Vytlačiť

skokan štíhly

skokan štíhly

Rana dalmatina Bonaparte, 1840

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Počet lokalít

36

Priemerná plocha TML

533 538 m2

Počet mapovateľov

25

Počet vykonaných návštev na TML

230

Priemerný počet druhov v zázname

2


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rana esculenta Linnaeus, 1758 (53),Rana temporaria Linnaeus, 1758 (37),Rana arvalis Nilsson, 1842 (36),Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (35),Hyla arborea (Linnaeus, 1758) (28),Bombina bombina (Linnaeus,1761) (20),Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (20),Rana ridibunda Pallas, 1771 (16),Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) (9),Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) (8)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
12.7% 50.0% 37.3%
PAN:
13.8% 73.6% 12.6%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
28.8% 70.3% 0.9%
PAN:
16.1% 73.6% 10.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
34.7% 63.6% 1.7%
PAN:
31.0% 62.1% 6.9%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
25.4% 37.3% 37.3%
PAN:
19.5% 70.1% 10.4%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 27,3 %
B02 - Obnova lesa a manažment 13,6 %
F02 - 13,6 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 13,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 13,6 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 9,1 %
C01 - baníctvo a lomy 4,5 %
K02 - biologické procesy 4,5 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 39,0 %
D01 - dopravné siete 13,2 %
F02 - 8,8 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 8,1 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 7,4 %
B02 - Obnova lesa a manažment 5,9 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 5,1 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 3,7 %
A01 - pestovanie 2,9 %
A08 - hnojenie 1,5 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 58,3 %
F02 - 41,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M01 - zmeny abiotických podmienok 20,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 15,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 13,9 %
D01 - dopravné siete 12,1 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 8,5 %
D05 - vylepšený prístup na lokalitu 6,7 %
A04 - pasenie 4,8 %
B02 - Obnova lesa a manažment 4,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,8 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 4,2 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV