Vytlačiť

chriašteľ (chriašť) bodkovaný

chriašteľ (chriašť) bodkovaný

Porzana porzana (Linnaeus, 1766)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

2 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Je to vták veľkosti drozda, má červenožltý zobák kratší ako hlavu. Základné sfarbenie je hnedé, na brušnej strane s bielym priečnym vlnkovaním, na chrbtovej s čiernymi a bielymi škvrnami. Na hlave a časti krku je podkladová farba sivomodrastá. Pri mykaní chvostom sú nápadné žlté podchvostové krovky. Nohy sú zelené. Žije veľmi skryto a je ho len veľmi zriedkavo možné zazrieť, preto jeho prítomnosť na lokalite signalizuje viac jeho hlas - ako­by opakované švihanie bičom. Hmotnosť sa pohybuje v rozmedzí 70 - 130 g.

Ekológia

Na jar sa objavuje od konca marca, pre­važne v apríli až máji. Hniezdnym prostredím sú mo­čiare rôznych typov, rybníky, vodné nádrže a kanále s hustými porastami vodných rastlín. Dokáže žiť aj na menších vhodných lokalitách ako ostatné druhy chriašteľov. Hniezda bývajú umiestnené v dolných častiach najhustejších trsov ostríc a pod., pri vode alebo aj nad zemou. Znášku zvykne tvoriť 7 - 13 vajec hnedastožltej farby s tmavými, ostro ohraničenými škvrnami. Mláďatá sa liahnu po 18 - 21 dňoch. Niekoľ­ko hodín po vyliahnutí posledného mláďaťa sú odvá­dzané preč od hniezda a rodičia sa o ne starajú 5 - 6 týždňov. Druh sa živí prevažne živočíšnou, v menšej miere aj rastlinnou potravou, ktorú zbiera v močiar­nom prostredí. Je to ťažný vták, na zimoviská odlieta od júla do septembra do tropickej Afriky.

 

Celkové rozšírenie

Má palearktické rozšírenie s cen­trom v Európe, na východe zasahuje do Strednej Ázie. Trvalý populačný pokles sa prejavuje v polovici eu­rópskych krajín.

Rozšírenie na Slovensku

Na našom území bolo jeho hniezdenie zistené od nížin do nadmorskej výšky 615 m. Hniezdi na niektorých lokalitách v okolí Oravskej priehrady, v Turčianskej, Ipeľskej, Rimavskej, Lučenskej kotline, Cerovej vrchovine v alúviu rieky Moravy, na Východoslovenskej a Podunajskej rovine.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích úze­mí druh hniezdi na 9 chránených vtáčích územiach.

Faktory ohrozenia

Hniezdiská sú ohrozované likvi­dáciou mokradí a ich brehových porastov. Pri migrácii často hynú nárazom do drôtov a iných prekážok

Počet lokalít

55

Priemerná plocha TML

2 039 996 m2

Počet mapovateľov

31

Počet vykonaných návštev na TML

175

Priemerný počet druhov v zázname

15


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 (90),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (89),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (79),Locustella luscinioides (Savi, 1824) (78),Cygnus olor (Gmelin, 1789) (70),Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 (65),Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) (64),Fulica atra Linnaeus, 1758 (64),Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) (63),Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 (62)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
5.1% 5.1% 89.8%
PAN:
0.7% 10.3% 89.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
17.9% 48.7% 33.4%
PAN:
39.7% 31.6% 28.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
43.6% 53.8% 2.6%
PAN:
41.9% 53.7% 4.4%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
10.3% 89.7%
PAN:
5.1% 8.8% 86.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 28,6 %
C01 - baníctvo a lomy 14,3 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 14,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 14,3 %
M02 - zmeny biotických podmienok 14,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F02 - 18,2 %
K02 - biologické procesy 18,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,5 %
D01 - dopravné siete 10,9 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 10,9 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 5,5 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 5,5 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 5,5 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 3,6 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 3,6 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 23,6 %
A03 - kosenie 22,8 %
A04 - pasenie 11,8 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 11,0 %
K02 - biologické procesy 9,4 %
F02 - 8,7 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 4,7 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 3,1 %
B02 - Obnova lesa a manažment 2,4 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,4 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 28,7 %
F02 - 10,3 %
K02 - biologické procesy 10,3 %
I01 - druhové invázie 7,7 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 7,2 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 6,2 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,6 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 5,1 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 5,1 %
A04 - pasenie 3,1 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV