Vytlačiť

mlok karpatský

mlok karpatský

Triturus montandoni (BOULENGER,188O)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

230 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Patrí k menším mlokom, telo samcov dosahuje dĺžku maximálne 90 mm, telo samičiek 100 mm. Na hranatej hlave sú zreteľné 3 pozdĺžne ryhy. Počas pobytu vo vode je telo samcov na prieč­nom priereze hranaté, bez chrbtového hrebeňa. Chvost samcov s nízkym súvislým hrebeňom vybieha do nitkovitého výbežku. Zafarbenie varíruje od tmavoolivových odtieňov po svetlohnedé. Bruško je jed­nofarebne oranžovožlté. Mloky po opustení vody sú sfarbené v rôznych odtieňoch hnedej, bruško ostáva oranžové.

Ekológia

Obýva stojaté a pomaly tečúce vody, optimálne podmienky nachádza v bukových a ih­ličnatých lesoch v nadmorských výškach od 500 do 1000 m. Reprodukčné lokality sú stojaté - jazier­ka, jamy, ale najmä plytké mokrade, snehové mláky, periodické mláky a koľaje na lesných cestách. V ob­dobí života vo vode môžu byť ich hlavnou súčasťou potravy najmä kôrovce, larvy a vajíčka iných obojži­velníkov a rôzne vodné bezstavovce. Na suchej zemi loví drobný hmyz, červy a mäkkýše. Kladenie vajíčok prebieha od apríla do júna. Až 250 vajíčok je jednot­livo prilepovaných na listy vodnej vegetácie alebo priamo na dno. Larválny vývoj trvá 3 mesiace, vo vyšších polohách však larvy môžu prezimovať a metamorfovať až na jar nasledujúceho roku.

Celkové rozšírenie

Je to karpatsko-sudetský endemit vyskytujúci sa v celých Karpatoch od Ru­munska cez Ukrajinu po Poľsko a Slovensko. Ostrovčekovite sa nachádza v sudetskej oblasti severovýchodných Čiech.

Rozšírenie na Slovensku

Druh sa vyskytuje naj­mä v stredných a vyšších polohách pohorí na severe stredného a východného Slovenska (od Turzovskej vrchoviny až po Nízke Beskydy) a na juhu po oblasť Poľany.

Druh sa vyskytuje na 50 územiach európskeho výz­namu

Faktory ohrozenia

Veľkoplošné odlesňovanie a od­vodňovanie mokradí, regulácia horských tokov a che­mické ošetrovanie lesov.

Počet lokalít

39

Priemerná plocha TML

542 435 m2

Počet mapovateľov

26

Počet vykonaných návštev na TML

187

Priemerný počet druhov v zázname

2


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Triturus alpestris (Laurenti, 1768) (65),Rana temporaria Linnaeus, 1758 (60),Bombina variegata (LINNAEUS,1758) (49),Triturus sp. (32),Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (25),Salamandra salamandra LINNAEUS, 1758 (12),Triturus cristatus (Laurenti, 1768) (11),Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (10),Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758) (9),Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) (5)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
18.7% 49.2% 32.1%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
28.3% 59.9% 11.8%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
42.2% 55.1% 2.7%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
24.6% 45.5% 29.9%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 18,2 %
A03 - kosenie 18,2 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 15,2 %
L05 - zosuvy pôdy 12,1 %
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 12,1 %
K02 - biologické procesy 9,1 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 6,1 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 3,0 %
B01 - výsadba stromov 3,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 3,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 22,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 17,6 %
K02 - biologické procesy 16,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 11,2 %
B01 - výsadba stromov 6,4 %
L05 - zosuvy pôdy 5,3 %
B02 - manažment lesa 4,8 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 3,7 %
F02 - 2,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,1 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV