Vytlačiť

ďateľ bielochrbtý

ďateľ bielochrbtý

Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

3 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Vták strednej veľkosti, dosahujúci hmotnosť 105 - 112 g. Podobá sa na ďatľa veľkého, má však bielu spodnú časť chrbta a chýbajú mu veľké biele ramenné škvrny. Samec má červené temeno hla­vy, samica čierne. Podchvostové červené perá prechá­dzajú do ružovkastej farby brucha.

Ekológia

Na Slovensku hniezdi v bukových, jedľovo-bukových a jedľovo-smrekových lesoch, miesta­mi aj v dubových alebo iných porastoch od nížin po 1 300 m n. m. Dáva prednosť starým lesom, kde je ponechané odumreté drevo. Hniezdenie začína zvyčajne v apríli až máji. Hniezdo býva v dutinách vo výške 3 - 10 m. Samica znáša obvykle 3 - 5 čistobielych lesklých vajec. Zahrievanie znášky oboma rodičmi trvá 14 - 16 dní. Potravu tohto druhu tvorí hlavne podkôrny hmyz - dospelé jedince a larvy chro­bákov, mravce a húsenice. Zimné rozšírenie sa značne prekrýva s hniezdnym, no jedince sa zvyknú do určitej vzdialenosti v mimohniezdnom období túlať.

Celkové rozšírenie

Je rozšírený v palearktickej ob­lasti. Refúgiá malých populácií po ľadových dobách sa nachádzali napr. pod Pyrenejami, izolovane hniezdi aj v Alpách, na Apeninskom polostrove a na Balkáne. Na východe areálu hniezdi v Juhovýchodnej Číne, na Taiwane a iných ostrovoch. V Európe hniezdi naj­početnejšie v Karpatoch a v Bielorusku. Slovensko je treťou krajinou s najpočetnejšou populáciou po Ru­munsku a Bielorusku.

Rozšírenie na Slovensku

Hniezdenie bolo zistené asi na polovici územia Slovenska, v starých listnatých aj zmiešaných lesoch od nížin po vyššie horské ma­sívy. V najnižších polohách bolo zistené hniezdenie len výnimočne.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích území druh hniezdi na 16 chránených vtáčích úze­miach.

Faktory ohrozenia

Patrí medzi naše najvzácnejšie ďatle. Na druh nepriaznivo vplýva intenzívne lesné obhospodarovanie lesov, pri ktorom je odstraňované odumierajúce a mŕtve drevo.

 

Počet lokalít

187

Priemerná plocha TML

6 249 393 m2

Počet mapovateľov

82

Počet vykonaných návštev na TML

373

Priemerný počet druhov v zázname

147


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (4362),Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) (3550),Turdus merula Linnaeus, 1758 (3547),Turdus philomelos Brehm, 1831 (2762),Parus major Linnaeus, 1758 (2542),Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) (2242),Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) (1710),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (1653),Cuculus canorus Linnaeus, 1758 (1547),Alauda arvensis Linnaeus, 1758 (1392)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
2.3% 10.0% 87.7%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
51.7% 42.5% 5.8%
PAN:
24.6% 50.0% 25.4%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
42.5% 56.0% 1.5%
PAN:
31.6% 54.4% 14.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
3.5% 9.3% 87.2%
PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 36,7 %
A03 - kosenie 23,0 %
A04 - pasenie 21,2 %
K02 - biologické procesy 5,8 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 2,8 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 2,2 %
A05 - chov dobytka (bez pasenia) 1,6 %
A01 - pestovanie 1,2 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,2 %
A06 - 1,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 35,5 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 9,8 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 7,5 %
A03 - kosenie 7,3 %
D01 - dopravné siete 6,6 %
A06 - 4,8 %
A01 - pestovanie 2,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,1 %
K02 - biologické procesy 2,1 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 2,0 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 24,9 %
B02 - Obnova lesa a manažment 20,9 %
A04 - pasenie 9,4 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 8,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 6,7 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,7 %
D01 - dopravné siete 3,4 %
K02 - biologické procesy 3,4 %
A06 - 2,7 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 2,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 16,9 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 13,0 %
D01 - dopravné siete 11,9 %
A06 - 10,2 %
A01 - pestovanie 7,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,5 %
D02 - úžitkové vedenia 4,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 4,0 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 2,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV