Vytlačiť

pimprlík mokraďový

pimprlík mokraďový

Vertigo angustior JEFFREYS, 1830

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

100 EUR


Morfológia

Pimprlík mokraďový je drobný ulitník,  dĺžka ulity nepresahuje 1,8 mm, šírka 0,9 mm. Ulita je eliptická, tenkostenná, ale pevná, priesvitná, matne lesklá, jemne pravidelne rebierkovaná, červenohnedej farby. Závitov je 4,5 – 5, pravidelne narastajúcich, mierne klenutých; posledný je na spodnej strane zúžený. Ústie ulity nepravidlene srdcovité, vonkajší okraj je ostro výrazne vtlačený. Obústie je rozšírené, s hnedastým pyskom; v spodnej časti hltanu je plochý svetlejší mozoľ, podnebný val je nevýrazný, tylový val je vyvinutý najmä v spodnej časti; pupok je zovretý.

Ekológia

Kalcifilný (vápnomilný) druh. Obýva najmä bezlesie – bázické vlhké až podmáčané údolné vôd (riečne systémy, rybníky a pod.). Ojedinele sa vyskytuje aj v skalnatých sutinách s vyššou a stabilnou vlhkosťou (Krupinské bralce v Štiavnických vrchoch). Všeobecne sa pimprlík mokraďový považuje za univoltinný (jedná generácia za rok) druh. Živí sa pravdepodobne detritom a rozkladajúcim sa organickým rastlinným materiálom, prípadne mikroorganizmami prítomnými počas rozkladu (mikromycéty, riasy a pod.). Výskyt - lúky, mokraďové biotopy a penovcové lúčne prameniská, slatiny, kde žije v tráve, rozkladajúcej sa vegetácii vo vrstve rastlinného opadu alebo vo vlhkom machu. Môže však vyliezať aj na stonky rastlín do výšky  približne 10 – 15 cm. Sú známe aj lokality na brehoch.

Celkové rozšírenie

Európsky druh rozšírený od Portugalska po prednú Áziu.

Rozšírenie na Slovensku

Izolované lokality s vhodnými podmienkami v rámci celého územia Slovenska. V súčasnosti nie je dostatok údajov na zhodnotenie areálu rozšírenia druhu na Slovensku, pretože sa v minulosti venovala malá pozornosť výskumu mäkkýšov mokraďových biotopov. Druh sa vyskytuje na 23 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Medzi najvýznamnejšie negatívne faktory, ktoré môžu výrazne ovplyvniť populácie pimprlíka mokraďového, patrí najmä zmena vodného režimu, trofie a následne vážnejšie zmeny vegetácie. Vzhľadom na to, že je ide o výrazne vlhkomilný (polyhygrofilný) druh, reaguje veľmi citlivo na akékoľvek vysúšanie stanovišťa. Nežiaduce je zarastanie lokalít vysokou vegetáciou a náletovými krami, ak nie sú pravidelne kosené. K veľmi rýchlej degradácii alebo likvidácii stanovišťa môže viesť intenzívna pastva (mechanické poškodenie a eutrofizácia fekáliami). Medzi ďalšie negatívne vplyvy možno rátať vypaľovanie vegetácie, nesprávnu techniku kosenia či obrábania pôdy, produkciu siláže, používanie umelých a organických hnojív a aplikáciu pesticídov či herbicídov.

Zaujímavosti

Pimprlík mokraďový patrí k ulitníkom s ľavotočivou schránkou.

Počet lokalít

61

Priemerná plocha TML

46 213 m2

Počet mapovateľov

5

Počet vykonaných návštev na TML

312

Priemerný počet druhov v zázname

16


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Punctum pygmaeum (DRAPARNAUD, 1801) (240),Carychium minimum O.F.MULLER, 1774 (217),Cochlicopa lubrica (O.F. MULLER, 1774) (210),Vallonia pulchella (O.F. MULLER, 1774) (209),Vertigo antivertigo (DRAPARNAUD, 1801) (206),Succinea putris (LINNAEUS, 1758) (205),Zonitoides nitidus (O.F. MULLER, 1774) (189),Euconulus alderi (GRAY, 1840) (178),Carychium tridentatum (RISSO, 1826) (176),Vertigo substriata (JEFFREYS, 1833) (158)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
12.5% 70.8% 16.7%
PAN:
28.6% 71.4%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
67.5% 25.2% 7.3%
PAN:
28.6% 71.4%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
68.9% 24.6% 6.5%
PAN:
85.7% 14.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
16.7% 72.5% 10.8%
PAN:
28.6% 71.4%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 74,4 %
A04 - pasenie 24,8 %
B02 - Obnova lesa a manažment 0,8 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 61,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 8,9 %
D01 - dopravné siete 5,6 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,7 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,7 %
A03 - kosenie 2,8 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,8 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 1,9 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 1,4 %
A01 - pestovanie 0,9 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M01 - zmeny abiotických podmienok 100 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV