Vytlačiť

pôtik kapcavý

pôtik kapcavý

Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

3 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)


Morfológia

Patrí medzi menšie sovy. Samec aj samica majú vrch tela čokoládovo tmavohnedý, so svetlými škvrnami najmä na vrchu hlavy a za šijou. Spodná časť tela je biela, s tmavohnedými škvrnami tvaru kríža. Závoj je kontrastný, vysoký, biely, pred okom a nad ním je čierna škvrna. Letky sú svetlohne­dé, bielo pásikavé. Samce majú hmotnosť 95 - 110 g, a samice 123 - 210 g.

Ekológia

Obýva rozsiahle staré lesy, väčšinou ihličnaté (smrek, jedľa). Hniezdi jednotlivo, páry nie sú trvalé a vytvárajú sa pravdepodobne každý rok znovu. Hniezdi v dutinách stromov (často po tesá­rovi čiernom), osídľuje aj hniezdne búdky. Výnimoč­ne môže byť hniezdo lokalizované v skalnej dutine alebo pod strechou osamelej budovy. Výška hniezd býva najčastejšie 6 - 8 m nad zemou. Vajcia kladie koncom marca až do mája, v závislosti od dostup­nosti potravy a jej množstva. V znáške je najčastejšie 4 - 7 čistobielych vajec. Na vajciach sedí 29 - 31 dní len samica. Samec loví potravu a nosí ju samici, ktorá ju rozdeľuje mláďatám. Mladé opúšťajú hniezdo vo veku 30 - 35 dní, no rodičia ich kŕmia ešte ďalej. Potravou sú predovšetkým drobné cicavce, v malej miere vtáky a ojedinele hmyz. Druh je stály, zimné rozšírenie sa do značnej miery prekrýva s hniezd­nym. Najdlhší vek zistený pri okrúžkovanom jedinco­vi bol viac ako 15 rokov.

 
   

 

Celkové rozšírenie

Má holarktické rozšírenie. Obýva cirkumpolárne zónu tajgy, ihličnatých lesov Severnej Ameriky a izolované územia smerom na juh.

Rozšírenie na Slovensku

Hniezdi v zmiešaných a ihličnatých lesoch v severnej a strednej časti nášho územia od 600 m n. m. po hornú hranicu lesa.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích úze­mí druh hniezdi na 11 chránených vtáčích územiach.

Faktory ohrozenia

Na Slovensku nie je akútne ohrozený, jeho stavy sú stabilizované. Negatívny vplyv na populáciu môže mať ťažba starých stromov s dutinami.

Počet lokalít

90

Priemerná plocha TML

24 997 607 m2

Počet mapovateľov

31

Počet vykonaných návštev na TML

270

Priemerný počet druhov v zázname

7


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Strix aluco Linnaeus, 1758 (708),Strix uralensis Pallas, 1771 (157),Asio otus (Linnaeus, 1758) (136),Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 (86),Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) (69),Turdus merula Linnaeus, 1758 (59),Turdus philomelos Brehm, 1831 (43),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (29),Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 (26),Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) (21)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
1.4% 25.6% 73.0%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
20.3% 72.5% 7.2%
PAN:
10.0% 75.0% 15.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
10.6% 89.4%
PAN:
10.0% 85.0% 5.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
12.1% 19.3% 68.6%
PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 50,6 %
A03 - kosenie 23,9 %
A04 - pasenie 7,3 %
K02 - biologické procesy 6,7 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 5,9 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 1,2 %
E04 - stavby, budovy v krajine 1,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 0,6 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 0,6 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 0,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 42,5 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 16,3 %
D01 - dopravné siete 5,9 %
A01 - pestovanie 5,0 %
A06 - 5,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 3,6 %
K02 - biologické procesy 3,6 %
A03 - kosenie 2,9 %
E04 - stavby, budovy v krajine 2,1 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 26,4 %
A03 - kosenie 20,7 %
K02 - biologické procesy 11,5 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 10,3 %
A04 - pasenie 6,9 %
A06 - 6,9 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 5,7 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 3,4 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 2,3 %
A01 - pestovanie 1,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 27,3 %
A06 - 16,1 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 14,9 %
D01 - dopravné siete 8,3 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 7,4 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 2,5 %
D02 - úžitkové vedenia 2,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 2,5 %
K02 - biologické procesy 2,5 %
A01 - pestovanie 1,2 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV