Vytlačiť

sokol kobec

sokol kobec

Falco columbarius Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

3 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

! význam kódu nebol zistený


Morfológia

Najmenší z našich sokolov. Samec má vrch hlavy, chrbát, krídlové krovky a kostrč popolavošedé s tmavými pásikmi, na tyle má hnedú škvrnu. Hrdlo je belavé s hnedými škvrnami. Zospodu je telo hrdzavkasté s prevažne pozdĺžnymi pruhmi, prechádzajúcimi na bruchu do priečnych škvŕn, operenie nôh a spodné chvostové krovky sú žltkasté s tmavými pásikmi. Chvost je zvrchu šedý s čiernohnedým koncovým pásom a be­lavým lemom. Hmotnosť samca je 140 - 215 g. Samica má vrch tela tmavohnedý, niekedy so slabým popolavým nádychom a červenohnedými pruhmi. šedobiele hrdlo ohraničuje nevýrazný „fúz". Chvost je tmavohnedý, s priečnymi pá­sikmi a úzkym belavým koncovým ohraničením. Hmot­nosť samice je 180 - 230 g.

Ekológia

Druh obýva bezlesné alebo riedko porastené územia v pásme tundry až po stepi. Hniezdo býva umiestnené na skalách, na zemi v rašeliniskách, v boro­vicových lesoch, krovinách, zriedkavejšie na stromoch. Na hniezdenie využíva hniezda iných vtákov a používa ich viac rokov. V severnej Európe znáša v druhej polovi­ci mája 3 - 5 vajec, ktoré sú belavé, hrdzavé alebo hne­dasté s veľmi hustými okrovými až červenohnedými čiarkami, škvrnami. Na vajciach sedia obidvaja rodičia približne mesiac. Potravu tvoria prevažne drobné vtáky do veľkosti drozda, menej hmyz a ojedinele aj drob­né cicavce, ktoré loví z nízkeho letu. Na našom území sa zdržiava predovšetkým v členitej otvorenej kraji­ne (ruderálne stanovištia, remízky a pod.) s bohatým výskytom drobného vtáctva. Je prevažné sťahovavý, prezimuje v strednej, západnej Európe, severnej Afrike, smerom na východ po Afganistan.

Celkové rozšírenie

Druh má holarktické rozšírenie so zvyškovými populáciami v Strednej Ázii.

Rozšírenie na Slovensku

Vyskytuje sa každoročne obvykle jednotlivo, nepočetne počas ťahu a v zimnom období takmer na celom území najmä od októbra do marca. Na ťahu a pri migrácii uprednostňuje otvo­renú krajinu s bohatším výskytom malého vtáctva.

Druh sa v národnom zozname chránených vtáčích území neuvádza, pretože na našom území nehniezdi.

Faktory ohrozenia

Z vplyvov ľudskej činnosti je to predovšetkým úhyn na stĺpoch elektrického vedenia a nelegálny odstrel hlavne pre menšiu únikovú vzdia­lenosť pred človekom. Úmrtnosť spôsobujú aj nárazy do prekážok.

Počet lokalít

70

Priemerná plocha TML

25 006 922 m2

Počet mapovateľov

32

Počet vykonaných návštev na TML

70

Priemerný počet druhov v zázname

11


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (80),Corvus corax Linnaeus, 1758 (45),Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 (35),Parus major Linnaeus, 1758 (23),Pica pica (Linnaeus, 1758) (23),Turdus pilaris Linnaeus, 1758 (23),Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) (22),Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) (20),Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) (20),Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) (19)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
2.1% 97.9%
PAN:
9.1% 90.9%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
68.1% 25.5% 6.4%
PAN:
36.4% 36.4% 27.2%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
68.1% 31.9%
PAN:
31.8% 59.1% 9.1%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
2.1% 97.9%
PAN:
4.5% 4.5% 91.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 28,6 %
B02 - Obnova lesa a manažment 17,9 %
A01 - pestovanie 14,3 %
A04 - pasenie 14,3 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 10,7 %
A05 - chov dobytka (bez pasenia) 3,6 %
A06 - 3,6 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 3,6 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 16,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 16,7 %
A03 - kosenie 11,1 %
A06 - 11,1 %
B02 - Obnova lesa a manažment 11,1 %
A04 - pasenie 5,6 %
D01 - dopravné siete 5,6 %
D02 - úžitkové vedenia 5,6 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 5,6 %
F02 - 5,6 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A01 - pestovanie 21,4 %
B02 - Obnova lesa a manažment 21,4 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 14,3 %
A03 - kosenie 14,3 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 14,3 %
D01 - dopravné siete 7,1 %
K02 - biologické procesy 7,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 28,6 %
D02 - úžitkové vedenia 14,3 %
D01 - dopravné siete 10,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 10,7 %
B02 - Obnova lesa a manažment 7,1 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 7,1 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 7,1 %
A06 - 3,6 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 3,6 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 3,6 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV