Vytlačiť

šidlovka Brauerova

šidlovka Brauerova

Sympecma paedisca (Brauer, 1883)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

140 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)

TaxOriginCode:

8


Počet lokalít

4

Priemerná plocha TML

69 035 m2

Počet mapovateľov

2

Počet vykonaných návštev na TML

16

Priemerný počet druhov v zázname

9


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) (14),Ischnura elegans (Van der Linden, 1823) (14),Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) (13),Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) (13),Sympecma fusca (Van der Linden, 1820) (13),Erythromma najas (Hansemann, 1823) (11),Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 (11),Anax imperator Leach, 1815 (7),Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) (6),Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) (6)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
68.8% 18.8% 12.4%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
75.0% 25.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
C03 - využívanie otnoviteľných zdrojov energie 18,2 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 18,2 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 18,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 18,2 %
I01 - druhové invázie 9,1 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,5 %
A04 - pasenie 4,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,5 %
K02 - biologické procesy 4,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV