Vytlačiť

orol kráľovský

orol kráľovský

Aquila heliaca Savigny, 1809

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

40 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Veľký dravec, o niečo menší ako orol skalný. Dospelé samce vážia 2 550 - 2 860 g, samice 2 900 - 3 950 g. Obidve pohlavia majú chrbtovú stranu čiernohnedú, jednotlivé pierka majú kraje bledšie. Staré perie je veľmi vyblednuté, najmä na krídlových štítoch a zadnej časti lopatiek. Čelo je černasté so šedohnedým okrajom pier, temeno a záhlavie je žlté. Na lopatkách majú veľké biele škvrny, na krídelných ohyboch malé spolu nesúvislé škvrny. Letky sú čierne, na vnútorných zástaviciach zo spodnej strany šedé. Spodná časť tela je čiernohnedá s jednotlivými bielymi perami na hole­niach. Zobák je na špici najmä zhora černastý, pri koreni modrastý, pazúry sú čierne a prsty žlté.

Ekológia

Pôvodne stepný druh obýva prevažne otvo­renú poľnohospodársku krajinu, hniezdi v okolitých lesoch - najmä na okraji porastov, vo vetrolamoch, sku­pinách stromov alebo aj na solitéroch. Za posledných 20 rokov je evidentný prechod hniezdenia z lesov do kul­túrnej krajiny. Hniezda sú často postavené v najvyššom možnom bode vo vrcholovej časti stromu a pravdepo­dobne rozhodujúci je bezproblémový prílet k hniezdu. Hniezdia jednotlivo v trvalom teritóriu a hniezdo použí­vajú niekolko rokov po sebe. Od konca marca do začiat­ku apríla znášajú 2 - 3 vajcia, ktoré sú šedobiele alebo žltobiele s nevýraznými šedofialovými, hrdzavými alebo hrdzavohnedými škvrnami sústredenými na tupom, vzácnejšie na ostrom póle. Zahrievanie vajec trvá 42 - 45 dní a dĺžka hniezdnej starostlivosti je 65 - 77 dní. Potravu tvoria hlavne stredne veľké cicavce, vtáky a v malej miere žaby a hmyz. Občas konzumuje aj zdochliny. Dospelé vtáky sú spravidla stále, zimujú na hniezdisku a v jeho blízkom okolí na nížinách. Mladé vtáky sa sťahujú južnej­šie, najmä do Stredomoria až do Afriky. Mladé jedince začínajú hniezdiť vo veku 3 - 4 rokov aj neskôr.

Celkové rozšírenie

Druh sa vyskytuje v palearktickej oblasti.

Rozšírenie na Slovensku

Obýva predovšetkým juž­né oblasti východného a juhozápadného Slovenska. Celkove na našom území hniezdi 35 - 40 párov. Podľa národného zoznamu chránených vtáčích území druh hniezdi na 8 chránených vtáčích územiach.

Faktory ohrozenia

Druh je ohrozovaný najmä nezákonným strieľaním, úhynmi následkom konzumácie otrávených návnad, skratom na konštrukciách 22 kV elektrických vedení a nárazmi do elektrických vodičov. Významným negatívnym faktorom je aj vykrádanie hniezd priekupníkmi, neusmernená lesohospodárska a poľnohospodárska činnosť a časté vyrušovanie ľuďmi na hniezdiskách.

Počet lokalít

150

Priemerná plocha TML

25 007 866 m2

Počet mapovateľov

42

Počet vykonaných návštev na TML

447

Priemerný počet druhov v zázname

23


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (801),Corvus corax Linnaeus, 1758 (531),Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 (393),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (328),Alauda arvensis Linnaeus, 1758 (323),Turdus merula Linnaeus, 1758 (275),Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (212),Parus major Linnaeus, 1758 (207),Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 (204),Hirundo rustica Linnaeus, 1758 (197)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
0.6% 3.2% 96.2%
PAN:
1.0% 19.2% 79.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
30.3% 47.9% 21.8%
PAN:
23.1% 48.1% 28.8%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
53.5% 43.8% 2.7%
PAN:
27.9% 63.5% 8.6%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
1.5% 3.5% 95.0%
PAN:
15.4% 13.5% 71.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 31,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 29,9 %
A04 - pasenie 19,9 %
A06 - 5,0 %
A01 - pestovanie 4,1 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 2,3 %
D01 - dopravné siete 1,4 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 0,9 %
C01 - baníctvo a lomy 0,9 %
K02 - biologické procesy 0,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 33,3 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 11,1 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 8,9 %
D01 - dopravné siete 6,2 %
D02 - úžitkové vedenia 5,5 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,9 %
A06 - 3,9 %
K02 - biologické procesy 2,9 %
A04 - pasenie 2,7 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 30,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 25,4 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 11,5 %
A01 - pestovanie 7,7 %
A04 - pasenie 4,6 %
A06 - 4,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,6 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 2,3 %
F02 - 2,3 %
G04 - vojenské využitie 2,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 15,3 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 14,0 %
A06 - 10,0 %
D01 - dopravné siete 10,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 8,3 %
D02 - úžitkové vedenia 7,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 6,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV