Slovenský kras

Kód územia

SKCHVU027

Výmera územia

44794,413 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský kras

tel:+421 58 732 68 15
fax: +421 58 734 67 69
Slovak Republic
Brzotín
Biely kaštieľ č. 188

Katastrálne územia

Ardovo, Bôrka, Brzotín, Debraď, Dlhá Ves, Drienovec, Drnava, Dvorníky, Gemerská Hôrka, Hačava, Háj, Honce, Hosťovce, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jasov, Jovice, Kečovo, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kružná, Kunova Teplica, Lipovník, Lúčka, Medzev, Moldava nad Bodvou, Nováčany, Pašková, Plešivec, Rakovnica, Rozložná, Rožňavské Bystré, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec, Štítnik, Turňa nad Bodvou, Včeláre, Vidová, Zádiel

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,60118863

Zemepiská dĺžka

20,63172444

Nadmorská výška (m)

Max

1029

Priemerná

495

Min

188

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Botaurus stellaris, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Coturnix coturnix, Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Falco cherrug, Falco peregrinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lullula arborea, Monticola saxatilis, Otus scops, Pernis apivorus, Picus canus, Porzana porzana, Strix uralensis, Sylvia nisoria

Popis územia

Ca 75% of the site is covered with forests, especially beech and fir-beech forests, lime-maple scree forests and thermophilous Pannonic oak forests. The rest of the site reperesents traditionally managed agricultural land, especially lowland and submountain hay-meadows, Sub-Pannonic steppic grasslands and xerophile and dealpine grasslands, partially overgrown with an initial succession stage of invasive woods species. Basement is built of carbonate rocks, especially calcites and dolomites that locally emerge to the surface. Soils are therefore strongly skeletal. Important features of the site are also the calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation, calcareous screes and underground holes, chasmes and caves. Part of the site represents NP Slovenský kras. Percentage within biogeographic regions: Alpine 60.45%, Pannonic 39.55%

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Sylvia nisoria, Caprimulgus europaeus and Monticola saxatilis. Regularly nest here more than 1% of national population of Aquila pomarina, Botaurus stellaris, Bubo bubo, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Falco cherrug, Falco peregrinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Lanius collurio, Pernis apivorus, Picus canus, Strix uralensis, Coturnix coturnix, Jynx torquilla, Otus scops, Lullula arborea and Porzana porzana.

Zraniteľnosť

Existence of grassland habitats is threatened by the disappearance of traditional forms of pasture management, regular practice of meadow mowing and other previously common forms of land management. Special attention should be paid to the following: forestry measures realised during breeding season, destruction of line vegetation, removal of dead or dying trees in the open countryside and the enlargement of the area subject to raw material exploitation. Utmost attention should be paid to the cases of birds being electrocuted on the power lines lacking adequate protection and potential threats resulting from the operation of industrial facilities (gas and oil pipelines) in the area.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Výsadba na nelesnej ploche
  Umelá obnova lesa
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  úžitkové vedenia
  potrubia
  iné spôsoby dopravy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  továrne
  nakladanie s komunálnym odpadom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  motorizované zariadenia
  alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
  iné športovné / rekreačné zariadenia
  iné ľudské vplyvy
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
  hluková záťaž
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
  genetické znečistenie (fauna)
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia

Ostatné druhy

Ablepharus kitaibelii, Aconitum anthora, Aconitum moldavicum, Adonis vernalis, Alyssum montanum subsp. brymii, Anemone sylvestris, Aquilegia vulgaris, Artemisia pontica, Aster alpinus, Astragalus vesicarius subsp. albidus, Asyneuma canescens, Bufo viridis, Bupleurum falcatum subsp. dilatatum, Campanula bononiensis, Campanula rapunculus, Campanula xylocarpa, Cardaminopsis halleri subsp. halleri, Carduus collinus, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Cleistogenes serotina, Clematis alpina, Coeloglossum viride, Colutea arborescens, Corallorhiza trifida, Coronella austriaca, Corothamnus procumbens, Corydalis capnoides, Crepis conyzifolia, Dactylorhiza sambucina, Dianthus praecox subsp. pseudopraecox, Dictamnus albus, Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi, Dryomys nitedula, Echinops ritro subsp. ruthenicus, Elaphe longissima, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Epipactis purpurata, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Euphrasia pectinata, Felis silvestris, Galanthus nivalis, Gasparrinia peucedanoides, Geranium rotundifolium, Gladiolus imbricatus, Goodyera repens, Gymnadenia conopsea, Hyla arborea, Chrysopogon gryllus, Iris graminea, Iris pumila, Jurinea mollis subsp. macrocalathia, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Lactuca perennis, Lactuca quercina, Lilium bulbiferum, Lilium martagon, Limodorum abortivum, Linaria pallidiflora, Listera ovata, Lopinga achine, Lycopodioides helveticum, Lycopodium clavatum, Medicago prostrata, Melampyrum barbatum, Melampyrum cristatum, Monotropa hypophegea, Muscardinus avellanarius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Natrix tessellata, Nyctalus lasiopterus, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Onosma arenaria, Onosma visianii, Ophioglossum vulgatum, Parnassia palustris, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Phlomis tuberosa, Phyllitis scolopendrium, Pilosella macrantha, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Podarcis muralis, Polypodium interjectum, Polypodium x mantoniae, Primula auricula subsp. hungarica, Rana dalmatina, Rana lessonae, Ranunculus illyricus, Rhinanthus borbasii, Rhodax canus, Scorzonera austriaca, Scorzonera purpurea, Scrophularia umbrosa, Silene borysthenica, Silene bupleuroides, Silene donzica subsp. sillingeri, Silene otites, Silene viridiflora, Soldanella pseudomontana, Sorbus hazslinszkyana, Spiraea media, Stipa dasyphylla, Stipa joannis, Stipa pulcherrima, Taxus baccata, Tephroseris integrifolia, Teucrium montanum subsp. pannonicum, Thalictrum simplex subsp. simplex , Thesium dollineri, Thlaspi caerulescens subsp. tatrense, Traunsteinera globosa, Vespertilio murinus, Vinca herbacea, Viola lutea, Waldsteinia geoides

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Duvalius hungaricus Behúnik maďarský chrobáky 8,3 0,0 91,7 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 11,1 88,9 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 68,8 31,2 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 45,5 54,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 20,6 79,4 0,0 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 39,4 42,4 18,2 Zobraziť druh v atlase
Lacerta viridis (Laurenti, 1768) jašterica zelená plazy 37,8 56,8 5,4 Zobraziť druh v atlase
Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853) kobylka sedmohradská rovnokrídlovce 40,0 50,0 10,0 Zobraziť druh v atlase
Isophya stysi Cejchan, 1957 kobylka Štysova rovnokrídlovce 0,0 40,0 60,0 Zobraziť druh v atlase
Paracaloptenus caloptenoides (BR.) 1861 K koník Brunnerov rovnokrídlovce 12,5 66,7 20,8 Zobraziť druh v atlase
Stenobothrus eurasius Zubovski, 1898 koník slovanský rovnokrídlovce 0,0 73,1 26,9 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) kotúľka štíhla mäkkýše 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ablepharus kitaibelii (Bibron&Bory, 1863) krátkonôžka štíhla plazy 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 72,7 9,1 18,2 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 0,0 68,4 31,6 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Mlok hrebenatý obojživelníky 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Leptidea morsei (Fenton, 1881) Mlynárik východný motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) modráčik čiernoškvrnný motýle 4,5 63,6 31,9 Zobraziť druh v atlase
Orthosia schmidti (Dioszeghy, 1935) mora schmidtova motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) Netopier fúzatý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 68,8 6,3 24,9 Zobraziť druh v atlase
Myotis dasycneme (Boie, 1825) netopier pobrežný cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 14,3 35,7 50,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Lopinga achine (Scopoli, 1763) očkáň mätonohový motýle 40,0 40,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 22,2 27,8 50,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 0,0 55,6 44,4 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 80,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 8,9 86,7 4,4 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 7,2 82,6 10,2 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 40,0 50,0 10,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 30,8 69,2 0,0 Zobraziť druh v atlase
Sadleriana pannonica (FRAUENFELD, 1865) sadlerianka panónska mäkkýše 63,9 13,9 22,2 Zobraziť druh v atlase
Saga pedo (Pallas, 1771) Sága stepná rovnokrídlovce 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Sympecma paedisca (Brauer, 1883) šidlovka Brauerova vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 50,0 25,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 skokan rapotavý obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 35,3 58,8 5,9 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 25,0 41,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 14,9 65,7 19,4 Zobraziť druh v atlase
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) užovka fŕkaná plazy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Coronella austriaca Laurenti, 1768 užovka hladká plazy 7,7 69,2 23,1 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 0,0 62,5 37,5 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 0,0 94,1 5,9 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ferula sadleriana feruľa Sadlerova vyššie rastliny 46,9 53,1 0,0 Zobraziť druh v atlase
Echium russicum hadinec červený vyššie rastliny 95,2 4,8 0,0 Zobraziť druh v atlase
Iris aphylla subsp. hungarica kosatec bezlistý uhorský vyššie rastliny 57,1 42,9 0,0 Zobraziť druh v atlase
Thlaspi jankae peniažtek slovenský vyššie rastliny 60,0 40,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla patens poniklec otvorený vyššie rastliny 26,7 53,3 20,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 60,7 37,5 1,8 Zobraziť druh v atlase
Onosma tornensis rumenica turnianska vyššie rastliny 56,3 37,5 6,2 Zobraziť druh v atlase
Dracocephalum austriacum Včelník rakúsky vyššie rastliny 32,9 45,6 21,5 Zobraziť druh v atlase
Adenophora liliifolia zvonovec ľaliolistý vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
40A0 Xerotermné kroviny 91,7 8,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 79,4 20,6 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 86,2 13,8 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 55,6 44,4 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 59,6 40,4 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 88,9 0,0 11,1 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 82,4 11,8 5,8 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 57,1 14,3 28,6 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 28,6 23,8 47,6 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 76,9 15,4 7,7 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 57,9 10,5 31,6 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov