Vytlačiť

Mihuľa potiská

Mihuľa potiská

Eudontomyzon danfordi Regan, 1911

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

700 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Od ostatných európskych druhov rodu Eudontomyzon sa odlišuje parazitickým spôsobom života a počtom myomér, ktoré sú prítomné v počte 58 - 70. Larvy - minohy (ammocoetes) nie sú mramo-rované. Dospelé jedince a staršie larvy majú chvosto­vú časť ukončenú v tvare klinu. Zafarbenie dospelých jedincov je podľa miesta výskytu zvyčajne na chrbte tmavohnedé až sivohnedé, na brušnej strane bela­vé a chvostová časť je sklovitá. Dospelé jedince sú väčšie ako larvy, ktoré dorastajú do celkovej dĺžky asi 190 mm. Maximálna zaznamenaná dĺžka tela bola 30 cm a maximálny vek 7 rokov. Majú širokú horno-čeľustnú doštičku s jedným zubom na každej strane. Na dolnočeľustnej doštičke je 6 - 10 zubov. V ústnom lieviku sú končisté, vonkajšie a vnútorné, kruhovito usporiadané okrajové zuby. V spodnej časti lievika tvoria štetinkovité pole. Na prednej jazykovej doštič­ke nie je stredová priehlbenina, na jej prednom okraji je 13 zúbkov. Telo je najhrubšie blízko stredu. Dve chrbtové plutvy sú od seba oddelené.

Ekológia

Tento sladkovodný parazitický a nemigrujúci druh mihule obýva pstruhové až mrenové pásmo riek. Hlavným biotopom výskytu sú úseky potokov a riek s dobre prekysličenou a čistou vodou a štrkovi-topiesčitým substrátom. Larvy sú zahrabané v jem­nom sedimente z detritu, piesku a ílu. Zahrabané larvy neparazitujú, ale požierajú rôzny hmyz a orga­nizmy nachádzajúce sa v substráte vrátane rozsievok a detritu. Po metamorfóze, ktorá prebieha približne po 3,5 - 4,5 roku v júli až auguste, dospelé jedince prechádzajú na parazitický spôsob života, ktorý trvá 17 - 21 mesiacov. Ústnym diskom sa dospelý jedinec prisáva na iné ryby (mreny, jalce, plžovité, hlaváčovité a iné) a rozodiera im telá. Odstrúha svalstvo a krv vysaje. Korisť často usmrtí. Požiera svalstvo aj mŕtvej koristi. Neresí sa na jar, zvyčajne po roku parazitické­ho života v apríli až júni, keď teplota vody dosiahne 7 - 10 °C. Na neres migruje hore prúdom. Neresia sa na štrkových laviciach so silným prúdom vody. Abso­lútna plodnosť dosahuje 2 000 - 3 000 ikier na jednu samicu. Larvy, ktoré sa liahnu z unášaných ikier, sa ďalej vyvíjajú v pokojných riečnych zátokách. Po nere­se dospelé jedince hynú, tak ako všetky ostatné druhy mihúľ.

Celkové rozšírenie

Východná časť dunajského po­vodia (Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Zakarpatská Ukrajina) v povodí Tisy a Timisu.

Rozšírenie na Slovensku

Povodie Tisy, v horných tokoch väčšiny čiastkových povodí: Slaná, Rimava, Čremošná, Bodva, Hornád, Veľká Biela voda, Vernársky potok, Hnilec, Topľa, Ondava, Ladomírka, Laborec, Okna, Ublianka, Luh, Ulička, Zbojský potok. Druh sa vyskytuje na 9 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Regulácie tokov, najmä napriamovanie toku likviduje meandre riek a tiež typické biotopy mihúľ.

Zaujímavosti

Dospelé mihule sa v Rumunsku kedysi bežne konzumovali alebo používali ako živá návnada pri športovom rybolove. Pri preniknutí do pstruho­vých rybníkov môžu mihule spôsobiť veľké škody.

Počet lokalít

8

Priemerná plocha TML

1 854 m2

Počet mapovateľov

5

Počet vykonaných návštev na TML

32

Priemerný počet druhov v zázname

10


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) (34),Salmo trutta morpha fario Linnaeus, 1758 (31),Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) (28),Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) (26),Barbus meridionalis (24),Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) (19),Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) (13),Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) (11),Cottus poecilopus Heckel, 1836 (10),Salmo (Salmo) trutta morpha fario Linnaeus, 1758 (9)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
11.1% 61.1% 27.8%
PAN:
33.3% 66.7%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
44.4% 38.9% 16.7%
PAN:
33.3% 66.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
11.1% 72.2% 16.7%
PAN:
33.3% 66.7%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
61.1% 11.1% 27.8%
PAN:
33.3% 66.7%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B04 - Používanie biocídov, hormónov a chemikálií v lesníctve 18,2 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 18,2 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 18,2 %
H02 - znečistenie podzemných vôd (bodové a rozptýlené zdroje) 18,2 %
J03 - iné zmeny ekosystému 18,2 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 9,1 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 100 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV