Vytlačiť

hlucháň hôrny

hlucháň hôrny

Tetrao urogallus Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

5 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Je to relatívne veľký vták s výrazným sexuálnym dimorfizmom. Samce sú tmavé, nad oča­mi majú pretiahnuté červené kožné zdureniny, perá na brade sú predĺžené. Krk a chrbát je tmavošedý. Vrchné krídlové krovky sú hnedasté, s drobnými škvrnami, kostrč a vrchné chvostové krovky sú čiernohnedé, konce kroviek občas s belavým lemom. Prsia sú čierne, s nápadným modrozeleným leskom, spodná časť tela je čierna s bielymi škvrnami, letky sú tmavo­hnedé, chvost čierny s belavými škvrnami. Operenie nôh je čiernohnedé. Samice sú gaštanovohnedé s čiernohnedými priečnymi pruhmi, najmä na vrchnej stra­ne tela. Bez škvŕn zostáva len hrdlo a väčšia časť pŕs. Samce majú hmotnosť 3 450 - 5 500 g a samice 1 375 - 2 250 g.

Ekológia

Obýva rozsiahle komplexy ihličnatých a zmiešaných, ojedinele listnatých lesov, s početnými, ale nie príliš veľkými čistinami a na rozhraní s voľnými plochami (vresoviská, rašeliniská). Významný je aj hustý podrast bobuľovitých rastlín a kríkov. Obidve pohlavia žijú celý rok oddelene a stretávajú sa len na tokaniskách, kde samce začínajú v nižších polohách tokať v marci. Vr­chol tokania je v apríli a tokanie sa končí v máji. Hniezdo si samica vyhľadáva alebo vyhrabe jamku na zemi, oby­čajne pri kmeni stromu, pod vývratom, medzi koreňmi a pod. Znáška má obyčajne 6 - 9 vajec, ktorých základná farba je svetlo žltkastohnedá, menej červenohnedastá, so svetlo- alebo tmavohnedými škvrnami, pokrývajúcimi takmer rovnomerne celú škrupinu. Samica sedí na vaj­ciach 26 - 28 dní, mláďatá po vyliahnutí do 24 hodín opúšťajú hniezdo. Samica bráni mladé pred zvieratami aj ľuďmi. Vývoj mláďat je rýchly. Vo veku 8 - 10 dní sa pokúšajú vyletieť na strom, po 14 dňoch po vyliahnutí už preletia značne dlhú vzdialenosť. Celkom operené sú vo veku 30 - 40 dní. So samicou sú spolu do októbra, po­tom sa rozdeľujú na kŕdle samcov a samíc. Od neskorej jesene do jari sa živia ihličím a púčikmi stromov. V ostat­nom období roku im ako potrava slúžia rôzne bobule, bukvice, drobné lístky, výhonky rastlín a živočíšna potra­va, predovšetkým hmyz. Druh je stály.

Celkové rozšírenie

Druh sa vyskytuje v palearktickej oblasti.

Rozšírenie na Slovensku

Hniezdny areál sa za po­sledných 40 rokov výrazne zmenšil. Druh hniezdi v starých prirodzených horských smrekových a zmie­šaných lesoch od nadmorskej výšky 600 m po hornú hranicu lesa v severných, stredných a severovýchod­ných oblastiach nášho územia.Podľa národného zoznamu chránených vtáčích území druh hniezdi na 9 chránených vtáčích územiach.

Faktory ohrozenia

Populáciu hlucháňov na našom území ohrozuje predovšetkým silný úbytok vhodných biotopov na hniezdenie, výrub starých lesných kom­plexov, vyrušovanie ľuďmi najmä v hniezdnom obdo­bí a odstrel.

Počet lokalít

35

Priemerná plocha TML

3 045 639 m2

Počet mapovateľov

17

Počet vykonaných návštev na TML

70

Priemerný počet druhov v zázname

2


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Turdus torquatus Linnaeus, 1758 (12),Prunella modularis (Linnaeus, 1758) (8),Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) (7),Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) (6),Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) (5),Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) (5),Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) (4),Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 (4),Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (3),Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) (3)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
12.9% 40.0% 47.1%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
47.1% 34.3% 18.6%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
47.1% 38.6% 14.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
24.3% 45.7% 30.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 46,2 %
K02 - biologické procesy 30,8 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 15,4 %
L09 - prírodný požiar 7,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 63,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 26,3 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 3,5 %
D01 - dopravné siete 3,5 %
L09 - prírodný požiar 3,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV