Stav zoologických druhov

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pipistrellus kuhlii večernica južná cicavce 20,0 80,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) očkáň hnedý motýle 65,5 34,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lampetra planeri (Bloch, 1784) mihuľa potočná ryby 60,0 40,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) kamzík vrchovský cicavce 83,8 15,4 0,8 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) večernica parková cicavce 38,9 60,0 1,1 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) večernica Leachova (pískavá) cicavce 50,6 48,1 1,3 Zobraziť druh v atlase
Microtus oeconomus (Pallas, 1776) hraboš severský cicavce 1,6 94,4 4,0 Zobraziť druh v atlase
Bison bonasus (Linnaeus, 1758) Zubor hrivnatý cicavce 63,2 31,6 5,2 Zobraziť druh v atlase
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) netopier brvitý cicavce 26,1 68,7 5,2 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Večernica hvízdavá (malá) cicavce 40,7 54,0 5,3 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 35,5 58,9 5,6 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) Vážka malá Libellulidae 0,0 94,4 5,6 Zobraziť druh v atlase
Marmota marmota (Linnaeus, 1758) svišť vrchovský cicavce 84,1 9,5 6,4 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 53,1 40,4 6,5 Zobraziť druh v atlase
Lacerta viridis (Laurenti, 1768) jašterica zelená plazy 31,7 61,4 6,9 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) raniak hrdzavý cicavce 27,8 65,0 7,2 Zobraziť druh v atlase
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 31,1 61,2 7,7 Zobraziť druh v atlase
Maculinea nausithous (Bergstraesser, 1779) modráčik bahniskový motýle 39,7 52,4 7,9 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus euryale Blasius, 1853 podkovár južný cicavce 28,6 62,9 8,5 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1775) podkovár veľký cicavce 40,0 50,9 9,1 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 slimák záhradný mäkkýše 33,0 57,3 9,7 Zobraziť druh v atlase
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 večernica tmavá (pestrá) cicavce 15,8 73,7 10,5 Zobraziť druh v atlase
Myotis dasycneme (Boie, 1825) netopier pobrežný cicavce 48,6 40,0 11,4 Zobraziť druh v atlase
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 88,6 11,4 Zobraziť druh v atlase
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 39,2 49,3 11,5 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839) večernica severská cicavce 14,0 74,4 11,6 Zobraziť druh v atlase
Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) ľabtuška vrchovská vtáky 47,5 40,0 12,5 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 skokan rapotavý obojživelníky 43,1 44,4 12,5 Zobraziť druh v atlase
Austropotamobius torrentium rak riavový kôrovce 73,3 13,3 13,4 Zobraziť druh v atlase
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1819) netopier/lietavec sťahovavý cicavce 18,2 68,2 13,6 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) raniak stromový (malý) cicavce 43,2 43,2 13,6 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fuzáč karpatský chrobáky 6,5 79,3 14,2 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 30,7 54,6 14,7 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 44,1 40,9 15,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 25,2 59,5 15,3 Zobraziť druh v atlase
Myotis blythii (Tomes, 1857) netopier ostrouchý cicavce 40,6 43,8 15,6 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 44,3 40,1 15,6 Zobraziť druh v atlase
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 13,0 71,2 15,8 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 25,4 58,7 15,9 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 31,3 52,7 16,0 Zobraziť druh v atlase
Orthosia schmidti (Dioszeghy, 1935) mora schmidtova motýle 28,4 55,2 16,4 Zobraziť druh v atlase
Sadleriana pannonica (FRAUENFELD, 1865) sadlerianka panónska mäkkýše 71,2 11,9 16,9 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 33,1 49,9 17,0 Zobraziť druh v atlase
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) spriadač kostihojový motýle 29,2 53,8 17,0 Zobraziť druh v atlase
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) uchaňa čierna cicavce 26,3 56,6 17,1 Zobraziť druh v atlase
Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) netopier vodný cicavce 13,7 68,6 17,7 Zobraziť druh v atlase
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) ucháč svetlý cicavce 19,1 63,2 17,7 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 pimprlík mokraďový mäkkýše 12,2 69,9 17,9 Zobraziť druh v atlase
Coenagrion ornatum (Selys, 1850) šidielko ozdobné vážky 39,1 42,9 18,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 19,8 62,1 18,1 Zobraziť druh v atlase
Myotis alcathoe netopier nymfin cicavce 23,6 58,2 18,2 Zobraziť druh v atlase
Microtus tatricus Kratochvil, 1952 hrabošík tatranský / hraboš tatranský cicavce 12,2 69,5 18,3 Zobraziť druh v atlase
Rana arvalis Nilsson, 1842 skokan ostropyský obojživelníky 5,7 75,7 18,6 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 33,1 48,0 18,9 Zobraziť druh v atlase
Ablepharus kitaibelii (Bibron&Bory, 1863) krátkonôžka štíhla plazy 20,1 60,8 19,1 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) roháč obyčajný chrobáky 10,5 69,2 20,3 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 38,1 41,5 20,4 Zobraziť druh v atlase
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 14,1 64,6 21,3 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 25,8 52,4 21,8 Zobraziť druh v atlase
Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermueller, 1775) pestroň vlkovcový motýle 14,7 63,5 21,8 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 10,0 67,9 22,1 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 14,3 63,5 22,2 Zobraziť druh v atlase
Myotis nattereri (Kuhl, 1818) netopier riasnatý cicavce 29,3 48,3 22,4 Zobraziť druh v atlase
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) užovka fŕkaná plazy 16,7 60,8 22,5 Zobraziť druh v atlase
Columba palumbus Linnaeus, 1758 holub hrivnák vtáky 20,9 55,2 23,9 Zobraziť druh v atlase
Plecotus austriacus (Fischer, 1892) ucháč sivý cicavce 12,0 64,0 24,0 Zobraziť druh v atlase
Cordulegaster heros Pásikavec veľký vážky 32,6 43,1 24,3 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 14,9 60,2 24,9 Zobraziť druh v atlase
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) modráčik krvavcový motýle 29,0 45,7 25,3 Zobraziť druh v atlase
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925 pimprlík močiarny mäkkýše 8,0 66,5 25,5 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 13,5 60,6 25,9 Zobraziť druh v atlase
Myotis brandtii (Eversmann, 1845) netopier Brandtov cicavce 18,4 55,3 26,3 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) netopier fúzatý cicavce 7,3 66,3 26,4 Zobraziť druh v atlase
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Kukučka obyčajná (jarabá) vtáky 19,8 52,8 27,4 Zobraziť druh v atlase
Lacerta vivipara pannonica L?c et Kluch, 1968 jašterica živorodá plazy 1,1 71,3 27,6 Zobraziť druh v atlase
Strix aluco Linnaeus, 1758 sova lesná (obyčajná) vtáky 4,1 68,1 27,8 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 5,2 66,6 28,2 Zobraziť druh v atlase
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinka lesná vtáky 12,9 58,7 28,4 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 23,9 45,2 30,9 Zobraziť druh v atlase
Vertigo moulinsiana (DUPUY, 1849) pimprlík bruškatý mäkkýše 14,8 54,3 30,9 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 18,6 50,3 31,1 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) ďateľ veľký vtáky 9,4 59,1 31,5 Zobraziť druh v atlase
Turdus philomelos Brehm, 1831 drozd plavý vtáky 7,8 60,5 31,7 Zobraziť druh v atlase
Cricetus cricetus Linnaeus, 1758 chrček poľný / škrečok poľný cicavce 4,3 63,5 32,2 Zobraziť druh v atlase
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) penica čiernohlavá vtáky 11,0 56,3 32,7 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (Boulenger, 1880) mlok karpatský obojživelníky 20,0 46,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 36,4 30,1 33,5 Zobraziť druh v atlase
Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 sluka lesná (hôrna) vtáky 22,5 43,8 33,7 Zobraziť druh v atlase
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) klinovka hadia vážky 26,4 38,5 35,1 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) drevník ryhovaný chrobáky 5,9 58,9 35,2 Zobraziť druh v atlase
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) modráčik čiernoškvrnný motýle 4,3 60,5 35,2 Zobraziť druh v atlase
Lopinga achine (Scopoli, 1763) očkáň mätonohový motýle 5,6 58,3 36,1 Zobraziť druh v atlase
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 pijavica lekárska obrúčkavce 27,3 36,4 36,3 Zobraziť druh v atlase
Barbus meridionalis mrena karpatská ryby 23,8 39,7 36,5 Zobraziť druh v atlase
Turdus merula Linnaeus, 1758 drozd čierny vtáky 17,9 45,4 36,7 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 9,2 53,7 37,1 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Eucarabus) scheidleri zawadzkii Kraatz, 1854 bystruška Zawadského chrobáky 0,0 62,5 37,5 Zobraziť druh v atlase
Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 mihuľa potiská ryby 12,5 50,0 37,5 Zobraziť druh v atlase
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) lišaj pupalkový motýle 0,0 62,5 37,5 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) vážka jednoškvrnná vážky 24,3 38,2 37,5 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 14,4 47,4 38,2 Zobraziť druh v atlase
Paracaloptenus caloptenoides (BR.) 1861 K koník Brunnerov rovnokrídlovce 6,4 55,3 38,3 Zobraziť druh v atlase
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) myšiak lesný (myšiak hôrny) vtáky 12,4 49,1 38,5 Zobraziť druh v atlase
Rhodeus sericeus (Bloch, 1783) lopatka dúhová ryby 22,6 38,7 38,7 Zobraziť druh v atlase
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Oriešok hnedý (obyčajný) vtáky 13,4 46,9 39,7 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Parus major Linnaeus, 1758 Sýkorka veľká ( bielolíca) vtáky 13,6 46,2 40,2 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 9,3 50,4 40,3 Zobraziť druh v atlase
Stenobothrus eurasius Zubovski, 1898 koník slovanský rovnokrídlovce 4,6 54,0 41,4 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) kováčik fialový chrobáky 8,3 49,7 42,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 17,3 40,1 42,6 Zobraziť druh v atlase
Leptidea morsei (Fenton, 1881) mlynárik východný motýle 4,8 52,4 42,8 Zobraziť druh v atlase
Coronella austriaca Laurenti, 1768 užovka hladká plazy 6,9 50,0 43,1 Zobraziť druh v atlase
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) jasoň červenooký motýle 15,2 41,3 43,5 Zobraziť druh v atlase
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) priadkovec trnkový motýle 18,5 37,7 43,8 Zobraziť druh v atlase
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) klinovka žltonohá vážky 20,6 35,5 43,9 Zobraziť druh v atlase
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) kaňa sivá vtáky 22,2 33,3 44,5 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) kolibiarik čipčavý vtáky 11,8 43,2 45,0 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 2,4 52,3 45,3 Zobraziť druh v atlase
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 kačica divá vtáky 6,2 47,7 46,1 Zobraziť druh v atlase
Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 hlucháň hôrny vtáky 12,9 40,0 47,1 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 6,6 46,1 47,3 Zobraziť druh v atlase
Sitta europaea Linnaeus, 1758 brhlík lesný (obyčajný) vtáky 10,7 39,7 49,6 Zobraziť druh v atlase
Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) kotúľka štíhla mäkkýše 11,1 37,0 51,9 Zobraziť druh v atlase
Corvus corax Linnaeus, 1758 krkavec čierny vtáky 6,4 41,6 52,0 Zobraziť druh v atlase
Dryomys nitedula (Pallas, 1779) plch lesný cicavce 7,5 40,0 52,5 Zobraziť druh v atlase
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Sojka škriekavá (obyčajná) vtáky 4,6 41,6 53,8 Zobraziť druh v atlase
Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 lelek lesný vtáky 8,0 38,0 54,0 Zobraziť druh v atlase
Cobitis taenia Linnaeus, 1758 pĺž podunajský ryby 12,7 33,3 54,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) mlok hrebenatý obojživelníky 7,6 38,2 54,2 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberger, 1833) ďateľ hnedkavý vtáky 4,4 41,1 54,5 Zobraziť druh v atlase
Gymnocephalus baloni Holcík et Hensel, 1974 hrebenačka vysoká ryby 9,1 36,4 54,5 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) kolibiarik sykavý vtáky 6,2 38,2 55,6 Zobraziť druh v atlase
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) glezg hrubozobý ( obyčajný) vtáky 5,1 38,7 56,2 Zobraziť druh v atlase
Cottus gobio Linnaeus, 1758 hlaváč bieloplutvý ryby 19,2 24,4 56,4 Zobraziť druh v atlase
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Tesár čierny vtáky 4,0 39,4 56,6 Zobraziť druh v atlase
Saga pedo (Pallas, 1771) sága stepná rovnokrídlovce 0,0 43,1 56,9 Zobraziť druh v atlase
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) boleň dravý ryby 18,2 24,2 57,6 Zobraziť druh v atlase
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) lipeň tymianový ryby 6,9 34,5 58,6 Zobraziť druh v atlase
Zingel streber (Siebold, 1863) kolok vretenovitý ryby 0,0 41,2 58,8 Zobraziť druh v atlase
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) stehlík pestrý vtáky 2,4 38,3 59,3 Zobraziť druh v atlase
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Červienka obyčajná vtáky 6,2 33,8 60,0 Zobraziť druh v atlase
Prunella collaris (Scopoli, 1769) vrchárka červenkavá vtáky 30,0 10,0 60,0 Zobraziť druh v atlase
Lanius collurio Linnaeus, 1758 strakoš červenochrbtý (obyčajný) vtáky 2,9 37,0 60,1 Zobraziť druh v atlase
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) výr skalný vtáky 9,3 30,5 60,2 Zobraziť druh v atlase
Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853) kobylka sedmohradská rovnokrídlovce 12,8 26,9 60,3 Zobraziť druh v atlase
Odontopodisma rubripes Ramme, 1931 koník východný rovnokrídlovce 7,1 32,1 60,8 Zobraziť druh v atlase
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 strnádka žltá ( obyčajná) vtáky 0,5 38,6 60,9 Zobraziť druh v atlase
Lanius minor Gmelin, 1788 strakoš kolesár vtáky 0,0 38,8 61,2 Zobraziť druh v atlase
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Škorec lesklý (obyčajný) vtáky 3,5 34,9 61,6 Zobraziť druh v atlase
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 volavka popolavá vtáky 8,9 28,9 62,2 Zobraziť druh v atlase
Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 chriašteľ vodný vtáky 4,6 32,6 62,8 Zobraziť druh v atlase
Gobio kessleri Dybowski, 1862 hrúz Kesslerov ryby 8,8 28,1 63,1 Zobraziť druh v atlase
Gobio albipinnatus Fang, 1934 hrúz Vladykov (bieloplutvý) ryby 10,5 26,3 63,2 Zobraziť druh v atlase
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 Kôrovník dlhoprstý vtáky 10,5 26,0 63,5 Zobraziť druh v atlase
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Škovránok poľný vtáky 3,8 32,1 64,1 Zobraziť druh v atlase
Isophya stysi Cejchan, 1957 kobylka Štysova rovnokrídlovce 3,3 32,6 64,1 Zobraziť druh v atlase
Sabanejewia aurata pĺž zlatistý ryby 17,9 17,9 64,2 Zobraziť druh v atlase
Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 havran čierny (poľný) vtáky 11,4 24,3 64,3 Zobraziť druh v atlase
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) hrebenačka pásavá ryby 10,0 25,0 65,0 Zobraziť druh v atlase
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) ľabtuška hôrna vtáky 5,9 28,7 65,4 Zobraziť druh v atlase
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) mrena severná ryby 13,8 20,7 65,5 Zobraziť druh v atlase
Curruca curruca (Linnaeus, 1758) Penica popolavá vtáky 0,5 33,8 65,7 Zobraziť druh v atlase
Motacilla citreola Pallas, 1776 trasochvost žltohlavý vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Isophya costata Brunner von Wattenwyl, 1878 kobylka čelnatá rovnokrídlovce 11,1 22,2 66,7 Zobraziť druh v atlase
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) kormorán veľký vtáky 6,7 26,1 67,2 Zobraziť druh v atlase
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) korytnačka močiarna plazy 7,7 25,0 67,3 Zobraziť druh v atlase
Columba oenas Linnaeus, 1758 holub plúžik vtáky 7,2 25,5 67,3 Zobraziť druh v atlase
Emberiza cia Linnaeus, 1766 strnádka cia vtáky 7,1 25,0 67,9 Zobraziť druh v atlase
Athene noctua (Scopoli, 1769) kuvik obyčajný vtáky 0,0 31,7 68,3 Zobraziť druh v atlase
Lanius excubitor Linnaeus, 1758 strakoš sivý (veľký) vtáky 0,0 30,9 69,1 Zobraziť druh v atlase
Strix uralensis Pallas, 1771 sova dlhochvostá vtáky 1,1 29,3 69,6 Zobraziť druh v atlase
Hucho hucho (Linnaeus, 1758) hlavátka podunajská ryby 4,8 25,4 69,8 Zobraziť druh v atlase
Otus scops (Linnaeus, 1758) výrik obyčajný (lesný) vtáky 7,8 22,0 70,2 Zobraziť druh v atlase
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 bažant poľovný vtáky 2,4 27,1 70,5 Zobraziť druh v atlase
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 drozd trskota vtáky 2,4 26,8 70,8 Zobraziť druh v atlase
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) chavkoš (bučiak) nočný vtáky 18,7 9,9 71,4 Zobraziť druh v atlase
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mlynárka dlhochvostá vtáky 3,5 24,9 71,6 Zobraziť druh v atlase
Gobio uranoscopus Vladykov, 1925 hrúz fúzatý ryby 4,0 24,0 72,0 Zobraziť druh v atlase
Picus viridis Linnaeus, 1758 Žlna zelená vtáky 1,6 26,3 72,1 Zobraziť druh v atlase
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) cíbik chochlatý vtáky 9,5 18,1 72,4 Zobraziť druh v atlase
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 sokol myšiar vtáky 2,0 25,6 72,4 Zobraziť druh v atlase
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) mihuľa ukrajinská ryby 10,3 17,2 72,5 Zobraziť druh v atlase
Zingel zingel (Linnaeus, 1766) kolok veľký ryby 26,7 0,0 73,3 Zobraziť druh v atlase
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) čík európsky ryby 14,1 12,5 73,4 Zobraziť druh v atlase
Motacilla alba Linnaeus, 1758 trasochvost biely vtáky 1,3 24,7 74,0 Zobraziť druh v atlase
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) Muchárik bielokrký vtáky 3,5 22,3 74,2 Zobraziť druh v atlase
Cygnus olor (Gmelin, 1789) Labuť hrbozobá (veľká) vtáky 7,1 18,6 74,3 Zobraziť druh v atlase
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Hrdlička poľná vtáky 1,3 23,6 75,1 Zobraziť druh v atlase
Riparia riparia (Linnaeus, 1758) brehuľa hnedá vtáky 0,0 24,8 75,2 Zobraziť druh v atlase
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Vlha hájová (obyčajná) vtáky 0,8 23,5 75,7 Zobraziť druh v atlase
Merops apiaster Linnaeus, 1758 včelárik zlatý vtáky 6,4 17,4 76,2 Zobraziť druh v atlase
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) jastrab krahulec vtáky 1,6 21,7 76,7 Zobraziť druh v atlase
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 trasochvost horský vtáky 6,4 16,7 76,9 Zobraziť druh v atlase
Hypodryas maturna (Linnaeus, 1758) hnedáčik osikový motýle 3,9 18,9 77,2 Zobraziť druh v atlase
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Krutohlav hnedý vtáky 1,6 20,6 77,8 Zobraziť druh v atlase
Sylvia communis Latham, 1787 penica hnedokrídla (obyčajná) vtáky 1,1 20,9 78,0 Zobraziť druh v atlase
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Lastovička domová vtáky 1,3 20,6 78,1 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) kolibiarik spevavý vtáky 2,2 19,6 78,2 Zobraziť druh v atlase
Chloris chloris (Linnaeus, 1758) stehlík zelený ( zelienka obyčajná) vtáky 0,5 21,2 78,3 Zobraziť druh v atlase
Umbra krameri Walbaum, 1792 blatniak tmavý ryby 13,0 8,7 78,3 Zobraziť druh v atlase
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) kaňa močiarna vtáky 3,3 18,0 78,7 Zobraziť druh v atlase
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) Potápka chochlatá vtáky 5,8 15,4 78,8 Zobraziť druh v atlase
Anser albifrons (Scopoli, 1789) hus bieločelá vtáky 7,4 13,6 79,0 Zobraziť druh v atlase
Prunella modularis (Linnaeus, 1758) vrchárka modrá vtáky 1,9 19,0 79,1 Zobraziť druh v atlase
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) pôtik kapcavý vtáky 1,1 19,6 79,3 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) trsteniarik pásikový ( malý) vtáky 6,4 13,9 79,7 Zobraziť druh v atlase
Carabus hungaricus bystruška južná chrobáky 0,0 20,3 79,7 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) trsteniarik spevavý ( obyčajný) vtáky 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) rybárik riečny vtáky 1,9 17,9 80,2 Zobraziť druh v atlase
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) hubár jednorohý chrobáky 5,8 14,0 80,2 Zobraziť druh v atlase
Sterna hirundo Linnaeus, 1758 rybár riečny vtáky 8,3 11,1 80,6 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) trsteniarik bahenný vtáky 4,0 15,3 80,7 Zobraziť druh v atlase
Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Králiček (králik)zlatohlavý vtáky 0,8 18,2 81,0 Zobraziť druh v atlase
Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 slávik krovinový (obyčajný) vtáky 2,7 16,1 81,2 Zobraziť druh v atlase
Calidris pugnax (Linnaeus, 1758) Bojovník bahenný vtáky 2,5 16,0 81,5 Zobraziť druh v atlase
Passer montanus (Linnaeus, 1758) Vrabec poľný vtáky 1,1 17,2 81,7 Zobraziť druh v atlase
Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Kanárik záhradný (poľný) vtáky 0,0 17,7 82,3 Zobraziť druh v atlase
Crex crex (Linnaeus, 1758) chrapkáč poľný vtáky 2,3 14,6 83,1 Zobraziť druh v atlase
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Belorítka domová vtáky 1,1 15,3 83,6 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 7,7 8,7 83,6 Zobraziť druh v atlase
Turdus pilaris Linnaeus, 1758 drozd čvíkota vtáky 2,1 14,2 83,7 Zobraziť druh v atlase
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Hýľ lesný (obyčajný) vtáky 2,1 13,9 84,0 Zobraziť druh v atlase
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) bučiačik močiarny vtáky 1,1 14,9 84,0 Zobraziť druh v atlase
Grus grus (Linnaeus, 1758) žeriav popolavý vtáky 3,2 12,4 84,4 Zobraziť druh v atlase
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) Žltochvost domový vtáky 0,8 14,7 84,5 Zobraziť druh v atlase
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Sliepočka zelenonohá (vodná) vtáky 1,9 13,5 84,6 Zobraziť druh v atlase
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Vodnár potočný vtáky 4,5 10,9 84,6 Zobraziť druh v atlase
Picus canus Gmelin, 1788 Žlna sivá vtáky 0,8 14,5 84,7 Zobraziť druh v atlase
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) orol skalný vtáky 1,6 13,3 85,1 Zobraziť druh v atlase
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) jastrab veľký vtáky 0,4 14,4 85,2 Zobraziť druh v atlase
Rutilus pigus (Heckel, 1852) plotica lesklá ryby 0,0 14,3 85,7 Zobraziť druh v atlase
Dendrocoptes medius (Linnaeus, 1758) Ďateľ prostredný vtáky 4,3 9,4 86,3 Zobraziť druh v atlase
Ardea purpurea Linnaeus, 1766 volavka purpurová vtáky 3,9 9,8 86,3 Zobraziť druh v atlase
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Krivonos smrekový vtáky 1,3 12,4 86,3 Zobraziť druh v atlase
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) bocian čierny vtáky 1,3 12,2 86,5 Zobraziť druh v atlase
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) kalužiak riečny( kalužiačik malý) vtáky 1,3 12,2 86,5 Zobraziť druh v atlase
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Včelár lesný (včelár obyčajný) vtáky 1,8 11,6 86,6 Zobraziť druh v atlase
Duvalius hungaricus Behúnik maďarský chrobáky 13,3 0,0 86,7 Zobraziť druh v atlase
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) šabľa krivočiara ryby 0,0 13,3 86,7 Zobraziť druh v atlase
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) volavka striebristá ( beluša malá) vtáky 4,4 8,8 86,8 Zobraziť druh v atlase
Pica pica (Linnaeus, 1758) Straka čiernozobá (obyčajná) vtáky 0,5 12,6 86,9 Zobraziť druh v atlase
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) močiarnica mekotavá vtáky 1,7 11,2 87,1 Zobraziť druh v atlase
Ficedula parva (Bechstein, 1794) Muchárik červenohrdlý ( malý) vtáky 2,4 10,2 87,4 Zobraziť druh v atlase
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Vrabec domový vtáky 0,0 12,3 87,7 Zobraziť druh v atlase
Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 lyžičiar biely vtáky 0,0 11,8 88,2 Zobraziť druh v atlase
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Prepelica poľná vtáky 1,6 10,2 88,2 Zobraziť druh v atlase
Tyto alba (Scopoli, 1769) plamienka driemavá vtáky 0,0 11,7 88,3 Zobraziť druh v atlase
Fulica atra Linnaeus, 1758 lyska čierna vtáky 1,8 9,7 88,5 Zobraziť druh v atlase
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) strnádka trstinová vtáky 0,5 10,9 88,6 Zobraziť druh v atlase
Tringa totanus (Linnaeus, 1758) kalužiak červenonohý vtáky 0,0 11,2 88,8 Zobraziť druh v atlase
Anser anser (Linnaeus, 1758) hus divá vtáky 3,0 8,0 89,0 Zobraziť druh v atlase
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) chochlačka vrkočatá vtáky 2,1 8,8 89,1 Zobraziť druh v atlase
Locustella luscinioides (Savi, 1824) svrčiak slávikovitý vtáky 0,0 10,9 89,1 Zobraziť druh v atlase
Porzana porzana (Linnaeus, 1766) chriašteľ (chriašť) bodkovaný vtáky 1,7 9,1 89,2 Zobraziť druh v atlase
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Škovránik stromový vtáky 1,3 9,4 89,3 Zobraziť druh v atlase
Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) tetrov hoľniak vtáky 0,0 10,7 89,3 Zobraziť druh v atlase
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) Sedmohlások hájový( obyčajný) vtáky 0,5 9,7 89,8 Zobraziť druh v atlase
Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) fúzatka trstinová vtáky 0,0 10,0 90,0 Zobraziť druh v atlase
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) orliak morský vtáky 2,1 7,8 90,1 Zobraziť druh v atlase
Upupa epops Linnaeus, 1758 dudok chochlatý vtáky 0,0 9,9 90,1 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) trsteniarik veľký vtáky 1,0 8,9 90,1 Zobraziť druh v atlase
Dryobates minor (Linnaeus, 1758) Ďateľ malý vtáky 0,5 9,4 90,1 Zobraziť druh v atlase
Larus cachinnans Pallas, 1811 čajka bielohlavá vtáky 4,2 5,6 90,2 Zobraziť druh v atlase
Netta rufina (Pallas, 1773) hrdzavka potápavá vtáky 0,0 9,6 90,4 Zobraziť druh v atlase
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Hrdlička záhradná vtáky 0,0 8,6 91,4 Zobraziť druh v atlase
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) bučiak trsťový (veľký) vtáky 0,0 8,6 91,4 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) ďateľ bielochrbtý vtáky 1,6 7,0 91,4 Zobraziť druh v atlase
Mergus merganser Linnaeus, 1758 Potápač veľký vtáky 1,9 6,4 91,7 Zobraziť druh v atlase
Zapornia parva (Scopoli, 1769) Chriašť malý vtáky 1,7 6,3 92,0 Zobraziť druh v atlase
Falco peregrinus Tunstall, 1771 sokol sťahovavý vtáky 0,9 6,9 92,2 Zobraziť druh v atlase
Charadrius dubius Scopoli, 1786 kulík riečny vtáky 0,0 7,7 92,3 Zobraziť druh v atlase
Aquila heliaca Savigny, 1809 orol kráľovský vtáky 0,7 6,9 92,4 Zobraziť druh v atlase
Tringa glareola Linnaeus, 1758 kalužiak močiarny vtáky 0,0 7,4 92,6 Zobraziť druh v atlase
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) hlaholka severská vtáky 0,9 6,4 92,7 Zobraziť druh v atlase
Mareca penelope (Linnaeus, 1758) Kačica hvizdárka vtáky 1,0 6,3 92,7 Zobraziť druh v atlase
Colias myrmidone (Esper, 1781) žltáčik zanoväťový motýle 0,0 7,2 92,8 Zobraziť druh v atlase
Certhia brachydactyla Brehm, 1820 Kôrovník krátkoprstý vtáky 1,6 5,4 93,0 Zobraziť druh v atlase
Coracias garrulus Linnaeus, 1758 krakľa belasá vtáky 6,7 0,0 93,3 Zobraziť druh v atlase
Curruca nisoria (Bechstein, 1792) Penica jarabá vtáky 0,5 6,2 93,3 Zobraziť druh v atlase
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Potápka hnedá (malá) vtáky 0,7 6,0 93,3 Zobraziť druh v atlase
Asio otus (Linnaeus, 1758) myšiarka ušatá vtáky 0,0 6,3 93,7 Zobraziť druh v atlase
Anser fabalis (Latham, 1787) hus siatinná vtáky 0,0 6,2 93,8 Zobraziť druh v atlase
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) Orešnica perlavá vtáky 1,1 5,1 93,8 Zobraziť druh v atlase
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Pŕhľaviar červenkastý vtáky 0,0 5,9 94,1 Zobraziť druh v atlase
Aythya ferina (Linnaeus, 1758) chochlačka sivá vtáky 1,1 4,8 94,1 Zobraziť druh v atlase
Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) Kačica chrapačka vtáky 1,3 4,5 94,2 Zobraziť druh v atlase
Mareca strepera (Linnaeus, 1758) Kačica chripľavka vtáky 3,2 2,6 94,2 Zobraziť druh v atlase
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) svrčiak riečny vtáky 0,3 5,4 94,3 Zobraziť druh v atlase
Larus canus Linnaeus, 1758 čajka sivá vtáky 0,0 5,6 94,4 Zobraziť druh v atlase
Larus michahellis (J. F. Naumann, 1840) čajka žltonohá vtáky 0,0 5,6 94,4 Zobraziť druh v atlase
Boros schneideri (Panzer, 1795) boros schneiderov chrobáky 0,0 5,4 94,6 Zobraziť druh v atlase
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) Žltochvost lesný ( hôrny) vtáky 0,5 4,8 94,7 Zobraziť druh v atlase
Motacilla flava Linnaeus, 1758 trasochvost žltý vtáky 0,0 5,1 94,9 Zobraziť druh v atlase
Locustella naevia (Boddaert, 1783) svrčiak zelenkavý vtáky 0,0 5,1 94,9 Zobraziť druh v atlase
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 sokol lastovičiar vtáky 0,0 4,9 95,1 Zobraziť druh v atlase
Sylvia borin (Boddaert, 1783) penica slávikovitá vtáky 0,0 4,8 95,2 Zobraziť druh v atlase
Anas crecca Linnaeus, 1758 kačica chrapkavá vtáky 2,6 1,9 95,5 Zobraziť druh v atlase
Emberiza calandra Linnaeus, 1758 strnádka lúčna vtáky 0,8 3,5 95,7 Zobraziť druh v atlase
Apus apus (Linnaeus, 1758) dážďovník tmavý( obyčajný) vtáky 0,0 4,3 95,7 Zobraziť druh v atlase
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) šišila bocianovitá vtáky 1,7 2,6 95,7 Zobraziť druh v atlase
Falco columbarius Linnaeus, 1758 sokol kobec vtáky 0,0 4,3 95,7 Zobraziť druh v atlase
Turdus torquatus Linnaeus, 1758 drozd kolohrivec vtáky 0,5 3,5 96,0 Zobraziť druh v atlase
Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) Jariabok hôrny vtáky 0,5 3,5 96,0 Zobraziť druh v atlase
Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) kulík zlatý vtáky 0,0 3,7 96,3 Zobraziť druh v atlase
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) kuvičok vrabčí vtáky 0,0 3,7 96,3 Zobraziť druh v atlase
Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) skaliar pestrý vtáky 0,0 3,6 96,4 Zobraziť druh v atlase
Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) ďateľ (ďubník) trojprstý vtáky 0,3 3,2 96,5 Zobraziť druh v atlase
Columba livia Gmelin, 1789, f. Domestica holub domáci (skalný) vtáky 0,3 3,2 96,5 Zobraziť druh v atlase
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) haja červená vtáky 0,0 2,9 97,1 Zobraziť druh v atlase
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) Kúdeľníčka lužná vtáky 0,0 2,7 97,3 Zobraziť druh v atlase
Coloeus monedula (Linnaeus, 1758) Kavka tmavá vtáky 0,5 2,1 97,4 Zobraziť druh v atlase
Spatula clypeata kačica lyžičiarka vtáky 0,0 2,6 97,4 Zobraziť druh v atlase
Aythya nyroca (Guldenstadt, 1769) chochlačka bielooká vtáky 1,3 1,2 97,5 Zobraziť druh v atlase
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Muchárik čiernohlavý vtáky 0,3 2,1 97,6 Zobraziť druh v atlase
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) Pipíška chochlatá vtáky 0,0 2,1 97,9 Zobraziť druh v atlase
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) ľabtuška lúčna vtáky 0,0 2,1 97,9 Zobraziť druh v atlase
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) kaňa popolavá vtáky 0,2 1,8 98,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus migrans (Boddaert, 1783) haja tmavá vtáky 0,0 2,0 98,0 Zobraziť druh v atlase
Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Potáplica severská vtáky 0,3 1,6 98,1 Zobraziť druh v atlase
Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) Potápač malý vtáky 0,0 1,7 98,3 Zobraziť druh v atlase
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) skaliarik sivý vtáky 0,3 1,3 98,4 Zobraziť druh v atlase
Anser erythropus (Linnaeus, 1758) hus piskľavá (malá) vtáky 0,0 1,3 98,7 Zobraziť druh v atlase
Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) Hýľ (Červenák) karmínový vtáky 0,5 0,5 99,0 Zobraziť druh v atlase
Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 šabliarka modronohá vtáky 0,0 0,9 99,1 Zobraziť druh v atlase
Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) močiarnica tichá vtáky 0,0 0,7 99,3 Zobraziť druh v atlase
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) hadiar krátkoprstý vtáky 0,0 0,7 99,3 Zobraziť druh v atlase
Anas acuta Linnaeus, 1758 kačica ostrochvostá vtáky 0,0 0,6 99,4 Zobraziť druh v atlase
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) Potápka červenokrká vtáky 0,0 0,6 99,4 Zobraziť druh v atlase
Falco vespertinus Linnaeus, 1766 sokol červenonohý ( kobcovitý) vtáky 0,0 0,4 99,6 Zobraziť druh v atlase
Falco cherrug Gray, 1834 sokol rároh vtáky 0,0 0,4 99,6 Zobraziť druh v atlase
Anthus campestris (Linnaeus, 1758) ľabtuška poľná vtáky 0,0 0,3 99,7 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) rybár ( čorík) bahenný vtáky 0,0 0,3 99,7 Zobraziť druh v atlase
Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) slávik tmavý (veľký) vtáky 0,0 0,3 99,7 Zobraziť druh v atlase
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) kršiak rybár (rybožravý) vtáky 0,0 0,3 99,7 Zobraziť druh v atlase
Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Jarabica poľná vtáky 0,0 0,3 99,7 Zobraziť druh v atlase
Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758 lyskonoh úzkozobý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837) kolibiarik zelený vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Otis tarda Linnaeus, 1758 Drop fúzatý (veľký) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Numenius arquata (Linnaeus, 1758) hvizdák veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) slávik modrák vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Limosa limosa (Linnaeus, 1758) brehár čiernochvostý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lanius senator Linnaeus, 1758 strakoš červenohlavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) orol myšiakovitý (orol malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps nigricollis Brehm, 1831 Potápka čiernokrká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766) murárik červenokrídly vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) kazarka pestrá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) rybár veľkozobý (čegrava veľkozobá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus melanopogon (Temminck, 182 trsteniarik tamaryškový vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sicista subtilis Myšovka stepná cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Microcarbo pygmaeus (Pallas, 1773) Kormorán malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Mustela eversmanii (Lesson, 1827) tchor stepný cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) čaplička vlasatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) myšiarka močiarna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) čorík bielokrídly vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) čorík čierny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) volavka chochlatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Morimus funereus Mulsant, 1863 vrzúnik štvorškvrnný chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Probaticus subrugosus (Duftschmid, 1812) potemník pasienkový chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) hnedáčik chrastavcový motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rutilus meidingeri (Heckel, 1852) plotica čiernomorská (perleťová) ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sympecma paedisca (Brauer, 1883) šidlovka Brauerova vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) vážka bieločelá vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase