Vytlačiť

Pásikavec veľký

Pásikavec veľký

Cordulegaster heros

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR


Morfológia

Naša najväčšia vážka s dĺžkou tela 78 − 97 mm a rozpätím krídel až 110 mm. Samičky sú trochu väčšie ako samčeky. Základné sfarbenie je čierne. Na každom bruškovom článku sú dve veľké žlté škvrny, ktoré sa v strede dotýkajú, čo vytvára dojem širokých pásikov. Na prvých 3 − 4 článkoch sú okrem toho aj úzke žlté pásiky. Oba páry krídel sú priehľadné, bez škvŕn, s pterostigmou (políčko na hornom okraji krídel pred vrcholom) čiernej farby. Larva má vyvinuté malé chrbtové tŕne.

Ekológia

Imága (dospelé jedince) lietajú od júna do augusta popri menších nížinných až podhorských potokoch a riečnych ramenách (160 − 450 m n. m.). Živia sa lovom menšieho hmyzu. Samička kladie vajíčka do dna potokov. Tu vajíčka prezimujú a vyliahnuté larvy žijú zahrabané v piesčitom, prípadne jemne štrkovitom dne. Preferujú tečúcu plytkú vodu (do hĺbky 20 cm) s teplotou do 18 °C. Vývoj môže trvať až 5 rokov. Imága sa liahnu na brehu a na pobrežnej vegetácii.

Celkové rozšírenie

Adriatomediteránny druh. Opísaný bol v roku 1979 z Rakúska.  Vyskytuje sa aj na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Srbsku, Čiernej Hore, Bulharsku, Rumunsku, Taliansku a Grécku. Jeho rozšírenie má diskontinuitný (nesúvislý) charakter.

Rozšírenie na Slovensku

Na Slovensku sa vyskytuje nominátny poddruh C. h. ssp. heros. Dosahuje tu severnú hranicu rozšírenia. Známy je z 23 lokalít v Malých Karpatoch a zo 4 lokalít v Borskej nížine. V posledných rokoch dochádza k jeho šíreniu na sever. V južnej časti Malých Karpát je to najhojnejší druh šidla. Doteraz bol zistený na 7 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Druh je ohrozený antropickými zásahmi do jeho biotopu (odvodňovanie, znečistenie tokov a pod.), ale aj zarastaním pramenísk.

Zaujímavosti

Na väčšine známeho areálu žije nominátny (základný) poddruh. Z Grécka je známy endemický poddruh C. h.ssp. pelionensis, popísaný v tej istej práci ako nominátny poddruh z vrchu Pelion.

Počet lokalít

22

Priemerná plocha TML

5 502 231 m2

Počet mapovateľov

8

Počet vykonaných návštev na TML

144

Priemerný počet druhov v zázname

2


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Cordulegaster heros Theischinger, 1979 (80),Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) (57),Cordulegaster bidentata Selys, 1843 (26),Calopteryx splendens (Harris, 1782) (13),Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) (6),Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) (6),Aeshna cyanea (Müller, 1764) (4),Cordulegaster bidentatus Selys, 1843 (4),Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) (3),Aeschna mixta Latreille, 1805 (3)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
36.1% 38.7% 25.2%
PAN:
16.0% 64.0% 20.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
41.2% 48.7% 10.1%
PAN:
44.0% 56.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
46.2% 36.1% 17.7%
PAN:
72.0% 16.0% 12.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
47.1% 33.6% 19.3%
PAN:
16.0% 76.0% 8.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M01 - zmeny abiotických podmienok 29,5 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 17,4 %
B02 - Obnova lesa a manažment 10,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 9,4 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 7,4 %
A01 - pestovanie 6,0 %
A04 - pasenie 5,4 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 4,7 %
D02 - úžitkové vedenia 4,7 %
D01 - dopravné siete 2,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M01 - zmeny abiotických podmienok 83,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 16,7 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV