Vytlačiť

hus divá

hus divá

Anser anser (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

3 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Počet lokalít

99

Priemerná plocha TML

50 004 845 m2

Počet mapovateľov

56

Počet vykonaných návštev na TML

237

Priemerný počet druhov v zázname

18


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (217),Cygnus olor (Gmelin, 1789) (134),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (125),Motacilla alba Linnaeus, 1758 (85),Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (79),Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) (78),Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) (70),Motacilla cinerea Tunstall, 1771 (69),Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) (67),Fulica atra Linnaeus, 1758 (65)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
100.0%
PAN:
4.4% 11.9% 83.7%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
47.4% 34.6% 18.0%
PAN:
35.8% 27.0% 37.2%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
50.0% 47.4% 2.6%
PAN:
30.2% 63.5% 6.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
16.4% 11.3% 72.3%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 19,2 %
A01 - pestovanie 9,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 9,6 %
K02 - biologické procesy 9,6 %
D01 - dopravné siete 7,7 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 7,7 %
F02 - 5,8 %
M02 - zmeny biotických podmienok 5,8 %
A03 - kosenie 3,8 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 3,8 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 12,0 %
F02 - 9,2 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 9,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 8,5 %
D01 - dopravné siete 7,7 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 7,7 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 6,3 %
C01 - baníctvo a lomy 5,6 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 4,9 %
I01 - druhové invázie 4,2 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A01 - pestovanie 40,4 %
A03 - kosenie 11,4 %
A06 - 9,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 8,8 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 7,9 %
C01 - baníctvo a lomy 6,1 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 5,3 %
A05 - chov dobytka (bez pasenia) 2,6 %
A04 - pasenie 1,8 %
F02 - 1,8 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
D01 - dopravné siete 9,4 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 9,4 %
D02 - úžitkové vedenia 9,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 8,2 %
F02 - 7,5 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 5,6 %
I01 - druhové invázie 5,6 %
K02 - biologické procesy 4,9 %
A01 - pestovanie 4,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 4,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV