Vytlačiť

sokol sťahovavý

sokol sťahovavý

Falco peregrinus Tunstall, 1771

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

10 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Vták veľkosti vrany. Samec má vrch tela tmavosivý. Spodná časť tela je biela s tmavými priečnymi škvrnami. Líca sú biele, pod okom je ná­padný tmavý „fúz". Chvost je šedý s priečnymi škvr­nami. Hmotnosť sa pohybuje od 520 do 636 g. Sami­ca je podobná samcovi, spodná časť tela je belavá, viac hnedastá a má nápadnejšie škvrny v hornej časti pŕs. Jej hmotnosť sa pohybuje od 920 do 1 092 g. Mladé jedince majú pozdĺžne škvrny na spodku tela.

Ekológia

Na našom území druh obýva pohoria až do nadmorskej výšky 1 500 m, typický hniezdny biotop predstavuje lesné a horské prostredie so skal­nými svahmi s dostatkom dutín a lavíc vhodných na umiestnenie hniezda. Mimo nášho územia žije aj vo veľkomestách, kde hniezdi na budovách. Druh je známy vernosťou k miestu hniezdenia, páry používajú to isté hniezdo viac rokov. Samy si hniezdo nestavajú, ale využívajú hniezda iných vtákov alebo hniezdia na skalných laviciach na holom podklade. Samica zná­ša vajcia prevažne v druhej polovici marca, výnimočne aj v apríli, v znáške sú obyčajne 3 - 4 vajcia, základná farba je červenohnedá, s hrdzavými až tmavohnedý­mi škvrnami. Na vajciach sedia obaja rodičia (samica viac) 29 - 32 dní. Mláďatá zotrvávajú v hniezde 35 - 42 dní. Potravu tvoria predovšetkým rôzne druhy vtákov do veľkosti kačice, v malej miere drobné cicavce. Druh loví takmer výlučne letiacu korisť. Rodičia dokrmujú mladé dlhšie obdobie aj po vylietaní. Tiahnu hlavne mladé vtáky, z nášho územia najmä juhozápadným smerom. Na našom území zvyknú zimovať vtáky zo Škandinávie a pobaltských republík.

Celkové rozšírenie

Druh má kozmopolitné rozšíre­nie, nežije len v Antarktíde.

Rozšírenie na Slovensku

Druh je silne viazaný na po­horia so skalnými bralami na celom našom území. Na Slovensku bolo preukázané hniezdenie len na ska­lách v opustených hniezdach iných vtákov, v skalných dutinách a na laviciach. V 70. až 90. rokoch minulého storočia na našom území vôbec nehniezdil, po roku 1990 sa šírila populácia zo západu na východ a v súčas­nosti hniezdi takmer vo všetkých pohoriach Slovenska. Hniezdna populácia má asi 90 - 120 párov.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích úze­mí druh hniezdi na 10 chránených vtáčích územiach.

Faktory ohrozenia

Negatívny vplyv na početnosť populácie má vyrušovanie na hniezdnych biotopoch, úmrtnosť v dôsledku zranení elektrickým prúdom, vykrádanie hniezd na sokoliarske a chovateľské účely, nezákonný odstrel a odchyt.

 

Počet lokalít

150

Priemerná plocha TML

25 007 866 m2

Počet mapovateľov

42

Počet vykonaných návštev na TML

450

Priemerný počet druhov v zázname

23


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (806),Corvus corax Linnaeus, 1758 (534),Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 (395),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (330),Alauda arvensis Linnaeus, 1758 (325),Turdus merula Linnaeus, 1758 (278),Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (214),Parus major Linnaeus, 1758 (209),Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 (206),Hirundo rustica Linnaeus, 1758 (201)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
1.2% 8.8% 90.0%
PAN:
1.0% 99.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
30.1% 48.2% 21.7%
PAN:
22.9% 48.6% 28.5%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
53.5% 43.9% 2.6%
PAN:
28.6% 62.9% 8.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
4.7% 9.1% 86.2%
PAN:
1.9% 98.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 31,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 29,9 %
A04 - pasenie 19,9 %
A06 - 5,0 %
A01 - pestovanie 4,1 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 2,3 %
D01 - dopravné siete 1,4 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 0,9 %
C01 - baníctvo a lomy 0,9 %
K02 - biologické procesy 0,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 33,2 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 11,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 9,2 %
D01 - dopravné siete 6,3 %
D02 - úžitkové vedenia 5,5 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,8 %
A06 - 3,8 %
K02 - biologické procesy 2,8 %
A04 - pasenie 2,7 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 30,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 25,4 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 11,5 %
A01 - pestovanie 7,7 %
A04 - pasenie 4,6 %
A06 - 4,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,6 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 2,3 %
F02 - 2,3 %
G04 - vojenské využitie 2,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 15,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 13,9 %
D01 - dopravné siete 10,3 %
A06 - 9,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 8,3 %
D02 - úžitkové vedenia 7,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 6,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV