Vytlačiť

jašterica bystrá

jašterica bystrá

Lacerta agilis (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

60

Priemerná plocha TML

193 471 m2

Počet mapovateľov

12

Počet vykonaných návštev na TML

599

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (24),Anguis fragilis LINNAEUS, 1758 (12),Lacerta vivipara JACQUIN, 1787 (10),Vipera berus (LINNAEUS, 1758) (10),Bombina variegata (LINNAEUS,1758) (9),Lacerta viridis (Laurenti, 1768) (9),Helix pomatia LINNAEUS, 1758 (8),Upupa epops Linnaeus, 1758 (8),Lacerta (Podarcis) muralis (LAURENTI, 1768) (7),Rana temporaria Linnaeus, 1758 (6)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
12.8% 46.2% 41.0%
PAN:
17.2% 49.8% 33.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
27.2% 62.1% 10.7%
PAN:
29.7% 55.5% 14.8%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
35.4% 58.5% 6.1%
PAN:
32.1% 59.3% 8.6%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
38.5% 26.7% 34.8%
PAN:
51.2% 23.9% 24.9%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 44,1 %
A04 - pasenie 38,2 %
B02 - Obnova lesa a manažment 14,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 2,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 33,5 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 27,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 9,8 %
F02 - 4,9 %
D01 - dopravné siete 4,7 %
A03 - kosenie 4,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 4,0 %
A04 - pasenie 2,6 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 2,3 %
B02 - Obnova lesa a manažment 1,6 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,0 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 32,8 %
K02 - biologické procesy 31,4 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 8,9 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 8,9 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 7,2 %
F02 - 4,8 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 3,8 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 1,7 %
E04 - stavby, budovy v krajine 0,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 0,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV