Vytlačiť

haja tmavá

haja tmavá

Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

30 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Je to stredne veľký dravec s hmotnos­ťou od 768 do 950 g. Operenie je tmavohnedé, na hla­ve a krku belavé. Má vidlicovito vykrojený tmavohne­dý chvost, pri plnom roztiahnutí chvosta vykrojenie však mizne. Má pomerne dlhé krídla s tmavými letka­mi. Zobák je čierny, nohy žlté.

Ekológia

Na hniezdiská prilieta obyčajne koncom marca až do polovice apríla. Dáva prednosť lesnatej krajine, v blízkosti ktorej sa vyskytujú voľné plochy (polia, lúky) a vodné plochy. V porastoch často ob­sadzuje okraje lesov. Hniezdo si stavia vždy na stro­me vo výške 8 - 30 m, ktoré je umiestnené pri kme­ni alebo v silnej vedľajšej vidlici. Hniezdnu výstelku zvyknú tvoriť okrem rastlinného materiálu aj kusy papiera, plastov a handier. V znáške bývajú 2 - 4 vajcia, najčastejšie bielej farby, prípadne môžu byť šedasté, vzácne zelenkasté so žltohnedými, červe-nohnedými až tmavohnedými riedkymi alebo hus­tými čiarkami, škvrnami, ktoré sú ostro ohraničené. Vajcia zahrievajú priemerne 31 - 32 dní, na hniezde sa striedajú oba vtáky, prevažne však sedí samica. Mláďatá sú zahrievané 3 - 4 dni a vylietajú po 42 - 46 dňoch. Zloženie potravy sa mení podľa ročné­ho obdobia a prostredia. Potrava sa skladá z drob­ných cicavcov, vtákov, žiab, rýb a hmyzu a niekedy aj z uhynutých zvierat. Na zimoviská odlieta kon­com augusta a v septembri. Najstarší okrúžkovaný jedinec v prírode sa dožil 24 rokov.

Celkové rozšírenie

Rozšírenie má v Starom sve­te s rozsiahlym areálom v palearktickej, etiópskej, orientálnej a austrálskej oblasti.

Rozšírenie na Slovensku

Druh hniezdi prevažne v lužných lesoch riek Moravy, Dunaja a Latorice, ojedinele v oblasti polí. Hniezdna populácia je odhado­vaná na 20 - 25 párov.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích území druh hniezdi na 6 chránených vtáčích úze­miach.

Faktory ohrozenia

Produktívnosť jednotlivých párov ovplyvňuje dostupnosť potravných zdrojov. Hniezdne možnosti výrazne obmedzuje úbytok možných hniezdnych a potravných biotopov, ktorý je spôsobený nadmerným odlesňovaním, vyrušo­vaním, nezákonným odstrelom, neusmernenými športovo-rekreačnými aktivitami. Úmrtnosť zvyšu­je aj konzumácia zemných hlodavcov otrávených jedom, vykladanie iných otrávených návnad a otra­vy rýb.

Počet lokalít

150

Priemerná plocha TML

25 007 866 m2

Počet mapovateľov

42

Počet vykonaných návštev na TML

450

Priemerný počet druhov v zázname

23


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (806),Corvus corax Linnaeus, 1758 (534),Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 (395),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (330),Alauda arvensis Linnaeus, 1758 (325),Turdus merula Linnaeus, 1758 (278),Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (214),Parus major Linnaeus, 1758 (209),Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 (206),Hirundo rustica Linnaeus, 1758 (201)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
0.3% 99.7%
PAN:
6.7% 93.3%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
30.1% 48.2% 21.7%
PAN:
22.9% 48.6% 28.5%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
53.5% 43.9% 2.6%
PAN:
28.6% 62.9% 8.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
0.9% 99.1%
PAN:
3.8% 6.7% 89.5%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 31,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 29,9 %
A04 - pasenie 19,9 %
A06 - 5,0 %
A01 - pestovanie 4,1 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 2,3 %
D01 - dopravné siete 1,4 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 0,9 %
C01 - baníctvo a lomy 0,9 %
K02 - biologické procesy 0,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 33,2 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 11,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 9,2 %
D01 - dopravné siete 6,3 %
D02 - úžitkové vedenia 5,5 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,8 %
A06 - 3,8 %
K02 - biologické procesy 2,8 %
A04 - pasenie 2,7 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 30,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 25,4 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 11,5 %
A01 - pestovanie 7,7 %
A04 - pasenie 4,6 %
A06 - 4,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,6 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 2,3 %
F02 - 2,3 %
G04 - vojenské využitie 2,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 15,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 13,9 %
D01 - dopravné siete 10,3 %
A06 - 9,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 8,3 %
D02 - úžitkové vedenia 7,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 6,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV