Vytlačiť

žeriav popolavý

žeriav popolavý

Grus grus (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

3 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

! význam kódu nebol zistený


Morfológia

Pomerne veľký vták na vysokých no­hách, o niečo väčší ako bocian. Je však bledosivý s tmavosivými koncami krídel. Koncové letky sú vý­razne prstovito ukončené. Dospelé jedince majú nad zobákom čierne sfarbenie s červenou čiapočkou, ktorá prechádza do bielej farby na zadnej strane krku. Predná časť krku od zobáka je čierna. V chvostovej časti má našuchorené ozdobné perá, ktoré sú však tvorené predĺženými lakťovými perami. Nedospelé jedince majú hnedastosivú hlavu.

Ekológia

Hniezdi v močaristých biotopoch v tundre, tajge, lesostepiach a stepiach. Tok samcov je sprevádzaný nápadnými tancami a hlasným trúbe­ním. Hniezdo umiestňujú do neprístupných moča­rísk, v ktorých mávajú obvykle 2 vajcia. Zahrievanie znášky trvá asi 28 - 39 dní. Mláďatá zvyknú 2 dni ostať v hniezde, potom ich rodičia vodia mimo hniezd. Mlá­ďatá sa stávajú schopné letu vo veku 2 mesiacov. Po­travu tvoria hlavne zelené časti rastlín, plody, semená, v malej miere aj živočíšna zložka, najmä bezstavovce a drobné stavovce. Na zimoviská na Pyrenejskom polostrove, v severozápadnej Afrike, v Malej Ázii, Iraku a Sudáne odlietajú žeriavy od augusta, ale predovšet­kým počas októbra. Tiahnuce vtáky tvoria klinovité formácie.

Celkové rozšírenie

Druh má palearktické rozšírenie od Európy po Ďaleký východ.

Rozšírenie na Slovensku

Doteraz jediné hniezdenie na Slovensku bolo zistené v oblasti Senného. Územím našej republiky druh tiahne, najmä jej východnou časťou. Počas ťahu bol zaznamenaný roztrúsene aj zo stredného a západného Slovenska. Na území Sloven­ska sa zastavujú na podmáčaných plochách, najmä lúkach a ramenách, ale aj na rybníkoch, aj na mokra­diach borovicovo-smrekových lesov.

Hniezdenie druhu bolo zistené na 1 chránenom vtáčom území.

Faktory ohrozenia

Druh nepriaznivo ovplyvňuje od­vodňovanie, ktorým sa ničia vhodné migračné zastáv­ky. Takisto negatívne pôsobia aj kolízie s elektrickými vedeniami, chemizácia v poľnohospodárstve a nelegál­ny odstrel. Hniezdne lokality, na ktorých by prípadne mohli v malom počte zahniezdiť, sú vyrušované ľuďmi.

Počet lokalít

30

Priemerná plocha TML

19 876 304 m2

Počet mapovateľov

29

Počet vykonaných návštev na TML

251

Priemerný počet druhov v zázname

14


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (123),Corvus corax Linnaeus, 1758 (100),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (98),Parus major Linnaeus, 1758 (97),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (80),Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1785) (75),Corvus cornix Linnaeus, 1785 (73),Alauda arvensis Linnaeus, 1758 (72),Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 (72),Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) (68)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
8.1% 91.9%
PAN:
6.3% 16.5% 77.2%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
47.6% 28.2% 24.2%
PAN:
44.1% 31.5% 24.4%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
60.5% 39.5%
PAN:
77.2% 15.0% 7.8%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
2.4% 8.1% 89.5%
PAN:
13.4% 17.3% 69.3%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 50,8 %
A06 - 16,9 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 16,9 %
A03 - kosenie 8,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 6,8 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 15,6 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 13,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 13,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 9,1 %
D01 - dopravné siete 7,1 %
A01 - pestovanie 6,5 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 6,5 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 6,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 6,5 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 5,2 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 26,8 %
B02 - Obnova lesa a manažment 20,7 %
A04 - pasenie 18,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 17,7 %
A01 - pestovanie 6,1 %
F02 - 6,1 %
C01 - baníctvo a lomy 4,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 31,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 30,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 8,6 %
C01 - baníctvo a lomy 6,2 %
F02 - 6,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 6,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 3,7 %
A06 - 3,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 2,5 %
D04 - letiská, letecké cesty 1,2 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV