Vytlačiť

Šabľa krivočiara

Šabľa krivočiara

Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Oči  sú veľké. Ústa sú výrazne horné, spodná čeľusť má výbežok za­padajúci do zárezu na konci hornej čeľuste. Línia chrbta a temena hlavy je takmer rovná a brucho je výrazne vypuklé, ukončené ostrým kýlom bez šupín, tiahnucim sa od hrdla až po análny otvor. Bočná čiara je nápadne kľukatá a tiahne sa v blízkosti brucha. Prsné plutvy majú tvar vtáčieho krídla, sú špicaté a veľmi dlhé, siahajú až za brušné plutvy. Chrbtová plutva je krátká, posunutá dozadu nad análnu plutvu. Spodný lalok chvostovej plutvy je obvykle dlhší ako horný. Chrbát je tmavý, modrozelenkastý, boky sú svetlejšie, so silným striebor­ným až oceľovým leskom, brucho je biele. Brušné plutvy a análna plutva sú červenkasté, prsné plutvy, chrbtová a análna plutva sú sivé, so žltým nádychom.

Ekológia

Eurytopný, potomstvo neochraňujúci, pelagofilný druh. Obýva prostredie od brakických vôd až po rieky, jazerá a vodné nádrže. častejšie žije v hlb­šej vode, ale zdržiava sa aj pod hladinou. Žije v hú­foch, cez deň v blízkosti dna, v noci pri hladine. Neresí sa od mája do júla. Pohlavne zrelé jedince migrujú proti prúdu riek, jazerné populácie k brehom a ryby z brakických vôd do dolného toku riek. Pohlavne dospieva v 3. až 6. roku života. Pohlavné rozdiely nie sú zreteľné. Neresí sa v máji až júni pod hladinou vo voľnej prúdiacej vode pri teplote vody nad 8 °C. Neresisko sa nachádza zvyčajne nad pieskovým alebo rastlinstvom porasteným dnom v sladkej a brakickej vode v prúdnici rieky, v prehriatych zálivoch alebo aj vo voľnej vode jazier a údolných nádrží. Neres je jednorazový, celková plodnosť je 2 600 - 94 000 ikier. Oplodnené ikry majú vysoký obsah tuku a vznáša­jú sa vo vode. Liahnutie sa začína pri teplote vody 18 - 24 °C po 2 - 4 dňoch. Potravu predstavuje pre­dovšetkým zooplanktón, ale už od dĺžky 7 - 8 cm sa šabľa živí aj plôdikom a mlaďou ostatných druhov rýb, ktoré sú hlavnou zložkou potravy väčších jedin­cov. Dožíva sa viac ako 10 rokov, maximálny dosiaľ zistený vek bol 16 rokov. Dorastá do dĺžky 60 cm a hmotnosti 2 kg, výnimočne až 3,5 kg.

 

Celkové rozšírenie

Rozšírenie šable je rozdelené na dve izolované oblasti. Jednu tvorí úmorie Baltské­ho mora, kde sa vyskytuje od Odry po rieku Nemen, v južnom Švédsku, juhovýchodnom Fínsku. Druhú tvorí úmorie Čierneho a Kaspického mora a Aralské jazero. V povodí Dunaja sa v minulosti vyskytovala až po Passau. Žije aj v jazere Balaton.

Rozšírenie na Slovensku

Vyskytuje sa v Dunaji a dolných častiach ústiacich riek, ako sú Morava, Malý Dunaj, Váh, Nitra, Žitava, Hron a Ipeľ. Zistili ju aj v Bod­rogu, Tise a Latorici. Druh sa vyskytuje na 9 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Neznalosť športových rybárov, ktorí tento druh považujú za pleskáča siného alebo za kríženca pleskáčov, spôsobuje straty na početnosti tohto druhu v rieke Morave, kde sa často bežne loví na udicu. Medzi ďalšie negatívne vplyvy patrí fragmentácia tokov a znečistenie.

Zaujímavosti

U nás nepatrí medzi hospodársky vý­znamné druhy, je celoročne chránená. Nezameniteľné znaky tohto druhu, ako sú obrovské oko, dlhé prsné plutvy pripomínajúce lietajúce ryby, striebristé zafar­benie a kľukatá bočná čiara v spodnej polovici tela, by mali každému pomôcť pri jeho určení.

Počet lokalít

4

Priemerná plocha TML

1 750 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

15

Priemerný počet druhov v zázname

19


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) (24),Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) (15),Blicca bjoerkna (14),Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) (12),Abramis brama (Linnaeus, 1758) (10),Barbus barbus (Linnaeus, 1758) (10),Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) (10),Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 (9),Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) (8),Lota lota (Linnaeus, 1758) (7)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
25.0% 75.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

PAN:
87.5% 12.5%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
12.5% 75.0% 12.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
25.0% 75.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 50,0 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 33,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 16,7 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV