Vytlačiť

rybárik riečny

rybárik riečny

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

2 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)


Morfológia

Nápadne sfarbený vták menších roz­merov s výrazne krátkym chvostom, dosahujúci hmotnosť 35 - 47 g. Vrchná časť tela je zelená až tyr­kysová, svetlo azúrová. Od oka sa tiahne hnedý pas, ktorý prechádza na bočnej strane krku do bielej farby. Brada a hrdlo sú biele a zvyšok spodnej strany tela je hnedý. Veľký zobák slúži na chytanie rýb.

Ekológia

Na našom území je to stály, potulujúci sa až ťažný druh. Hniezdne biotopy sú charakterizo­vané relatívne čistými tečúcimi a stojatými vodami s malými rybami a prítomnosťou vhodných kolmých hlinitých brehov a miest na vyhrabanie nory. Hniezda umiestňuje najčastejšie do kolmých hlinitých stien, obvykle blízko vody, no môžu byť vzdialené aj niekoľ­ko sto metrov od nej. Niekedy hniezdi aj v koreňoch stromov. Po jarnom návrate na hniezdiská a vytvorení párov, ktoré prebieha často už vo februári, hĺbia nory ukončené hniezdnymi kotlinkami. Dĺžka chodby môže byť až do 1 m. Samica kladie priemerne 6 - 8 bielych vajec a pri ich zahrievaní sa striedajú obe pohlavia po dobu 18 - 21 dní. Rodičia kŕmia mladé malými rybami, žabami, žubrienkami, vodnými mäkkýšmi, hmyzom a pod. Za potravou lietajú rýchlo a nízko nad vodnou hladinou a vyhľadávajú ju sediac blízko vody. Lovia ju strmhlavým útokom, pričom sa ponoria pod vodnú hladinu. Tekutý trus mláďat zvykne vytekať zo zvažujúcich sa chodieb, ktoré značne zapáchajú. Mláďatá ostávajú v hniezdach takmer 4 týždne. Po vyhniezdení sa mláďatá výrazne viac rozptyľujú mimo hniezdny areál ako dospelé jedince. Pohyb rybárika riečneho v mimohniezdnom období je závislý hlavne od dostupnosti potravy, t. j. od stavu zamrznutia vod­ných plôch. Prevažný smer pohybu vtákov v strednej Európe po vyhniezdení je južný a juhozápadný.

Celkové rozšírenie

Je rozšírený v Eurázii, severnej a severovýchodnej Afrike a na niektorých ostrovoch austrálskej oblasti.

Rozšírenie na Slovensku

Hniezdi na prevažnej časti Slovenska od nížin až do nadmorskej výšky 700 - 800 m. Hniezdenie bolo zistené na viac ako 3/4 a zimovanie na menej ako 3/4 územia Slovenska. Podľa národného zoznamu chránených vtáčích území druh hniezdi v 27 chránených vtáčích územiach.

Faktory ohrozenia

Najdôležitejším predpokladom zachovania populačných stavov je zmenšenie znečis­tenia vôd a zachovanie vhodných stien na hniezdenie. Negatívne počas hniezdenia pôsobí dlhý pobyt rybá­rov a rekreantov v blízkosti hniezdnej nory.

Počet lokalít

72

Priemerná plocha TML

3 375 122 m2

Počet mapovateľov

52

Počet vykonaných návštev na TML

156

Priemerný počet druhov v zázname

23


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (197),Cygnus olor (Gmelin, 1789) (116),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (108),Motacilla alba Linnaeus, 1758 (83),Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) (78),Motacilla cinerea Tunstall, 1771 (67),Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) (66),Fulica atra Linnaeus, 1758 (65),Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) (60),Anser anser (Linnaeus, 1758) (57)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
2.7% 22.7% 74.6%
PAN:
1.2% 13.6% 85.2%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
45.3% 36.0% 18.7%
PAN:
38.3% 25.9% 35.8%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
52.0% 45.3% 2.7%
PAN:
39.5% 51.9% 8.6%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
13.3% 13.3% 73.4%
PAN:
4.9% 16.0% 79.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 20,4 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 10,2 %
K02 - biologické procesy 10,2 %
D01 - dopravné siete 8,2 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 8,2 %
F02 - 6,1 %
M02 - zmeny biotických podmienok 6,1 %
A01 - pestovanie 4,1 %
A03 - kosenie 4,1 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 4,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 12,0 %
F02 - 9,2 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 9,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 8,5 %
D01 - dopravné siete 7,7 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 7,7 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 6,3 %
C01 - baníctvo a lomy 5,6 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 4,9 %
I01 - druhové invázie 4,2 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 25,0 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 22,5 %
A03 - kosenie 10,0 %
C01 - baníctvo a lomy 10,0 %
A01 - pestovanie 5,0 %
A04 - pasenie 5,0 %
A06 - 5,0 %
F02 - 5,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,0 %
K02 - biologické procesy 5,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,1 %
F02 - 11,4 %
I01 - druhové invázie 10,1 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 8,7 %
K02 - biologické procesy 8,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 8,1 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 7,4 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,0 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 3,4 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 3,4 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV