Vytlačiť

korytnačka močiarna

korytnačka močiarna

Emys orbicularis (LINNAEUS,1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

1 840 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Hlava korytnačky močiarnej je plochá, pokrytá hladkou kožou. Má tvrdé, zrohovatené če­ľuste bez zubov. Pancier sa skladá z chrbtovej časti - karapaxu a brušnej - plastrónu. Karapax je plochý, rovnomerne nízko klenutý, s maximálnou dĺžkou asi 25 cm. Jeho sfarbenie je špinavo hnedočierne až olivovozelené, s belavými až sýtožltými, k okraju sa rozbiehajúcimi pásikmi alebo radmi bodiek. Plastrón je veľký, oválny, jeho spojenie s karapaxom nie je pev­né a je tvorené väzivom. Na predných nohách má 5 a na zadných 4 prsty s dlhými pazúrmi. Prsty sú voľné a je medzi nimi blana. Chvost mladých jedincov dosa­huje takmer dĺžku karapaxu, s postupom ich rastu sa relatívne skracuje.

Ekológia

Korytnačka močiarna žije v stojatých ale­bo mierne tečúcich vodách s bahnitým dnom a bo­hatou vegetáciou, s vhodnými plochami na kladenie a inkubáciu vajec. Potravu tvoria prevažne vodné bezstavovce, niekedy aj malé stavovce (žaby, žubrien­ky, malé ryby), vodné riasy a mäkké časti rastlín. Je aktívna od apríla do októbra, pári sa v apríli až máji. Samica znáša 2 - 20 vajec, ktoré zahrabáva do piesčitej pôdy, a ich inkubácia trvá 60 - 120 dní v závislosti od teploty. Zimuje vo vode, zahrabaná v bahne.

Celkové rozšírenie

Korytnačka močiarna je rozšíre­ná vo väčšej časti južnej a strednej Európy, v Malej Ázii až po Aralské jazero a na severozápade Afriky.

Rozšírenie na Slovensku

Vyskytuje sa na niektorých lokalitách Východoslovenskej, Podunajskej a Borskej nížiny. Druh sa vyskytuje na 4 územiach európskeho významu.

 

Faktory ohrozenia

Druh ohrozuje narušenie a zá­nik biotopov melioračnými zásahmi, ničenie vajíčok a mláďat predátormi a pri poľnohospodárskych prá­cach, predácia a úhyn samíc pri migrácii na miesta kladenia vajíčok a nezodpovedné vypúšťanie iných nepôvodných druhov sladkovodných korytnačiek na vhodné lokality s výskytom korytnačky močiarnej.

Počet lokalít

11

Priemerná plocha TML

352 219 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

94

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (11),Lacerta agilis Linnaeus, 1758 (6),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (4),Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) (3),Trachemys scripta (3),Anodonta cygnaea (LINNAEUS, 1758) (2),Pseudemys scripta (2),Rana ridibunda Pallas, 1771 (1),Martes sp. (1),Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) (1)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
22.8% 77.2%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

PAN:
7.6% 86.1% 6.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
6.3% 16.5% 77.2%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 27,2 %
F02 - 11,7 %
A01 - pestovanie 10,7 %
B02 - Obnova lesa a manažment 10,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 9,7 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 9,7 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 5,8 %
K02 - biologické procesy 5,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,9 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 1,9 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV