie. Zahrievanie znášky trvá priemerne 38 dní, na hniezde sa striedajú obidva vtáky, ale väčšinou sedí samica. Mláďatá asi prvých 5 - 6 týždňov kŕmi samica, hniezdna starostlivosť trvá 70 - 75 dní. Po­travu takmer výhradne tvoria ryby, cicavce a vtáky a jej zloženie sa počas roka mení. Mláďatá pohlavne dospievajú vo veku až 5 - 6 rokov. Dospelé jedince sú prevažne stále.

Celkové rozšírenie

Druh sa vyskytuje palearktickej oblasti, predovšetkým v jej severnej časti. V 19. storočí sa následkom prenasledovania človekom populácie aj hniezdny areál zmenšovali. Od druhej polovice minu­lého storočia sa početnosť druhu pomaly zvyšuje.

Rozšírenie na Slovensku

Hniezdi v lužných lesoch predovšetkým pri Dunaji a Latorici a jeden pár vo Vihorlatských vrchoch. V súčasnosti na našom úze­mí hniezdi do 8 párov. V minulosti hniezdil ojedinele na Dunaji do 60. rokov, potom niekoľko rokov nehniezdil a až od 90. rokov minulého storočia sa počet hniezdiacich párov postupne zvyšoval.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích úze­mí druh hniezdi na 3 chránených vtáčích územiach.

Faktory ohrozenia

Druh je ohrozený najmä kon­zumáciou otrávených návnad a nezákonným od­strelom. Medzi ďalšie negatívne faktory patria inten­zívne lesné obhospodarovanie, turistika a športové aktivity v oblastiach hniezdenia a lovu potravy. Veľmi negatívne pôsobí často dlhotrvajúce vyrušo­vanie rybármi na hniezdiskách, pričom páry môžu kvôli nim hniezdo aj so znáškou opustiť. Vzhľadom na úbytok málo rušených oblastí so starými drevinnými porastami a ich nahrádzaním monokultúrami šľachtených topoľov sa počet možných hniezdnych biotopov výrazne zmenšil.

 

Počet lokalít

250

Priemerná plocha TML

16 081 066 m2

Počet mapovateľov

86

Počet vykonaných návštev na TML

1 149

Priemerný počet druhov v zázname

18


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (985),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (675),Corvus corax Linnaeus, 1758 (638),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (553),Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) (464),Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 (452),Turdus merula Linnaeus, 1758 (446),Parus major Linnaeus, 1758 (416),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (401),Alauda arvensis Linnaeus, 1758 (367)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
0.7% 5.0% 94.3%
PAN:
4.3% 11.8% 83.9%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
37.8% 41.5% 20.7%
PAN:
32.2% 39.9% 27.9%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
55.9% 39.8% 4.3%
PAN:
38.4% 54.8% 6.8%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
2.6% 3.7% 93.7%
PAN:
10.8% 11.3% 77.9%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 26,0 %
A03 - kosenie 24,4 %
A04 - pasenie 15,7 %
K02 - biologické procesy 5,9 %
A06 - 3,9 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 3,7 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 3,7 %
A01 - pestovanie 3,2 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 1,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 1,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 14,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 8,6 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 7,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 7,7 %
D01 - dopravné siete 7,3 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 5,2 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 4,4 %
F02 - 4,4 %
D02 - úžitkové vedenia 3,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,2 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 21,5 %
A03 - kosenie 16,2 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 9,9 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 9,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 9,5 %
A04 - pasenie 9,2 %
K02 - biologické procesy 6,0 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 5,3 %
A01 - pestovanie 3,5 %
F02 - 3,5 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
D01 - dopravné siete 10,3 %
F02 - 10,1 %
B02 - Obnova lesa a manažment 9,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 7,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 6,6 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 6,2 %
A06 - 6,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,7 %
D02 - úžitkové vedenia 5,5 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 4,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV