Vytlačiť

lyžičiar biely

lyžičiar biely

Platalea leucorodia Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

5 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Druh je o niečo menší ako bocian biely a dosahuje hmotnosť 795 - 1 323 g. Operenie je celé biele okrem žltej prednej časti krku. Na temene má pre­dĺžené perá vytvárajúce malú chocholku. Zobák je dlhý, na konci lyžicovito rozšírený. Zobák a nohy sú čierne. Na rozdiel od volaviek má počas letu krk natiahnutý rov­no dopredu.

Ekológia

Na jar sa zvykne objavovať od marca. Hniez­di v kolóniách, viac samostatných, menej často s inými volavkovitými druhmi vtákov. Hniezda umiestňuje nad vodou na polámaných steblách vegetácie väčších rozmerov alebo na krovinách, pričom sa na jeho stavbe podieľajú obaja partneri. Počet vajec kolíše od 3 do 5, sú bielej farby, s hnedými škvrnami sústredenými na tu­pom póle. Na znáške sedia obaja rodičia cca 24 - 25 dní. Po vyliahnutí mláďat ich kŕmia potravou zo zobáka. Potravu tvoria drobné vodné živočíchy - hmyz, kôrovce, vzácne malé žaby a ryby. Lyžičiare ju získavajú rých­lym pohybom zobáka ponoreným do vody zo strany na stranu. Odpočívajú často na jednej nohe. Mláďatá opúšťajú hniezdo vo veku cca 4 týždňov, schopné letu bývajú až ako 6- až 8-týždňové. Východoeurópske po­pulácie zimujú vo východnom Stredomorí.

Celkové rozšírenie

Druh je rozšírený v palearktickej, orientálnej a etiópskej oblasti.

Rozšírenie na Slovensku

Druh sa vyskytuje najmä v nížinných mokraďových oblastiach s plytkou vodou. Prvýkrát bolo zistené hniezdenie 2 párov v roku 1979 v NPR Senné a odvtedy zvykne v tejto oblasti hniezdiť, aj keď nie každoročne. Početnejšie hniezdil po roku 1995 v rezervácii alebo na Remetskom a Vysockom ryb­níku, napr. v roku 1997 tu bolo 35 hniezdiacich párov. Mimo východného Slovenska hniezdenie nebolo doká­zané a výskyt sa obmedzuje len na nehniezdne pohyby. Na potulkách sa zdržuje často v malých skupinkách.Druh sa vyskytuje ako nehniezdiaci najmä v oblasti riek Dunaja a Moravy. Výnimočne v malých počtoch sa objavuje aj v iných častiach napr. stredného Slo­venska. Početnejšie sa objavuje na potulkách kon­com leta.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích úze­mí druh hniezdi na 1 chránenom vtáčom území.

Faktory ohrozenia

Druh ohrozuje najmä vyrušova­nie ľuďmi a nedostatok lokalít s plytkou vodou s dostat­kom potravy a vhodných podmienok na hniezdenie.

Počet lokalít

22

Priemerná plocha TML

31 384 m2

Počet mapovateľov

6

Počet vykonaných návštev na TML

51

Priemerný počet druhov v zázname

5


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (30),Ardea alba Linnaeus, 1785 (29),Fulica atra Linnaeus, 1758 (13),Ardea purpurea Linnaeus, 1766 (12),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (10),Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) (8),Cygnus olor (Gmelin, 1789) (7),Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) (7),Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) (6),Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) (6)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
100.0%
PAN:
12.5% 87.5%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
33.3% 66.7%
PAN:
50.0% 29.2% 20.8%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
58.3% 33.3% 8.4%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
12.5% 87.5%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 100 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 41,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 24,4 %
F02 - 14,6 %
K02 - biologické procesy 14,6 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 4,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 31,9 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 17,4 %
I01 - druhové invázie 11,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 11,6 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 10,1 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 5,8 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 2,9 %
F02 - 2,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 2,9 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 2,9 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV