Vytlačiť

šabliarka modronohá

šabliarka modronohá

Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

3 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Je to veľmi nápadný vták strednej veľkosti, asi ako holub, s kontrastným čierno-bielym sfarbením, na vysokých, bledosivých nohách, s do­hora prehnutým dlhým čiernym zobákom. Čierno sfarbený vrch hlavy siaha dozadu na krk, čierne sfarbenie sa nachádza aj na krídlach a chrbte. Inak je operenie biele. Samce majú o niečo dlhší a me­nej ohnutý zobák ako samice. Dosahujú hmotnosť 217 - 395 g.

Ekológia

Obvykle hniezdi na morských pobre­žiach, slaných a brakických lagúnach, ale aj vo vnút­rozemí. Hniezdenie druhu je závislé od špecifických hniezdnych podmienok, preto je ostrovčekovité. Zo zimovísk sa zvyknú šabliarky vracať od mája, no naj­skorší prílet bol zaznamenaný výnimočne už v polo­vici marca. Na hniezdenie si vyberajú dná vypuste­ných rybníkov, okraje plytkých vôd alebo ostrovčeky bez vyššej vegetácie. Hniezdo býva umiestnené na malých vyvýšeninách a je tvorené len hniezdnou kotlinkou s malým množstvom výstelky alebo aj bez nej. Samica nakladie najčastejšie 4 vajcia. Ich zák­ladná farba je žltkasto hnedoolivová, s výraznými až tmavofialovými škvrnami. Zahrie­vanie oboma rodičmi trvá 24 - 25 dní. Po vyliahnutí mláďat ich rodičia odvedú do nižších zárastov. Potra­vu tvoria hlavne drobné živočíchy vyskytujúce sa vo vode a pri nej. Potravu zbiera v plytkých vodách tak, že pohybuje hlavou rýchle zo strany na stranu. Vzlet-nosť dosahujú mláďatá vo veku 5 týždňov. Z hniezd­nych lokalít odlietajú v priebehu júla až augusta. Populácie šabliarok sú čiastočne migrujúce a čiastoč­ne stále. Zimoviskami sú oblasti pobrežia Atlantiku až po južnú Afriku.

Celkové rozšírenie

Druh je rozšírený od Európy cez západnú a Strednú Áziu po juhozápadnú Sibír a severo­východnú Čínu, lokálne aj v Afrike.

Rozšírenie na Slovensku

Častejší výskyt na našom území po 80. rokoch súvisí s určitým nárastom po­pulácií v iných častiach Európy. Prvé hniezdenie bolo zaznamenané v roku 1989 na sústave rybníkov Sen­né - Iňačovce a neskôr tu bolo zistené niekoľkokrát. Hniezdenie bolo zistené aj na juhozápade republiky, na Žitnom ostrove. Počas migrácie bol druh zistený niekoľkokrát v južných častiach západného a východ­ného Slovenska.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích území druh hniezdi na 1 chránenom vtáčom území.

Faktory ohrozenia

Hniezdenie druhu je limitované nedostatkom vhodných hniezdnych biotopov. Počas hniezdenia a migrácie nepriaznivo na druh pôsobí vyrušovanie ľuďmi. Na človekom vytvorených loka­litách druh ohrozuje neprirodzené, človekom mani­pulované kolísanie výšky vodnej hladiny. Za určitých podmienok môže úmrtnosť spôsobiť botulinizmus - otrava toxínom produkovaným mikroorganizmom Clostridium botulinum.

Počet lokalít

19

Priemerná plocha TML

4 489 669 m2

Počet mapovateľov

14

Počet vykonaných návštev na TML

116

Priemerný počet druhov v zázname

21


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) (68),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (62),Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) (62),Alauda arvensis Linnaeus, 1758 (54),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (53),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (52),Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 (52),Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (48),Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) (46),Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) (45)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
100.0%
PAN:
0.9% 99.1%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
33.3% 66.7%
PAN:
40.0% 20.9% 39.1%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
40.9% 48.2% 10.9%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
2.7% 97.3%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 100 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 31,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 29,8 %
A04 - pasenie 13,5 %
A05 - chov dobytka (bez pasenia) 4,3 %
B02 - Obnova lesa a manažment 4,3 %
C01 - baníctvo a lomy 4,3 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 4,3 %
J03 - iné zmeny ekosystému 4,3 %
K02 - biologické procesy 4,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,5 %
A01 - pestovanie 12,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 12,4 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 10,2 %
A06 - 7,5 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 7,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 6,5 %
K02 - biologické procesy 6,5 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 3,2 %
C01 - baníctvo a lomy 3,2 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV