Vytlačiť

Hrúz Kesslerov

Hrúz Kesslerov

Gobio kessleri Dybowski, 1862

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

920 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Počet lokalít

12

Priemerná plocha TML

1 917 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

36

Priemerný počet druhov v zázname

16


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) (50),Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) (35),Barbus meridionalis (33),Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) (33),Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) (33),Barbus barbus (Linnaeus, 1758) (30),Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) (29),Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) (29),Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) (28),Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) (22)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
12.5% 20.8% 66.7%
PAN:
33.3% 66.7%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
33.3% 33.3% 33.4%
PAN:
25.0% 33.3% 41.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
45.8% 29.2% 25.0%
PAN:
41.7% 50.0% 8.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
25.0% 8.3% 66.7%
PAN:
33.3% 66.7%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 60,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 40,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 38,5 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 15,4 %
J03 - iné zmeny ekosystému 15,4 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 15,4 %
C01 - baníctvo a lomy 7,7 %
K02 - biologické procesy 7,7 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 66,7 %
C01 - baníctvo a lomy 8,3 %
I01 - druhové invázie 8,3 %
K02 - biologické procesy 8,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 8,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 62,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 25,0 %
C01 - baníctvo a lomy 12,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV