Vytlačiť

skokan zelený

skokan zelený

Rana esculenta Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

41

Priemerná plocha TML

777 133 m2

Počet mapovateľov

12

Počet vykonaných návštev na TML

262

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (23),Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (16),Rana ridibunda Pallas, 1771 (14),Bombina bombina (Linnaeus,1761) (10),Natrix tessellata (Laurenti, 1768) (8),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (6),Rana dalmatina Bonaparte, 1840 (6),Rana temporaria Linnaeus, 1758 (5),Pseudemys scripta (4),Castor fiber Linnaeus, 1758 (3)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
35.8% 47.4% 16.8%
PAN:
49.1% 35.9% 15.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
62.1% 31.6% 6.3%
PAN:
67.1% 28.1% 4.8%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
60.0% 32.6% 7.4%
PAN:
65.9% 30.5% 3.6%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
45.3% 38.9% 15.8%
PAN:
56.3% 28.7% 15.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A01 - pestovanie 15,7 %
F02 - 15,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 15,7 %
D01 - dopravné siete 7,1 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 7,1 %
D03 - lodné cesty, prístavy, prístavné stavby 6,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 6,3 %
B02 - Obnova lesa a manažment 4,7 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 4,7 %
K02 - biologické procesy 3,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A01 - pestovanie 17,4 %
F02 - 14,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 12,8 %
D01 - dopravné siete 10,1 %
A06 - 6,4 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 5,5 %
K02 - biologické procesy 5,5 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 4,6 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 4,6 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,6 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV