Vytlačiť

rybár riečny

rybár riečny

Sterna hirundo Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

2 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Je to vták strednej veľkosti, dosahujúci hmotnosť 101 - 146 g. Vrch hlavy má čierny, bradu, líca, časť krku a spodnú časť tela bielu, chrbtovú a boč­nú bledosivú. Tenší zobák je výrazne červený, obvykle s čiernym koncom. Červené sú aj nohy. Chvost je vidlicovite vykrojený.

Ekológia

Na jar prilieta najmä v apríli. Páry obsadzujú piesčité, kamenisté alebo menej trávnaté ostrovy riek, štrkovísk a jazier. Niekedy sú ochotné hniezdiť aj na plá­vajúcich umelých ostrovčekoch. často hniezdi v koló­niách. Hniezdo tvorí obvykle len vyhrabaná kotlinka na zemi bez väčšej výstelky. V znáške bývajú najčastejšie 3 vajcia. Ich základná farba je bledá až olivovozelenkastá, s početnými tmavohnedými škvrnami. Na vajciach sa pri sedení striedajú obaja rodičia počas cca 21 - 31 dní. Po vyliahnutí rodičia mláďatá aj týždeň zahrievajú. Rodičia ich kŕmia predovšetkým malými rybami, kôrovcami a vodným hmyzom. Mláďatá vedia lietať ako 22-až 33-dňové a rodičia ich ešte dokrmujú 1 - 2 mesiace. Po vyhniezdení sa často rozptyľujú do okolia. Jesenný ťah prebieha od júla do septembra. Druh je ťažný, zimu­je hlavne na morskom pobreží západnej, centrálnej až južnej Afriky.

Celkové rozšírenie

Druh má holarktické rozšírenie. Hniezdi v boreálnom a miernom pásme Európy, Ázie a na východe Severnej Ameriky.

Rozšírenie na Slovensku

Druh územím pravidelne migruje, ale hniezdi len na niekoľkých lokalitách. Upred­nostňuje veľké rieky a stojaté vody so štrkovitými ostrov­mi. Hniezdi hlavne na Podunajsku, Považí, Záhorí, Orave, inde je hniezdenie menej početné a často nepravidelné, napr. v oblasti Hornádu, na rybničnej sústave pri Sen­nom a niektorých štrkoviskách východného Slovenska. Podľa údajov Benka a Chudého, ktorí sa druhom pod­robnejšie viac rokov zaoberajú, stúpala početnosť na Slo­vensku od roku 2001 z počtu 467 párov na 921 párov v roku 2008. Podstatná časť celej slovenskej hniezdnej populácie hniezdi na dvoch lokalitách - na Dunaji na Hrušovskej zdrži a na Dubnickom štrkovisku.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích úze­mí druh hniezdi na 5 chránených vtáčích územiach.

Faktory ohrozenia

Vzhľadom na to, že druh ob­ľubuje na hniezdenie štrkové ostrovy, ktoré sú zaují­mavé aj pre rybárov a vodných rekreantov, sú ľuďmi najviac ohrozované. Aj kratší pobyt ľudí na hniezdisku môže viesť k zachladeniu znášok a úhynu mláďat. Hniezda bývajú likvidované aj pri ťažbe štrku a najmä na riečnych ostrovoch môžu byť v dôsledku kolísania vodnej hladiny vyplavované. Hniezdne lokality časom zarastajú vegetáciou, ktorá za pomerne krátku dobu zmení charakter lokality a zabráni tu vtákom hniezdiť, preto je nevyhnutný manažment zabraňujúci zarastaniu štrkových plôch.

Počet lokalít

20

Priemerná plocha TML

5 420 842 m2

Počet mapovateľov

8

Počet vykonaných návštev na TML

72

Priemerný počet druhov v zázname

5


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) (52),Larus cachinnans Pallas, 1811 (22),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (16),Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) (16),Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) (12),Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 1820) (10),Larus michahellis (J. F. Naumann, 1840) (10),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (9),Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) (7),Riparia riparia (Linnaeus, 1758) (7)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
14.6% 12.2% 73.2%
PAN:
9.7% 90.3%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
34.1% 14.6% 51.3%
PAN:
64.5% 35.5%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
36.6% 56.1% 7.3%
PAN:
45.2% 54.8%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
36.6% 2.4% 61.0%
PAN:
16.1% 9.7% 74.2%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
C01 - baníctvo a lomy 46,7 %
A03 - kosenie 40,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 13,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 34,3 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 22,4 %
K02 - biologické procesy 20,9 %
I01 - druhové invázie 11,9 %
F02 - 6,0 %
C01 - baníctvo a lomy 1,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 1,5 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 1,5 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
C01 - baníctvo a lomy 50,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 21,2 %
F02 - 19,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 15,2 %
I01 - druhové invázie 13,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 9,1 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 7,6 %
D03 - lodné cesty, prístavy, prístavné stavby 4,5 %
G05 - iné ľudské vplyvy 4,5 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV