Vytlačiť

bocian biely

bocian biely

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

3 000 EUR


Morfológia

Patrí medzi väčšie vtáky a dosahuje hmotnosť 3 000 - 4 000 g. Zobák a nohy sú dlhé, čer­veno sfarbené, operenie je biele s čiernymi letkami a čiernymi veľkými krídelnými krovkami. Mláďatá sa odlišujú od dospelých jedincov najmä tmavým sfar­bením zobáka a nôh. Počas letu drží krk rovno na­tiahnutý dopredu, čím sa jeho letová silueta odlišuje napríklad od volaviek.

Ekológia

Hniezdenie sa sústreďuje do nížinných a stredných polôh s otvorenými, najčastejšie mokraďovými biotopmi. Druh sa na jar vracia zo zimovísk obvykle v marci. Hniezda najčastejšie obsadia skôr samce. Najmä po prílete na hniezda sa druh ozýva charakteristickým klapotaním zobáka, pričom občas vyvráti hlavu dozadu až na chrbát. Hniezda stavajú oba jedince páru, pričom pri dlhoročne používaných hniezdach môže hmotnosť hniezda dosahovať až do 1 000 kg. Samice znášajú 1 - 5 vajec, najčastejšie však v produktívnych hniezdach bývajú tri mláďatá. Druh sa živí menšími stavovcami, najmä hlodavcami, obojživelníkmi, ale aj hmyzom a inými bezstavovcami. Loví najmä na vlhších miestach, často v okolí vodných tokov, na vlhkých lúkach, ale aj na poliach s nižšou vegetáciou, najčastejšie počas chôdze. Mlá­ďatá opúšťajú hniezda vo veku 55 - 68 dní. Z nášho územia odlieta druh na zimoviská spravidla v auguste v mnohopočetných zoskupeniach najmä východnou migračnou cestou cez Turecko. Zimuje vo východnej, západnej až južnej Afrike. Cez zimu sa na našom úze­mí pokúšajú zostávať len výnimočne predovšetkým choré a inak poškodené jedince. Mladé vtáky začí­najú hniezdiť vo veku 3 - 6 rokov.

Celkové rozšírenie

Má palearktické rozšírenie.

Rozšírenie na Slovensku

Na Slovensku hniezdi zhruba na 75 % plochy územia. Najpočetnejšie je osídlená Východoslovenská rovina. Druh sa vyhýba súvisle zalesnenému prostrediu. Najvyššie zazname­nané hniezdenie bolo v nadmorskej výške 881 m. Prevažná časť populácie hniezdi na objektoch vybu­dovaných ľuďmi - stĺpoch elektrických vedení, komí­noch, vysokých vežiach, múroch hradov a kaštieľov a rád obsadzuje umelé hniezdne podložky. Len malá časť populácie hniezdi na stromoch mimo obcí. Na Slovensku tvorí populáciu cca 1 000 - 1 350 párov.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích území druh hniezdi na 15 chránených vtáčích úze­miach.

Faktory ohrozenia

Úmrtnosť druhu je často spô­sobená hniezdením na stĺpoch elektrického vedenia, nárazom do elektrických vedení počas letu a násled­kom použitia chemikálií v poľnohospodárstve. Medzi ďalšie negatívne faktory patrí aj padanie pomerne ťažkých a objemných hniezd pri ich dlhoročnom pou­žívaní a zamotávanie sa vtákov do špagátov. K úhynu mláďat počas obdobia rozmnožovania dochádza aj počas daždivého a veterného počasia.

Počet lokalít

92

Priemerná plocha TML

418 348 041 m2

Počet mapovateľov

28

Počet vykonaných návštev na TML

184

Priemerný počet druhov v zázname

1


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
16.9% 69.5% 13.6%
PAN:
6.1% 74.2% 19.7%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
39.8% 46.6% 13.6%
PAN:
28.8% 54.5% 16.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
40.7% 59.3%
PAN:
33.3% 63.6% 3.1%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
94.9% 4.2% 0.9%
PAN:
84.8% 15.2%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 40,3 %
A04 - pasenie 31,8 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 7,0 %
A06 - 4,7 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 3,1 %
K02 - biologické procesy 3,1 %
D02 - úžitkové vedenia 2,3 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 2,3 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 1,6 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 1,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
D02 - úžitkové vedenia 21,7 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 14,5 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 13,9 %
D01 - dopravné siete 10,2 %
A06 - 8,4 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 5,4 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 4,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 3,6 %
K02 - biologické procesy 2,4 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 1,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 29,8 %
A04 - pasenie 21,2 %
A06 - 16,3 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 7,7 %
A01 - pestovanie 3,8 %
D02 - úžitkové vedenia 3,8 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 3,8 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 1,9 %
A08 - hnojenie 1,9 %
C01 - baníctvo a lomy 1,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A06 - 19,4 %
D01 - dopravné siete 12,7 %
D02 - úžitkové vedenia 12,7 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 10,4 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 9,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 7,5 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 6,7 %
A01 - pestovanie 5,2 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 3,0 %
E02 - priemyselné a obchodné plochy 2,2 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV