Vytlačiť

trsteniarik tamaryškový

trsteniarik tamaryškový

Acrocephalus melanopogon (Temminck, 182

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

10 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Vták o niečo menší ako vrabec, s hmot­nosťou 10 - 12 g. Podobá sa na trsteniarika pásikové-ho (Acrocephalusschoenobaenus), má však sýtohnedé a čierne prúžkované temeno hlavy, biely nadočný pásik aj hrdlo pod zobákom (trsteniarik pásikový má bledožltý nadočný pásik), úzky čierny pásik cez líca, tmavú časť operenia okolo uší, ryšavé sfarbenie bo­kov pŕs.

Ekológia

Z trsteniarikov prilieta na hniezdne lokali­ty najskôr, niekedy už vo februári. Obýva len rozsiahle mokraďové biotopy porastené veľkými plochami trsti a pálky. Hniezdo stavia samica, býva umiestne­né v hustých porastoch trsti a pálky. Samica kladie najčastejšie 4, niekedy až 5 vajec a hniezdiť môže aj 2-krát za sezónu. Sfarbenie vajec je podobné ako pri iných druhoch trsteniarikov - šedožltkastý podklad s tmavšími rozpitými škvrnami. Po 2 týždňoch zohrie­vania znášky sa vyliahnu mláďatá. Potrava je výhrad­ne živočíšna, tvorená hlavne malým hmyzom - najmä dvojkrídlovcami. Mláďatá opúšťajú hniezda cca po 12 dňoch. Na zimoviská odlieta od septembra do no­vembra. Druh zimuje v južných častiach hniezdneho areálu v Prednej Ázii, severozápadnej Indii a severnej Afrike.

Celkové rozšírenie

Druh má turkestansko--mediteránne rozšírenie. Hniezdi hlavne v okolí Stre­dozemného a Kaspického mora, najbližšia väčšia hniezdiaca populácia je v Rakúsku a Maďarsku na Neziderskom jazere.

Rozšírenie na Slovensku

Na našom území je mimo­riadne vzácny hniezdič. Hniezdenie bolo zistené len na lokalite Parížske močiare pri Gbelciach. Prvý raz tu bolo zistené hniezdenie v roku 1959, neskôr bolo viackrát potvrdené. Hniezdi tu zrejme aj v súčasnos­ti, predpokladá sa do 20 párov. Druh bol zistený ako nehniezdiaci aj na iných lokalitách - rybníky v okolí Trnavy, na Sĺňave pri Piešťanoch, v nive rieky Moravy a na východnom Slovensku.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích úze­mí druh hniezdi na 1 chránenom vtáčom území.

Faktory ohrozenia

Druh je ohrozovaný likvidáciou mokradí a zmenami v nich. Negatívne môžu vplývať ľudské zásahy ako zmena vodnej hladiny, úpravy vegetácie, chemizácia okolia. Na Slovensku je dôležité zabezpečiť najmä na Parížskych močiaroch taký ma­nažment, ktorý umožní dlhodobé prežívanie druhu.

Zaujímavosti

Druh má variabilný rozmnožovací systém. Niekedy hniezdi samica s dvoma samcami, pričom druhý sa zapája do rodičovskej starostlivosti o mláďatá. Tak si aj zvyšuje pravdepodobnosť spárenia sa s danou samicou pri nasledujúcom hniezdení. Mimopartnerské otcovstvo môže byť takmer pri polo­vici hniezd.

Počet lokalít

3

Priemerná plocha TML

1 935 219 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

24

Priemerný počet druhov v zázname

24


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) (16),Fulica atra Linnaeus, 1758 (16),Corvus cornix Linnaeus, 1785 (14),Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) (14),Locustella luscinioides (Savi, 1824) (14),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (13),Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 (13),Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 (13),Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) (13),Anser anser (Linnaeus, 1758) (12)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

PAN:
33.3% 37.5% 29.2%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
33.3% 66.7%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
8.3% 91.7%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 50,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 58,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 19,5 %
M02 - zmeny biotických podmienok 19,5 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,4 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV