Vytlačiť

uchaňa čierna

uchaňa čierna

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Stredne veľký netopier, s veľkými a širo­kými ušnicami otočenými dopredu, na čele zrastenými. Tragus (ušné viečko) je pomerne dlhý, rovný a zašpicatený. Srsť má dlhú a hustú, takmer čiernu aj na spodnej strane tela, staršie jedince majú končeky chlpov svetlé, čo dodáva sfarbeniu striebristý nádych. Ušnice a lietacie blany sú tiež čierne.

Ekológia

Je to typický štrbinový druh, letné koló­nie obývajú štrbiny za kôrou stromov, za dreveným obložením budov, pravdepodobne aj v skalných puklinách a pod. Zimuje v kolóniách, ale aj jednotli­vo v podzemných priestoroch, v štrbinách aj voľne. Je citlivý na vyrušovanie. Lieta rýchlo a obratne loví v okolí korún stromov do výšky 10 m, ale často, naj­mä v okolí vodných plôch, sa pohybuje aj nízko nad zemou. Špecializuje sa na lov drobných nočných mo­týľov, ostatná korisť (dvojkrídlovce) tvorí len jednu desatinu potravy. Samice rodia jedno až dve mláďatá a dožíva sa minimálne 22 rokov.

Celkové rozšírenie

Vyskytuje sa od severu Pyrenej­ského polostrova po Kaukaz a od severnej Škandiná­vie po ostrovy v stredomorskej oblasti, Maroko a Kanárske ostrovy.

Rozšírenie na Slovensku

Druh bol zistený takmer na celom našom území (okrem časti Podunajskej a Východoslovenskej nížiny) a z niektorých oblastí chýbajú údaje (Kysuce, Orava, Západné a Vysoké Tatry, stredná a južná časť Hronskej pahorkatiny). Vyskytuje sa najmä v lesnom prostredí.

Druh sa vyskytuje na 93 územiach európskeho výz­namu.

Faktory ohrozenia

Likvidácia stromov s dutinami, rušenie netopierov v podzemných priestoroch.

Počet lokalít

95

Priemerná plocha TML

124 421 m2

Počet mapovateľov

14

Počet vykonaných návštev na TML

153

Priemerný počet druhov v zázname

4


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) (71),Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (65),Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) (41),Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1775) (38),Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) (37),Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) (37),Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) (36),Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) (29),Myotis nattereri (Kuhl, 1818) (25),Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) (19)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
26.2% 56.7% 17.1%
PAN:
27.3% 54.5% 18.2%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
83.0% 9.2% 7.8%
PAN:
81.8% 9.1% 9.1%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
85.1% 8.5% 6.4%
PAN:
81.8% 9.1% 9.1%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
29.8% 58.9% 11.3%
PAN:
27.3% 63.6% 9.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 28,6 %
G05 - iné ľudské vplyvy 28,6 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 28,6 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 14,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 25,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 15,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 12,5 %
G05 - iné ľudské vplyvy 9,4 %
K02 - biologické procesy 9,4 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 9,4 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 6,2 %
B02 - Obnova lesa a manažment 3,1 %
E04 - stavby, budovy v krajine 3,1 %
H06 - prírastok energie 3,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 33,3 %
K02 - biologické procesy 33,3 %
L05 - zosuvy pôdy 33,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV