Vytlačiť

ľabtuška poľná

ľabtuška poľná

Anthus campestris (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

2 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Vták veľkosti vrabca dosahujúci hmot­nosť 20 - 28 g. Sfarbenie je z vrchnej strany sivasto žltkastohnedé, zo spodnej prevažne bieložltkasté. Má výraznejší svetlý belavý nadočný pásik.

Ekológia

Na jar prilieta zo zimovísk obvykle v apríli až máji. Obýva stepné biotopy, suché piesčité a ka­menisté plochy, okraje polí, lúk, ciest, vinohradov s relatívne nízkou a riedkou vegetáciou. Samec spie­va často počas schodovito-vlnitého letu. Obe pohla­via sa po zemi pohybujú rýchle, pričom sa pri zasta­veniach často vzpriamujú. Hniezdo je umiestnené na zemi, samica obvykle kladie 4 - 5 belavošedých až olivovosfarbených vajec s malými škvrnami. Mlá­ďatá sa liahnu asi po 2 týždňoch zahrievania znášky. Kŕmia ich obaja rodičia a schopnými letu sa stávajú po 2 týždňoch. Potrava tohto druhu je preskúmaná len málo, tvoria ju rôzne malé bezstavovce, ktoré zbierajú na zemi. Na zimoviská v stepných a savanovitých oblastiach Afriky južne od Sahary a východ­ne od Arabského polostrova odlietajú od augusta do októbra.

Celkové rozšírenie

Má palearktické rozšírenie, hniezdi v stepiach a polopúšťach centrálnej a západ­nej palearktickej oblasti.

Rozšírenie na Slovensku

Do 60. rokov minulého storočia sa vyskytoval druh na našom území častej­šie. V súčasnosti hniezdi len veľmi roztrúsene najmä v južnejších častiach východného a západného Slo­venska v otvorených stepných a piesčitých biotopoch, na poliach s nízkou a riedkou vegetáciou, slaniskách a pod. Často uniká pozornosti, lebo sa správa pomer­ne nenápadne a nebýva centrom záujmu väčšiny amatérskych ani profesionálnych ornitológov. Podľa národného zoznamu chránených vtáčích území hniezdi na 9 chránených vtáčích územiach.

Faktory ohrozenia

Druh je ohrozovaný najmä poľ­nohospodárskymi prácami a úbytkom hmyzu ako potravnej bázy následkom chemizácie.

Počet lokalít

187

Priemerná plocha TML

6 249 393 m2

Počet mapovateľov

82

Počet vykonaných návštev na TML

373

Priemerný počet druhov v zázname

148


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (4362),Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) (3550),Turdus merula Linnaeus, 1758 (3547),Turdus philomelos Brehm, 1831 (2762),Parus major Linnaeus, 1758 (2542),Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) (2242),Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) (1710),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (1653),Cuculus canorus Linnaeus, 1758 (1547),Alauda arvensis Linnaeus, 1758 (1392)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
100.0%
PAN:
0.9% 99.1%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
51.7% 42.5% 5.8%
PAN:
24.6% 50.0% 25.4%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
42.5% 56.0% 1.5%
PAN:
31.6% 54.4% 14.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
2.6% 97.4%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 36,7 %
A03 - kosenie 23,0 %
A04 - pasenie 21,2 %
K02 - biologické procesy 5,8 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 2,8 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 2,2 %
A05 - chov dobytka (bez pasenia) 1,6 %
A01 - pestovanie 1,2 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,2 %
A06 - 1,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 35,5 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 9,8 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 7,5 %
A03 - kosenie 7,3 %
D01 - dopravné siete 6,6 %
A06 - 4,8 %
A01 - pestovanie 2,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,1 %
K02 - biologické procesy 2,1 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 2,0 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 24,9 %
B02 - Obnova lesa a manažment 20,9 %
A04 - pasenie 9,4 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 8,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 6,7 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,7 %
D01 - dopravné siete 3,4 %
K02 - biologické procesy 3,4 %
A06 - 2,7 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 2,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 16,9 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 13,0 %
D01 - dopravné siete 11,9 %
A06 - 10,2 %
A01 - pestovanie 7,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,5 %
D02 - úžitkové vedenia 4,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 4,0 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 2,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV