Vytlačiť

ďateľ hnedkavý

ďateľ hnedkavý

Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberger, 1833)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

2 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)


Morfológia

Má čierno-bielo-červené sfarbenie po­dobne ako iné druhy ďatľov. Od ďatľa veľkého sa líši najmä nespojenou čiernou farbou škvrny na líci s čier­nym zafarbením zadnej časti hlavy a krku. Brucho má len málo tmavších škvŕn na bokoch. Samec má na temene výraznú červenú čiapočku, ktorá samici úplne chýba. Hmotnosť sa pohybuje medzi 68 a 81 g.

Ekológia

Druh je monogamný a hniezdi jednot­livo. Tokanie začína v marci. Hniezda bývajú často umiestnené v ovocných stromoch, najmä v hlavnom kmeni, zriedkavo na hrubej bočnej haluzi. Hniezdny otvor býva nižšie ako pri ostatných druhoch ďatľov, do 4 m. Dutinu môže využívať niekoľko rokov po sebe, ale často hĺbi nové dutiny v tom istom strome. Veľkosť znášky kolíše obvykle medzi 3 a 6 vajcami. Ich sfarbenie je čistobiele rovnako ako pri iných druhoch ďatľov. Znášku zohrievajú obaja rodičia, v noci výhradne samec. Mláďatá sa liahnu po 9 - 11 dňoch. Kŕmia ich obaja rodičia. Potrava je zložená z rastlinnej aj živočíšnej zložky. Mláďatá najprv konzumujú najmä larvy hmyzu a húsenice, neskôr v potrave pribúdajú aj rôzne plody ovocných stromov, malín, orechov a pod. Vo veku 17 - 21 dní mláďatá opúšťajú hniezda. No aj po osamostatnení sa často vracajú nocovať do blízkosti hniezdnej duti­ny. Je to stály vták.

Celkové rozšírenie

Druh je rozšírený od Bal­kánskeho polostrova na severovýchod po Poľsko, Bielorusko a severovýchodné Rusko, na východ po Kaukaz a na juhovýchod až po Irán. šírenie z Bal­kánu do strednej Európy sa začalo okolo roku 1890. Severné rozšírenie druhu v Európe sa kryje približne s júlovou izotermou 18 oC. V Európe obýva oblasti riedkych stromových porastov v kultúrnej krajine.

Rozšírenie na Slovensku

Tento druh bol prvýkrát na Slovensku zistený v roku 1949 v jeho východnej a južnej časti. Dnes je viazaný na kultúrnu krajinu, kde hniezdi najmä v dedinách a mestách v parkoch, záhra­dách a na cintorínoch. Údoliami preniká do severnej­ších častí nášho územia. Hniezdenie druhu bolo zistené na necelej polovici územia Slovenska, zimný výskyt na viac ako polovici územia, pričom sa oba areály do vysokej miery prekrývajú.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích úze­mí druh hniezdi na 22 chránených vtáčích územiach.

Faktory ohrozenia

Druh zatiaľ nie je výrazne na Slo­vensku ohrozený. Negatívne naň pôsobí zánik starých sadov, záhrad či stromoradí.

Zaujímavosti

V zóne stretávania sa tohto druhu ďatľa s ďatľom veľkým dochádza k ich hybridizácii (kríženiu).

Počet lokalít

30

Priemerná plocha TML

4 101 646 m2

Počet mapovateľov

28

Počet vykonaných návštev na TML

90

Priemerný počet druhov v zázname

21


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Turdus merula Linnaeus, 1758 (71),Parus major Linnaeus, 1758 (58),Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) (58),Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) (57),Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) (55),Passer domesticus (Linnaeus, 1758) (55),Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 (55),Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) (51),Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (49),Turdus philomelos Brehm, 1831 (48)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
5.9% 41.2% 52.9%
PAN:
3.0% 36.4% 60.6%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
51.0% 31.4% 17.6%
PAN:
39.4% 51.5% 9.1%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
54.9% 45.1%
PAN:
27.3% 45.5% 27.2%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
11.8% 45.1% 43.1%
PAN:
33.3% 27.3% 39.4%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 31,6 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 26,3 %
A03 - kosenie 10,5 %
D01 - dopravné siete 10,5 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 7,9 %
D02 - úžitkové vedenia 7,9 %
A04 - pasenie 5,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 36,4 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 9,1 %
A03 - kosenie 6,8 %
A04 - pasenie 6,8 %
A06 - 6,8 %
B02 - Obnova lesa a manažment 6,8 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 6,8 %
D02 - úžitkové vedenia 6,8 %
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 6,8 %
G05 - iné ľudské vplyvy 6,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 26,3 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 21,1 %
A01 - pestovanie 15,8 %
A05 - chov dobytka (bez pasenia) 15,8 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 15,8 %
D02 - úžitkové vedenia 5,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G05 - iné ľudské vplyvy 34,6 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 23,1 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 11,5 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 11,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 11,5 %
D02 - úžitkové vedenia 7,7 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV