Vytlačiť

Potáplica severská

Potáplica severská

Gavia arctica (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR


Morfológia

Druh má v hniezdnom šate veľkú obdĺžnikovitú čiernu škvrnu na hrdle a výrazné čierno-biele pruhy na krku a prsiach, hlava a zadná časť krku sú popolavosivé. Vrch tela je čierny s bielym mriežkovaním. Na našom území sa však vyskytuje obvykle v prostom šate, ktorý možno charakterizovať ako takmer jednofa­rebný tmavosivý s bledšou spodnou stranou tela. Počas letu nohy prečnievajú spoza krátkeho chvosta. Hmot­nosť sa pohybuje v rozmedzí 1 800 - 3 400 g.

Ekológia

Hniezdne biotopy druhu sú hlboké slad­kovodné jazerá v prímorských častiach tundry a tajgy. Hniezda bývajú na brehoch a malých ostrovčekoch, ktoré potáplice severské rady využívajú aj niekoľko rokov po sebe. Znášku tvoria obvykle 2 olivovohnedasté vajcia s tmavšími riedkymi škvrnami. Mláďatá pohlavne dospievajú až v 3. roku života. Potáplica severská sa živí malými rybami, obojživelníkmi, mäk­kýšmi, kôrovcami, červami, vodným hmyzom a vod­nými rastlinami. Tento druh sa často potápa na po­merne dlhý čas. Ťažko vzlieta a pri štarte potrebuje dlhý rozbeh po vodnej hladine. Patrí medzi migrujúce druhy, ktoré po hniezdení odchádzajú zimovať hlavne na morské pobrežia Európy, Ázie a Severnej Ameriky, vo vnútrozemských vodách sa vyskytuje menej často. Pri migrácii prelieta aj vysoké pohoria.

Celkové rozšírenie

Druh je rozšírený cirkumpolárne v holarktickej oblasti a hniezdi len v tundrovej zóne.

Rozšírenie na Slovensku

Z potáplic je to najčastej­šie pozorovaný druh na našom území. Vyskytuje sa najmä počas migrácie a v zime jednotlivo alebo v ma­lých skupinkách. Zimné výskyty bývajú často krátko­dobejšieho charakteru. Na Slovensku býva zazname­návaná najmä na väčších tokoch a vodných plochách. Celkovo možno jej početnosť odhadovať u nás na nie­koľko desiatok jedincov.

Druh sa v národnom zozname chránených vtáčích území neuvádza, keďže na Slovensku nehniezdi.

Faktory ohrozenia

Vzhľadom na málopočetný výskyt na Slovensku nie je druh na našom území výrazne ohrozovaný. Môže byť ohrozený pri poľovač­kách a pytliakmi. Sú údaje o nálezoch vyslabnutých jedincov na mokrých cestách, ktoré si zrejme zmýlili s vodnou hladinou.

Počet lokalít

100

Priemerná plocha TML

2 690 866 m2

Počet mapovateľov

62

Počet vykonaných návštev na TML

699

Priemerný počet druhov v zázname

15


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (618),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (474),Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) (435),Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) (296),Cygnus olor (Gmelin, 1789) (264),Ardea alba Linnaeus, 1785 (260),Mergus merganser Linnaeus, 1758 (247),Parus major Linnaeus, 1758 (207),Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (179),Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1785) (173)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
0.3% 2.0% 97.7%
PAN:
0.3% 1.4% 98.3%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
45.2% 35.1% 19.7%
PAN:
35.5% 36.9% 27.6%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
58.1% 36.0% 5.9%
PAN:
42.0% 51.9% 6.1%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
1.4% 0.8% 97.8%
PAN:
1.0% 1.4% 97.6%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 24,4 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 17,6 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 17,6 %
B02 - Obnova lesa a manažment 11,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,9 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 5,9 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,9 %
M02 - zmeny biotických podmienok 5,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 1,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 1,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,4 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 8,8 %
D01 - dopravné siete 8,0 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 7,5 %
F02 - 7,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 6,7 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 5,3 %
H06 - prírastok energie 5,0 %
I01 - druhové invázie 4,6 %
H02 - znečistenie podzemných vôd (bodové a rozptýlené zdroje) 3,4 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 18,2 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 18,2 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 15,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 13,6 %
A04 - pasenie 13,0 %
K02 - biologické procesy 9,1 %
A03 - kosenie 4,5 %
F02 - 4,5 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,6 %
D01 - dopravné siete 0,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F02 - 13,4 %
D01 - dopravné siete 10,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 9,8 %
B02 - Obnova lesa a manažment 5,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,7 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 5,6 %
D02 - úžitkové vedenia 4,7 %
A06 - 4,4 %
F05 - ilegálny zber / odchyt morskej fauny 3,4 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV