Vytlačiť

bocian čierny

bocian čierny

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

4 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Patrí medzi väčšie druhy vtákov a do­sahuje hmotnosť cca 2 400 - 3 200 g. Je celý čierny s intenzívnym zelenkasto-purpurovým odleskom s vý­nimkou hrudnej časti, brucha a spodnej časti krídel, ktoré sú biele. Zobák a nohy sú červené.

Ekológia

Zo zimovísk sa vracia na hniezdne lokality obvykle od konca marca. Po návrate nastáva tok rodi­čovského páru. Hniezda si buduje na veľkých starých stromoch a skalách v lesnom prostredí, ktoré zabez­pečujú stabilitu veľkých ťažkých hniezd, keďže tie do­sahujú rozmery s vonkajším priemerom až do 170 cm. Druh znáša 2 - 4 vajcia. Sedia na nich obaja rodičia. Po vyliahnutí mláďat nosia rodičia potravu a vyvrhujú ju na hniezdo, odkiaľ si ju mláďatá berú. Za potravou druh lieta aj pomerne ďaleko od hniezda (do 20 km) a loví ju najmä v plytkých tečúcich a stojatých vodách. Mláďatá sú schopné letu po 55 - 60 dňoch, ale ostá­vajú v hniezde aj dlhšie, niekedy až 73 dní. Najčastej­šie vylietavajú 3 mláďatá. Druh sa živí predovšetkým živočíšnou potravou - hlavne rybami, obojživelníkmi, plazmi, hlodavcami a čiastočne aj larvami a dospelým hmyzom. Pred jesenným ťahom sa zdržiava v močaris­tých biotopoch. Do rovníkovej a južnej Afriky odlieta zimovať hlavne v auguste a septembri obyčajne jed­notlivo, niekedy aj v kŕdľoch.

Celkové rozšírenie

Je rozšírený v palearktickej ob­lasti a izolovaná populácia v južnej Afrike vznikla asi usídlením zimujúcej populácie.

Rozšírenie na Slovensku

Hniezdny areál siaha od nížin do hôr cca do 1 000 m n. m. hlavne v les­ných oblastiach s tečúcimi a stojatými vodami. Bo­cian čierny uprednostňuje staré lesné porasty, kde ich ľudia vyrušujú len zriedkavo. Na Slovensku sa predpokladá hniezdenie 400 - 600 párov na menej ako polovici územia, pričom trend jeho vývoja po­pulácie sa odhaduje na mierne stúpajúci.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích území druh hniezdi na 20 chránených vtáčích úze­miach.

Faktory ohrozenia

Druh je ohrozený najmä zánikom mokradí a výrubom starých stromov potrebných na umiestnenie hniezda. Okrem toho bociany čierne hynú aj na stĺpoch elektrického vedenia a ich vodičoch.

Počet lokalít

170

Priemerná plocha TML

22 158 069 m2

Počet mapovateľov

53

Počet vykonaných návštev na TML

531

Priemerný počet druhov v zázname

23


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (852),Corvus corax Linnaeus, 1758 (557),Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 (433),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (376),Alauda arvensis Linnaeus, 1758 (361),Turdus merula Linnaeus, 1758 (296),Parus major Linnaeus, 1758 (247),Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 (239),Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (233),Hirundo rustica Linnaeus, 1758 (229)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
1.9% 12.8% 85.3%
PAN:
10.7% 89.3%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
29.8% 48.5% 21.7%
PAN:
30.8% 36.1% 33.1%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
52.1% 45.4% 2.5%
PAN:
29.0% 63.3% 7.7%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
4.5% 13.9% 81.6%
PAN:
5.9% 11.2% 82.9%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 30,6 %
B02 - Obnova lesa a manažment 29,5 %
A04 - pasenie 20,8 %
A06 - 4,9 %
A01 - pestovanie 4,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 2,2 %
D01 - dopravné siete 1,3 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 0,9 %
C01 - baníctvo a lomy 0,9 %
K02 - biologické procesy 0,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 30,9 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 10,3 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 9,6 %
D01 - dopravné siete 6,7 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 5,1 %
D02 - úžitkové vedenia 5,1 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,5 %
A06 - 3,6 %
K02 - biologické procesy 2,6 %
A04 - pasenie 2,5 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 26,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 18,6 %
A04 - pasenie 14,7 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 8,5 %
A01 - pestovanie 7,9 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,6 %
A06 - 4,5 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 4,0 %
F02 - 4,0 %
G04 - vojenské využitie 1,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 16,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 12,8 %
D01 - dopravné siete 9,3 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 9,0 %
A06 - 8,5 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 6,1 %
D02 - úžitkové vedenia 5,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,6 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 4,8 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 4,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV