Vytlačiť

kulík zlatý

kulík zlatý

Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

! význam kódu nebol zistený


Morfológia

Je to zavalitý kulík, menší ako cíbik chochlatý s vysokým čelom, relatívne krátkymi noha­mi, úzkymi špicatými krídlami a v rozmnožovacom období s čiernou spodnou časťou tela. V podpaží má biele sfarbenie. Vrchná strana tela je žltohnedá, s tma­vými hustými škvrnami. čierne sfarbenie brušnej strany je smerom k vrchnej oddelené nepravidelným bielym pásom. Pri pohybe na zemi sa často zastavuje a dvíha hlavu, ako to robia aj iné druhy kulíkov. Hmot­nosť sa pohybuje v rozmedzí 120 - 294 g.

Ekológia

Hniezdi jednotlivo na rozsiahlych rašeliniskách na severe v tundre a na okrajoch tajgy. Hniezdo predstavuje len plytká kotlinka vystlaná malým množ­stvom materiálu. Znášku tvoria obvykle 4 vajcia svet­lohnedej základnej farby s tmavými škvrnami rovno­merne rozmiestnenými alebo sústredenými pri tupom póle. Vajcia sú znášané každý druhý deň. Zahrievanie trvá asi 27 - 28 dní. Po vyliahnutí mláďatá rýchlo opúš­ťajú hniezdo a rodičia ich vodia po vyliahnutí ešte asi 4 týždne. Potrava je prevažne živočíšna, tvorená hlav­ne hmyzom, mäkkýšmi, pavúkmi, semenami, plodmi a časťami rastlín. Na ťahu vytvára väčšie kŕdle, je opa­trný, rýchle odlieta a pred zosadnutím obvykle dlhšie krúži. Najvyšší zistený vek jedinca bol viac ako 11 rokov.

Celkové rozšírenie

Druh je rozšírený v severozápad­nej palearktickej oblasti. Najväčšia populácia hniezdi na Islande.

Rozšírenie na Slovensku

Naším územím pravi­delne, ale nepočetne tiahne najmä v marci a apríli, na jeseň v októbri až novembri. Sú to zrejme juho­pobaltské populácie. Na rozdiel od iných druhov bahniakov je častejšie pozorovaný na pooraných poliach, pasienkoch, pokosených plochách lucerny, ale aj na dnách vypustených rybníkov a pod. Na ťahu sa často vyskytuje v spoločných kŕdľoch s cíbikmi.

Druh sa v národnom zozname chránených vtáčích území neuvádza, lebo na Slovensku nehniezdi.

Faktory ohrozenia

V Európe nepatrí medzi výrazne ohrozené druhy. Ochranu si vyžadujú predovšetkým jeho hniezdne biotopy, počas ťahu potrebuje hlavne pokoj a dostatok potravy.

Počet lokalít

20

Priemerná plocha TML

784 591 m2

Počet mapovateľov

18

Počet vykonaných návštev na TML

81

Priemerný počet druhov v zázname

22


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (50),Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (46),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (46),Motacilla alba Linnaeus, 1758 (44),Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 (44),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (41),Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) (41),Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 (38),Parus major Linnaeus, 1758 (38),Alauda arvensis Linnaeus, 1758 (36)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
5.9% 94.1%
PAN:
3.1% 96.9%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
23.5% 52.9% 23.6%
PAN:
43.8% 15.6% 40.6%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
23.5% 76.5%
PAN:
29.7% 64.1% 6.2%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
5.9% 94.1%
PAN:
4.7% 95.3%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F02 - 18,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 15,9 %
D01 - dopravné siete 11,4 %
A01 - pestovanie 9,1 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 9,1 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 9,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 9,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 9,1 %
G05 - iné ľudské vplyvy 6,8 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 2,3 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 42,6 %
A03 - kosenie 14,9 %
A01 - pestovanie 8,5 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 8,5 %
F02 - 8,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 8,5 %
A06 - 4,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 2,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 29,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 15,9 %
A01 - pestovanie 14,5 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 13,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 10,1 %
D01 - dopravné siete 5,8 %
F02 - 5,8 %
A06 - 2,9 %
D04 - letiská, letecké cesty 2,9 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV