Stav zoologických druhov

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Duvalius hungaricus Behúnik maďarský chrobáky 8,3 0,0 91,7 Zobraziť druh v atlase
Umbra krameri Walbaum, 1792 blatniak tmavý ryby 16,0 8,0 76,0 Zobraziť druh v atlase
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 29,1 62,8 8,1 Zobraziť druh v atlase
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Boleň dravý ryby 23,8 23,8 52,4 Zobraziť druh v atlase
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 11,1 88,9 Zobraziť druh v atlase
Carabus hungaricus Bystruška južná chrobáky 0,0 12,8 87,2 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 7,8 43,3 48,9 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Eucarabus) scheidleri zawadzkii Kraatz, 1854 bystruška Zawadského chrobáky 0,0 70,0 30,0 Zobraziť druh v atlase
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) čík európsky ryby 20,5 15,4 64,1 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 7,1 62,8 30,1 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 32,3 62,4 5,3 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fúzač karpatský chrobáky 7,9 78,9 13,2 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 8,2 61,4 30,4 Zobraziť druh v atlase
Cottus gobio Linnaeus, 1758 Hlaváč bieloplutvý ryby 21,6 27,5 50,9 Zobraziť druh v atlase
Hucho hucho (Linnaeus, 1758) Hlavátka podunajská ryby 4,7 27,9 67,4 Zobraziť druh v atlase
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) Hnedáčik chrastavcový motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hypodryas maturna (Linnaeus, 1758) Hnedáčik osikový motýle 2,8 25,0 72,2 Zobraziť druh v atlase
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 11,9 65,5 22,6 Zobraziť druh v atlase
Microtus oeconomus (Pallas, 1776) hraboš severský cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Microtus tatricus Kratochvil, 1952 Hrabošík tatranský / hraboš tatranský cicavce 13,1 77,4 9,5 Zobraziť druh v atlase
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) Hrebenačka pásavá ryby 15,4 23,1 61,5 Zobraziť druh v atlase
Gymnocephalus baloni Holcík et Hensel, 1974 hrebenačka vysoká ryby 16,7 33,3 50,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio uranoscopus Vladykov, 1925 Hrúz fúzatý ryby 0,0 31,3 68,7 Zobraziť druh v atlase
Gobio kessleri Dybowski, 1862 Hrúz Kesslerov ryby 8,3 25,0 66,7 Zobraziť druh v atlase
Gobio albipinnatus Fang, 1934 Hrúz Vladykov (bieloplutvý) ryby 14,7 20,6 64,7 Zobraziť druh v atlase
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) Hubár jednorohý chrobáky 7,8 9,1 83,1 Zobraziť druh v atlase
Cricetus cricetus Linnaeus, 1758 Chrček poľný / škrečok poľný cicavce 6,3 57,0 36,7 Zobraziť druh v atlase
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) jasoň červenooký motýle 14,9 48,9 36,2 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 31,9 50,0 18,1 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 14,9 47,3 37,8 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 31,7 51,1 17,2 Zobraziť druh v atlase
Lacerta viridis (Laurenti, 1768) jašterica zelená plazy 27,9 66,4 5,7 Zobraziť druh v atlase
Lacerta vivipara pannonica L?c et Kluch, 1968 jašterica živorodá plazy 1,7 78,0 20,3 Zobraziť druh v atlase
Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) kamzík vrchovský cicavce 88,2 11,8 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) klinovka hadia vážky 31,1 34,4 34,5 Zobraziť druh v atlase
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) klinovka žltonohá vážky 21,8 26,4 51,8 Zobraziť druh v atlase
Isophya costata Brunner von Wattenwyl, 1878 kobylka čelnatá rovnokrídlovce 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853) kobylka sedmohradská rovnokrídlovce 19,4 47,2 33,4 Zobraziť druh v atlase
Isophya stysi Cejchan, 1957 kobylka Štysova rovnokrídlovce 4,9 58,5 36,6 Zobraziť druh v atlase
Zingel zingel (Linnaeus, 1766) kolok veľký ryby 22,2 0,0 77,8 Zobraziť druh v atlase
Zingel streber (Siebold, 1863) kolok vretenovitý ryby 0,0 40,0 60,0 Zobraziť druh v atlase
Paracaloptenus caloptenoides (BR.) 1861 K koník Brunnerov rovnokrídlovce 9,1 57,6 33,3 Zobraziť druh v atlase
Stenobothrus eurasius Zubovski, 1898 koník slovanský rovnokrídlovce 3,4 55,9 40,7 Zobraziť druh v atlase
Odontopodisma rubripes Ramme, 1931 koník východný rovnokrídlovce 7,7 61,5 30,8 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 14,9 46,6 38,5 Zobraziť druh v atlase
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) korytnačka močiarna plazy 0,0 22,8 77,2 Zobraziť druh v atlase
Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) kotúľka štíhla mäkkýše 7,1 35,7 57,2 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 9,2 50,0 40,8 Zobraziť druh v atlase
Ablepharus kitaibelii (Bibron&Bory, 1863) krátkonôžka štíhla plazy 22,6 54,8 22,6 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 24,3 53,6 22,1 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 20,0 63,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) Lipeň tymianový ryby 11,1 36,1 52,8 Zobraziť druh v atlase
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) lišaj pupalkový motýle 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Rhodeus sericeus (Bloch, 1783) Lopatka dúhová ryby 41,2 41,2 17,6 Zobraziť druh v atlase
Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 Mihuľa potiská ryby 9,5 57,1 33,4 Zobraziť druh v atlase
Lampetra planeri (Bloch, 1784) mihuľa potočná ryby 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) Mihuľa ukrajinská ryby 11,8 23,5 64,7 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 8,2 6,2 85,6 Zobraziť druh v atlase
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Mlok hrebenatý obojživelníky 9,4 33,3 57,3 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (Boulenger, 1880) mlok karpatský obojživelníky 19,2 48,8 32,0 Zobraziť druh v atlase
Leptidea morsei (Fenton, 1881) Mlynárik východný motýle 4,3 44,7 51,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea nausithous (Bergstraesser, 1779) modráčik bahniskový motýle 34,4 59,4 6,2 Zobraziť druh v atlase
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) modráčik čiernoškvrnný motýle 6,8 68,9 24,3 Zobraziť druh v atlase
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Modráčik krvavcový motýle 28,6 45,5 25,9 Zobraziť druh v atlase
Orthosia schmidti (Dioszeghy, 1935) mora schmidtova motýle 25,6 53,8 20,6 Zobraziť druh v atlase
Barbus meridionalis Mrena karpatská ryby 28,2 33,3 38,5 Zobraziť druh v atlase
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) Mrena severná ryby 20,0 20,0 60,0 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 13,9 66,7 19,4 Zobraziť druh v atlase
Sicista subtilis Myšovka stepná cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) Netopier fúzatý cicavce 3,5 64,7 31,8 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 50,0 25,9 24,1 Zobraziť druh v atlase
Myotis dasycneme (Boie, 1825) netopier pobrežný cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 21,1 59,4 19,5 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 8,0 66,1 25,9 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 60,6 39,4 Zobraziť druh v atlase
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1819) netopier/lietavec sťahovavý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) očkáň hnedý motýle 72,2 27,8 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lopinga achine (Scopoli, 1763) očkáň mätonohový motýle 10,0 70,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 13,0 55,8 31,2 Zobraziť druh v atlase
Cordulegaster heros Pásikavec veľký vážky 28,8 46,2 25,0 Zobraziť druh v atlase
Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermueller, 1775) pestroň vlkovcový motýle 14,3 63,1 22,6 Zobraziť druh v atlase
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 pijavica lekárska obrúčkavce 18,2 40,9 40,9 Zobraziť druh v atlase
Vertigo moulinsiana (DUPUY, 1849) Pimprlík bruškatý mäkkýše 12,1 53,4 34,5 Zobraziť druh v atlase
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925 Pimprlík močiarny mäkkýše 8,3 69,7 22,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 10,7 71,7 17,6 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 5,5 56,2 38,3 Zobraziť druh v atlase
Dryomys nitedula (Pallas, 1779) plch lesný cicavce 3,7 59,3 37,0 Zobraziť druh v atlase
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 44,5 41,8 13,7 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 13,1 59,7 27,2 Zobraziť druh v atlase
Rutilus meidingeri (Heckel, 1852) Plotica čiernomorská (perleťová) ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rutilus pigus (Heckel, 1852) Plotica lesklá ryby 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Pĺž podunajský ryby 15,8 36,8 47,4 Zobraziť druh v atlase
Sabanejewia aurata pĺž zlatistý ryby 4,8 23,8 71,4 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 17,2 62,7 20,1 Zobraziť druh v atlase
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 89,7 10,3 Zobraziť druh v atlase
Probaticus subrugosus (Duftschmid, 1812) potemník pasienkový chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) priadkovec trnkový motýle 30,6 52,8 16,6 Zobraziť druh v atlase
Austropotamobius torrentium rak riavový kôrovce 72,7 9,1 18,2 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 37,1 34,3 28,6 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 11,4 67,7 20,9 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 22,3 46,2 31,5 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 29,1 56,4 14,5 Zobraziť druh v atlase
Sadleriana pannonica (FRAUENFELD, 1865) sadlerianka panónska mäkkýše 69,7 12,6 17,7 Zobraziť druh v atlase
Saga pedo (Pallas, 1771) Sága stepná rovnokrídlovce 0,0 45,9 54,1 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 27,4 57,0 15,6 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 43,4 37,4 19,2 Zobraziť druh v atlase
Rana arvalis Nilsson, 1842 skokan ostropyský obojživelníky 3,8 78,8 17,4 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 skokan rapotavý obojživelníky 52,0 34,0 14,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 13,2 60,0 26,8 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 50,3 32,2 17,5 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 35,8 59,3 4,9 Zobraziť druh v atlase
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) Spriadač kostihojový motýle 25,0 63,9 11,1 Zobraziť druh v atlase
Marmota marmota (Linnaeus, 1758) svišť vrchovský cicavce 86,4 7,4 6,2 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 18,3 50,5 31,2 Zobraziť druh v atlase
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) Šabľa krivočiara ryby 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Coenagrion ornatum (Selys, 1850) Šidielko ozdobné vážky 40,8 42,1 17,1 Zobraziť druh v atlase
Sympecma paedisca (Brauer, 1883) šidlovka Brauerova vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) užovka fŕkaná plazy 18,4 65,5 16,1 Zobraziť druh v atlase
Coronella austriaca Laurenti, 1768 užovka hladká plazy 3,9 54,3 41,8 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 2,2 50,8 47,0 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) vážka bieločelá vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) vážka jednoškvrnná vážky 14,5 32,9 52,6 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) Vážka malá Libellulidae 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 52,4 40,9 6,7 Zobraziť druh v atlase
Bison bonasus (Linnaeus, 1758) Zubor hrivnatý cicavce 50,0 42,9 7,1 Zobraziť druh v atlase
Colias myrmidone (Esper, 1781) žltáčik zanoväťový motýle 0,0 8,7 91,3 Zobraziť druh v atlase