Vytlačiť

šidielko ozdobné

šidielko ozdobné

Coenagrion ornatum (Selys, 1850)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)

TaxOriginCode:

12


Morfológia

Malé šidielko s dĺžkou bruška 20 - 26 mm a rozpätím krídel 35 - 40 mm. Pruhy na brušku a hrudi samčekov sú veľmi intenzívne modro sfarbené. Pruhy samičiek sú bledomodré, resp. zelené. Kresba na druhom bruškovom článku má tvar hranatého U so špicatým výbežkom v strede. Stredný čierny hrot škvŕn na bruškových článkoch samičiek je dlhší ako bočné hroty.

Ekológia

bionómia Imága (dospelé jedince) lietajú od mája do júla v blízkosti malých nížinných a podhorských potokov a kanálov s rozvinutými brehovými porastami alebo na slatinných rašeliniskách. Samičky kladú vajíčka na rastliny vyčnievajúce z vody. Larvy zimujú. Dĺžka vý­voja lariev je približne jeden rok. Imága sa liahnu na by­linách rastúcich na brehu alebo vyčnievajúcich z vody.

Celkové rozšírenie

Európsky druh. V západnej Euró­pe sa nevyskytuje, v Nemecku, švajčiarsku  a Taliansku je výskyt len ostrovčekovitý. Súvislejší areál rozšíre­nia je od strednej a juhovýchodnej Európy smerom k Čiernemu moru.

Rozšírenie na Slovensku

Väčšie populácie sú známe hlavne z nížin (Záhorie, okolie Dunaja, styk Podunaj­skej nížiny s karpatskými pohoriami), ale aj zo Štiav­nických vrchov, Slovenského rudohoria a Ondavskej vrchoviny. Známy je zo 4 území európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Prevažne nížinný výskyt zname­ná ohrozenie druhu likvidáciou vhodných biotopov alebo ich znečistením. Druh stráca vhodné podmien­ky aj zarastaním biotopu.

 

Počet lokalít

11

Priemerná plocha TML

12 074 m2

Počet mapovateľov

8

Počet vykonaných návštev na TML

133

Priemerný počet druhov v zázname

5


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) (97),Calopteryx splendens (Harris, 1782) (59),Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) (50),Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) (49),Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) (48),Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) (47),Libellula depressa Linnaeus, 1758 (41),Ischnura elegans (Van der Linden, 1823) (31),Orthetrum brunneum (Fonscolembe, 1837) (28),Libellula fulva Muller, 1764 (19)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
30.5% 42.7% 26.8%
PAN:
52.9% 43.1% 4.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
58.5% 22.0% 19.5%
PAN:
70.6% 27.5% 1.9%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
51.2% 29.3% 19.5%
PAN:
68.6% 29.4% 2.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
50.0% 37.8% 12.2%
PAN:
62.7% 33.3% 4.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 62,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 18,8 %
K02 - biologické procesy 18,8 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 67,2 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 10,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 10,3 %
A04 - pasenie 6,9 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,2 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 76,9 %
A04 - pasenie 15,4 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 7,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M01 - zmeny abiotických podmienok 25,0 %
K02 - biologické procesy 24,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 23,4 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 7,0 %
A03 - kosenie 4,7 %
A09 - zavlazovanie 4,7 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 4,7 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 4,7 %
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 0,8 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 0,8 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV