Vytlačiť

kuvičok vrabčí

kuvičok vrabčí

Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

2 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)


Morfológia

Je to náš najmenší druh sovy, asi vo veľ­kosti hýľa. Samec aj samica majú povrch tela hnedý, na hlave majú husté smotanové škvrny, ktoré na šiji tvoria priečny pásik. Spodná strana tela je biela až šedohnedá, s tmavým priečnymi škvrnami, hustými najmä na prsiach. Letky sú tmavohnedé, s tmavými priečnymi škvrnami. Chvost, ktorým často pohybuje, je tmavohnedý s bielymi koncami pier a s niekoľkými svetlými prúžkami. Hmotnosť samca je 55 - 61,5 g a samice 70 - 78,8 g.

Ekológia

Je to stály hniezdiaci druh, ktorý sa v zim­ných mesiacoch pohybuje v okolí hniezdiska. Obýva staré ihličnaté alebo zmiešané lesy, najmä v horách až po hornú hranicu lesa. Menej sa vyskytuje na pahor­katinách a vzácne aj v nížinách. Na začiatku hniezdne­ho obdobia sa samec často ozýva a vletovaním do du­tiny ukazuje samici zvolené miesto na hniezdenie. Hniezdo je vždy v stromovej dutine (často po ďatľovi veľkom) alebo v búdke, obvykle vo výške 4 - 8 m nad zemou. Samica kladie vajcia v druhej polovici apríla alebo začiatku mája. Znáška má 4 - 6 vajec, ktoré sú čistobiele, málo lesklé. Na vajciach sedí len samica a mláďatá sa liahnu po 28 dňoch. Samica sa väčšinou zdržiava v hniezde, neskôr v jeho blízkosti. Zvyšky po­travy a trusu odstraňuje z hniezda a tak pod dutinou vzniká typická kôpka materiálu. Potravu tvoria predo­všetkým drobné cicavce, v menšej miere vtáky. Mlá­ďatá opúšťajú hniezdo po 30 dňoch. Rodina sa drží spolu ešte asi 3 ďalšie týždne. Druh je málo plachý a má pomerne malú únikovú vzdialenosť. Je stály, ale môže vykonávať aj dlhšie potulky.

Celkové rozšírenie

Druh je rozšírený v palearktickej oblasti, kde obýva severskú tajgu a horské lesy juž­ných pohorí.

Rozšírenie na Slovensku

Hniezdi v pohoriach stred­nej a východnej časti nášho územia v nadmorských výškach nad 400 m po hornú hranicu lesa.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích úze­mí druh hniezdi na 12 chránených vtáčích územiach.

Faktory ohrozenia

Negatívny vplyv na populá­ciu má likvidácia starých porastov s dutinami na ich hniezdiskách, pestovanie málo štruktúrovaných po­rastov (monokultúr) a pre malú plachosť aj lokálne nezákonný odstrel.

Počet lokalít

90

Priemerná plocha TML

24 997 607 m2

Počet mapovateľov

31

Počet vykonaných návštev na TML

270

Priemerný počet druhov v zázname

7


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Strix aluco Linnaeus, 1758 (708),Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) (163),Strix uralensis Pallas, 1771 (157),Asio otus (Linnaeus, 1758) (136),Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 (86),Turdus merula Linnaeus, 1758 (59),Turdus philomelos Brehm, 1831 (43),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (29),Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 (26),Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) (21)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
4.8% 95.2%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
20.3% 72.5% 7.2%
PAN:
10.0% 75.0% 15.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
10.6% 89.4%
PAN:
10.0% 85.0% 5.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
0.5% 5.3% 94.2%
PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 50,6 %
A03 - kosenie 23,9 %
A04 - pasenie 7,3 %
K02 - biologické procesy 6,7 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 5,9 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 1,2 %
E04 - stavby, budovy v krajine 1,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 0,6 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 0,6 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 0,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 42,5 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 16,3 %
D01 - dopravné siete 5,9 %
A01 - pestovanie 5,0 %
A06 - 5,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 3,6 %
K02 - biologické procesy 3,6 %
A03 - kosenie 2,9 %
E04 - stavby, budovy v krajine 2,1 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 26,4 %
A03 - kosenie 20,7 %
K02 - biologické procesy 11,5 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 10,3 %
A04 - pasenie 6,9 %
A06 - 6,9 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 5,7 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 3,4 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 2,3 %
A01 - pestovanie 1,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 27,3 %
A06 - 16,1 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 14,9 %
D01 - dopravné siete 8,3 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 7,4 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 2,5 %
D02 - úžitkové vedenia 2,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 2,5 %
K02 - biologické procesy 2,5 %
A01 - pestovanie 1,2 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV