Vytlačiť

Roháč obyčajný

Roháč obyčajný

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

100 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Veľký chrobák s nápadným pohlavným dimorfizmom. Samčeky sú 35 − 90 mm dlhé. Na rozšírenej hlave nesú veľké hryzadlá tvoriace takmer tretinu dĺžky tela. hryzadlá sú na konci rozvetvené a z vnútornej strany ozubené. Samičky sú dlhé 25 − 50 mm, hlavu aj hryzadlá majú menších rozmerov. Obe pohlavia majú hlavu, hruď a nohy sivočiernej farby, hryzadlá a krovky sú gaštanovočierne. Larvy sú tučné, bieložlté s oranžovo sfarbenými nohami, na tmavej hlave majú ostré hnedé hryzadlá. Dorastajú až do 100 mm. Larvy majú na nohách štetinky, ktoré používajú na vzájomnú komunikáciu.

Ekológia

Roháče žijú v starých listnatých, hlavne dubových lesoch. Dospelé jedince sa objavujú v máji až  začiatkom júna. K páreniu dochádza za teplých večerov. Samčeky využívajú v dobe párenia veľké hryzadlá pri súbojoch o samičky. Samičky kladú po oplodnení vajíčka do práchnivejúcich kmeňov starých dubov, zriedkavejšie aj iných listnáčov. Vývoj lariev prebieha v práchne, ktorým sa živia, a trvá 3 − 8 rokov. Urýchľujú rozklad práchnivejúcich kmeňov a ich premenu na humus. Po dorastení si vytvárajú z práchna a hliny schránku, v ktorej sa zakuklia. Kuklia sa v zemi neďaleko od stromov, v ktorých sa vyvíjali. Dospelé jedince (imága) sa liahnu ešte na jeseň toho istého roku, ale zo schránky vyliezajú až po prezimovaní na jar nasledujúceho roku. Živia sa kvasiacou šťavou vytekajúcou z poranených kmeňov
a vetiev stromov.

Celkové rozšírenie

Západopalearktický druh. Nominátna forma obýva takmer celú Európu s výnimkou severných častí. Poddruhy L. c. akbesianus, L. c. judaicus a L. c. laticornissú známe z Turecka a Sýrie a L. c. turcicus z Turecka, Grécka a Bulharska.

Rozšírenie na Slovensku

Žije najmä v oblastiach dubových lesov južného a východného Slovenska. V listnatých lesoch severnej polovice Slovenska sa vyskytuje zriedkavejšie. Uvádzaný je zo 104 území európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Druh je ohrozený výrubom starých dubín a odstraňovaním prestarnutých a poškodených dubov vhodných na vývoj lariev.

Zaujímavosti

V minulosti sa druh rozdeľoval podľa veľkosti hryzadiel na dva poddruhy. Veľké jedince sa priraďovali k poddruhu L. c. cervus (telodontná forma) a poddruh L. c. capreous zahrnoval malé jedince (amphidontná forma). Malý vzrast je však iba dôsledkom vývoja v nepriaznivých podmienkach. V súčasnosti sú  malé jedince pokladané za varietu L. c. var.microcephalus Mulsant, 1842.

Počet lokalít

27

Priemerná plocha TML

12 342 868 m2

Počet mapovateľov

20

Počet vykonaných návštev na TML

237

Priemerný počet druhov v zázname

4


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 (182),Cetonischema aeruginosa (Drury, 1770) (74),Oryctes nasicornis holdhausi Minck, 1914 (45),Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) (36),Liocola lugubris (Herbst, 1786) (31),Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (30),Liometopum microcephalum (Panzer, 1798) (21),Megopis (Aegosoma) scabricornis Scopoli, 1763 (16),Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) (15),Sympecma fusca (Van der Linden, 1820) (15)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
21.6% 75.0% 3.4%
PAN:
4.0% 65.8% 30.2%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
27.3% 72.7%
PAN:
21.5% 53.7% 24.8%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
28.4% 71.6%
PAN:
14.1% 61.7% 24.2%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
42.0% 54.5% 3.5%
PAN:
13.4% 57.0% 29.6%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 50,0 %
A04 - pasenie 33,3 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 16,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 83,8 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 6,7 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,8 %
K02 - biologické procesy 3,8 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 1,0 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 91,7 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 8,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 67,2 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 11,6 %
B04 - Používanie biocídov, hormónov a chemikálií v lesníctve 8,4 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,3 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 2,2 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 1,9 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 1,9 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 1,4 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV