Vytlačiť

podkovár veľký

podkovár veľký

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1775)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Najväčší európsky podkovár, výrazne väčší než ostatné druhy. Tvar výrastku (tzv. sedlo) nad nozdrami pri pohľade z boku je na vrchu zaoblený. Srsť má jemnú, na chrbte dospelých jedincov býva hnedastá, na brušnej strane tela je svetlejšia, bledošedá a lietacie blany sú hnedočierne.

Ekológia

Letné kolónie samíc s počtom 40 - 400 je­dincov sa nachádzajú v podkroviach budov. Zimoviská, kde sa zvyčajne nachádza niekoľko sto jedincov,sú v jaskyniach a podzemných priestoroch (štôlne, pivnice). Loví v lesostepných a parkových priestoroch s dostatkom stromov a kríkov. V potrave prevládajú veľké formy motýľov, chrobákov, dvojkrídlovcov, ktoré chytá počas letu alebo ich zbiera z vegetácie. Samica rodí v júli jedno mláďa a môže sa dožiť až 30 rokov.

Celkové rozšírenie

Vyskytuje sa v palearktickej oblasti, v miernom pásme Eurázie od Veľkej Británie po Japonsko, v severozápadnej Afrike, Palestíne, Iráne, Pakistane a severnej Indii.

Rozšírenie na Slovensku

Nachádza sa predovšet­kým v južných oblastiach stredoslovenského a vý­chodoslovenského regiónu a centrum jeho výskytu je Slovenský kras, Revúcka vrchovina. Pravidelné ná­lezy druhu sú aj mimo tohto územia (Malé Karpaty, Tribeč, Vtáčnik, Burda) a ojedinele sa vyskytuje v Pieninách, severná hranica letného rozšírenia je zhruba na úrovni 49° s. z. š. Nebol zistený na Podunajskej nížine a severozápade Slovenska.

Druh sa vyskytuje na 41 územiach európskeho výz­namu

Faktory ohrozenia

Uzavretie vletových otvo­rov do podkrovných priestorov, nelegálne vstupy do podzemných priestorov a rušenie.

Počet lokalít

69

Priemerná plocha TML

33 351 m2

Počet mapovateľov

12

Počet vykonaných návštev na TML

110

Priemerný počet druhov v zázname

4


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) (74),Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (54),Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) (53),Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (39),Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) (32),Myotis dasycneme (Boie, 1825) (26),Rhinolophus euryale Blasius, 1853 (17),Myotis blythii (Tomes, 1857) (16),Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) (13),Myotis nattereri (Kuhl, 1818) (13)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
39.8% 50.0% 10.2%
PAN:
41.7% 58.3%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
88.8% 10.2% 1.0%
PAN:
91.7% 8.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
94.9% 5.1%
PAN:
83.3% 16.7%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
40.8% 50.0% 9.2%
PAN:
41.7% 58.3%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 50,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 50,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 22,2 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 5,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,6 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 5,6 %
K02 - biologické procesy 5,6 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 5,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 66,7 %
L05 - zosuvy pôdy 33,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV