Vytlačiť

Škovránik stromový

Škovránik stromový

Lullula arborea (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)


Morfológia

Je to o niečo útlejší vták ako vrabec, s krátkym tenším zobákom. Hmotnosť sa pohybuje medzi 20 a 35 g. Celkové sfarbenie je hnedasté. Biele nadočné pásiky sa na záhlaví spájajú vo forme písmena V. Na krídlach je čierna škvrna s bielym lemovaním. Má relatívne krátky chvost s bledými špičkami, no vonkaj­šie bočné okraje chvosta a aj zadné okraje krídel na roz­diel od škovránka poľného nie sú biele. Našuchorené perie na hlave vytvára strieškovitú čiapočku.

Ekológia

Druh sa objavuje často v kŕdlikoch už skoro na jar, obvykle vo februári až marci. Nespárené samce spievajú veľmi nápadne, aj v noci za sedu aj počas letu v širokých špirálach. Let pripomína pohyb netopierov. Ako hniezdny biotop uprednostňuje such­šie otvorené slnečné oblasti s nižšou vegetáciou a roz­ptýlenými drevinami. Hniezdi na lokalitách s riedkou vegetáciou - na okrajoch lesov, na piesčitých dunách, stepných stráňach, vo vinohradoch a sadoch, najmä na južných svahoch podhorských a horských oblastí. Hniezdo býva umiestnené na zemi. Samica do neho znesie 4 - 5 vajec. Zahrieva ich 13 - 15 dní zrejme len samica. Mláďatám nosia potravu obaja rodičia, pričom nezosadajú blízko hniezda, ale prichádzajú k nemu peši z väčšej vzdialenosti. Mláďatá opúšťajú hniezdo po 10 - 13 dňoch. Potravu tvorí živočíšna aj rastlinná zložka, ktorých podiel sa počas roka mení. Zo živočí­chov tvoria potravu hlavne hmyz - húsenice, chrobá­ky, motýle, blanokrídlovce, ďalej aj pavúky, stonôžky, dážďovky. Z rastlín konzumujú semená a aj zelené časti. Odlet na zimoviská prebieha hlavne v októbri.

Výnimnočne sa zistila prítomnosť druhu aj v zime. Južné a juhozápadné populácie sú stále, zo strednej, východnej a severnej Európy vtáky tiahnu juhozápad­ným smerom. Zimoviská ležia južne od januárovej izotermy 5 °C.

Celkové rozšírenie

Druh je rozšírený v palearktickej oblasti.

Rozšírenie na Slovensku

Hniezdenie druhu bolo dokázané približne na necelej polovici nášho územia. Hoci hniezdi aj na západnom a východnom Slovensku, najkompaktnejšie územie hniezdenia sa nachádza v južnej časti stredného Slovenska. Hniezdi najmä v otvorenejších biotopoch s rozptýlenými drevinami, na okrajoch lesov.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích úze­mí druh hniezdi na 16 chránených vtáčích územiach.

Faktory ohrozenia

Druh nie je na našom území za­tiaľ výrazne ohrozený, negatívne naň však pôsobí strata vhodných hniezdnych biotopov ako následok intenzifi­kácie poľnohospodárstva, zarastania pasienkov a lúk.

Počet lokalít

187

Priemerná plocha TML

6 249 393 m2

Počet mapovateľov

82

Počet vykonaných návštev na TML

372

Priemerný počet druhov v zázname

147


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (4348),Turdus merula Linnaeus, 1758 (3542),Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) (3541),Turdus philomelos Brehm, 1831 (2749),Parus major Linnaeus, 1758 (2532),Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) (2233),Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) (1708),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (1650),Cuculus canorus Linnaeus, 1758 (1541),Alauda arvensis Linnaeus, 1758 (1378)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
1.2% 8.5% 90.3%
PAN:
1.8% 11.5% 86.7%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
51.7% 42.5% 5.8%
PAN:
24.8% 49.6% 25.6%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
42.5% 56.0% 1.5%
PAN:
31.9% 54.0% 14.1%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
3.5% 6.2% 90.3%
PAN:
14.2% 2.7% 83.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 36,7 %
A03 - kosenie 23,0 %
A04 - pasenie 21,2 %
K02 - biologické procesy 5,8 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 2,8 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 2,2 %
A05 - chov dobytka (bez pasenia) 1,6 %
A01 - pestovanie 1,2 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,2 %
A06 - 1,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 35,5 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 9,8 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 7,5 %
A03 - kosenie 7,3 %
D01 - dopravné siete 6,6 %
A06 - 4,8 %
A01 - pestovanie 2,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,1 %
K02 - biologické procesy 2,1 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 2,0 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 25,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 20,9 %
A04 - pasenie 9,6 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 8,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 6,5 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,5 %
D01 - dopravné siete 3,4 %
K02 - biologické procesy 3,1 %
A06 - 2,7 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 2,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 17,1 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 12,8 %
D01 - dopravné siete 11,7 %
A06 - 10,3 %
A01 - pestovanie 7,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,6 %
D02 - úžitkové vedenia 4,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 4,0 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 2,6 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,6 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV