Vytlačiť

lyskonoh úzkozobý

lyskonoh úzkozobý

Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

2 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

! význam kódu nebol zistený


Morfológia

Krk a hlava sú sivé, má bielu škvrnu pod zobákom a hnedočervený pás od krku. Hruď a boky sú sivé, brucho a spodná časť chvosta sú biele. Zobák je tenký, dlhý, čiernej farby. Na krídlach je zvrchu vidi­teľný biely pásik. Prsty na nohách sú opatrené odde­lenými kožovitými lemami, čo umožňuje druhu veľmi dobre plávať. Samice sú v hniezdnom perí pestrejšie ako samce, ktoré potom preberajú starostlivosť o mlá­ďatá. Hmotnosť sa pohybuje od 25 do 48 g.

Ekológia

Hniezdi v tundre na brehoch a ostrovče­koch jazierok a močiarov najmä v kolóniách. Hniezdo býva umiestnené v trse trávy, obsahuje 3 - 7 vajec. Znášku zahrieva len samec asi 20 dní a približne tak dlho trvá aj výchova mláďat. Druh sa živí sa takmer výlučne živočíšnou potravou, ktorú získava vo vode a pri nej. Lyskonoh je typický svojím pohybom, pláva na vode ako korok a rýchlo sa otáča, pričom pichá zobákom do vody. Patrí medzi menej plaché druhy bahniakov. Ťah prebieha v noci a veľmi rýchle. Európ­ske populácie zimujú v oblasti Arábie.

Celkové rozšírenie

Vyskytuje sa v holarktickej oblasti, kde má cirkumpolárny hniezdny areál.

Rozšírenie na Slovensku

Počas migrácie sa vysky­tuje na našom území pravidelne, ale v malom počte. Na jar tiahne obvykle v apríli - máji, na jeseň sa vyskytuje častejšie najmä v auguste - septembri. Vyhľadáva plytké pobrežné vody rybníkov a vodných nádrží.

Druh sa v národnom zozname chránených vtáčích území neuvádza, pretože u nás nehniezdi.

Faktory ohrozenia

Vzhľadom na svoj vzácny vý­skyt druh nie je u nás významne ohrozený. Negatívne naň vplýva likvidácia mokradí a úpravy brehov stoja­tých vôd.

Zaujímavosti

Tento druh je polyandrický - sa­mica má viacero samcov. Samec, ktorý sa spáril so samicou, sa snaží naplnením úschovných vačkov samíc svojimi spermiami získať otcovstvo aj v druhej znáške samice. Neskôr hniezdiace samce sa preto snažia získať samicu, ktorá sa predtým nespárila, aby sa vyhli strate otcovstva. Starostlivosť o vysedenie znášky a výchovu mláďat zabezpečujú samce.

Počet lokalít

100

Priemerná plocha TML

2 690 866 m2

Počet mapovateľov

62

Počet vykonaných návštev na TML

699

Priemerný počet druhov v zázname

15


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (618),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (474),Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) (435),Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) (296),Cygnus olor (Gmelin, 1789) (264),Ardea alba Linnaeus, 1785 (260),Mergus merganser Linnaeus, 1758 (247),Parus major Linnaeus, 1758 (207),Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (179),Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1785) (173)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
100.0%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
45.2% 35.1% 19.7%
PAN:
35.5% 36.9% 27.6%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
58.1% 36.0% 5.9%
PAN:
42.0% 51.9% 6.1%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 24,4 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 17,6 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 17,6 %
B02 - Obnova lesa a manažment 11,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,9 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 5,9 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,9 %
M02 - zmeny biotických podmienok 5,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 1,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 1,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,4 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 8,8 %
D01 - dopravné siete 8,0 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 7,5 %
F02 - 7,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 6,7 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 5,3 %
H06 - prírastok energie 5,0 %
I01 - druhové invázie 4,6 %
H02 - znečistenie podzemných vôd (bodové a rozptýlené zdroje) 3,4 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 18,2 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 18,2 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 15,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 13,6 %
A04 - pasenie 13,0 %
K02 - biologické procesy 9,1 %
A03 - kosenie 4,5 %
F02 - 4,5 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,6 %
D01 - dopravné siete 0,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F02 - 13,4 %
D01 - dopravné siete 10,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 9,8 %
B02 - Obnova lesa a manažment 5,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,7 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 5,6 %
D02 - úžitkové vedenia 4,7 %
A06 - 4,4 %
F05 - ilegálny zber / odchyt morskej fauny 3,4 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV