Slovenský kras

Kód územia

SKCHVU027

Výmera územia

44794,410 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský kras

tel:+421 58 732 68 15
fax: +421 58 734 67 69
Slovak Republic
Brzotín
Biely kaštieľ č. 188

Katastrálne územia

Ardovo, Bôrka, Brzotín, Debraď, Dlhá Ves, Drienovec, Drnava, Dvorníky, Gemerská Hôrka, Hačava, Háj, Honce, Hosťovce, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jasov, Jovice, Kečovo, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kružná, Kunova Teplica, Lipovník, Lúčka, Medzev, Moldava nad Bodvou, Nováčany, Pašková, Plešivec, Rakovnica, Rozložná, Rožňavské Bystré, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec, Štítnik, Turňa nad Bodvou, Včeláre, Vidová, Zádiel

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,60118863

Zemepiská dĺžka

20,63172444

Nadmorská výška (m)

Max

1029

Priemerná

495

Min

188

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aquila pomarina, Botaurus stellaris, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Coturnix coturnix, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Falco cherrug, Falco peregrinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lullula arborea, Monticola saxatilis, Otus scops, Pernis apivorus, Picus canus, Porzana porzana, Strix uralensis, Sylvia nisoria

Popis územia

Ca 75% of the site is covered with forests, especially beech and fir-beech forests, lime-maple scree forests and thermophilous Pannonic oak forests. The rest of the site reperesents traditionally managed agricultural land, especially lowland and submountain hay-meadows, Sub-Pannonic steppic grasslands and xerophile and dealpine grasslands, partially overgrown with an initial succession stage of invasive woods species. Basement is built of carbonate rocks, especially calcites and dolomites that locally emerge to the surface. Soils are therefore strongly skeletal. Important features of the site are also the calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation, calcareous screes and underground holes, chasmes and caves. Part of the site represents NP Slovenský kras. Percentage within biogeographic regions: Alpine 60.45%, Pannonic 39.55%

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Sylvia nisoria, Caprimulgus europaeus and Monticola saxatilis. Regularly nest here more than 1% of national population of Aquila pomarina, Botaurus stellaris, Bubo bubo, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Falco cherrug, Falco peregrinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Lanius collurio, Pernis apivorus, Picus canus, Strix uralensis, Coturnix coturnix, Jynx torquilla, Otus scops, Lullula arborea and Porzana porzana.

Zraniteľnosť

Existence of grassland habitats is threatened by the disappearance of traditional forms of pasture management, regular practice of meadow mowing and other previously common forms of land management. Special attention should be paid to the following: forestry measures realised during breeding season, destruction of line vegetation, removal of dead or dying trees in the open countryside and the enlargement of the area subject to raw material exploitation. Utmost attention should be paid to the cases of birds being electrocuted on the power lines lacking adequate protection and potential threats resulting from the operation of industrial facilities (gas and oil pipelines) in the area.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
  výsadba po rube
  odstránenie sušiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  úžitkové vedenia
  potrubia
  iné spôsoby dopravy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  továrne
  nakladanie s komunálnym odpadom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  motorizované zariadenia
  alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
  iné športovné / rekreačné zariadenia
  iné ľudské vplyvy
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
  hluková záťaž
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
  genetické znečistenie (fauna)
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia

Ostatné druhy

Ablepharus kitaibelii, Aconitum anthora, Aconitum moldavicum, Adonis vernalis, Alyssum montanum subsp. brymii, Anemone sylvestris, Aquilegia vulgaris, Artemisia pontica, Aster alpinus, Astragalus vesicarius subsp. albidus, Asyneuma canescens, Bufo viridis, Bupleurum falcatum subsp. dilatatum, Campanula bononiensis, Campanula rapunculus, Campanula xylocarpa, Cardaminopsis halleri subsp. halleri, Carduus collinus, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Cleistogenes serotina, Clematis alpina, Coeloglossum viride, Colutea arborescens, Corallorhiza trifida, Coronella austriaca, Corothamnus procumbens, Corydalis capnoides, Crepis conyzifolia, Dactylorhiza sambucina, Dianthus praecox subsp. pseudopraecox, Dictamnus albus, Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi, Dryomys nitedula, Echinops ritro subsp. ruthenicus, Elaphe longissima, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Epipactis purpurata, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Euphrasia pectinata, Felis silvestris, Galanthus nivalis, Gasparrinia peucedanoides, Geranium rotundifolium, Gladiolus imbricatus, Goodyera repens, Gymnadenia conopsea, Hyla arborea, Chrysopogon gryllus, Iris graminea, Iris pumila, Jurinea mollis subsp. macrocalathia, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Lactuca perennis, Lactuca quercina, Lilium bulbiferum, Lilium martagon, Limodorum abortivum, Linaria pallidiflora, Listera ovata, Lopinga achine, Lycopodioides helveticum, Lycopodium clavatum, Medicago prostrata, Melampyrum barbatum, Melampyrum cristatum, Monotropa hypophegea, Muscardinus avellanarius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Natrix tessellata, Nyctalus lasiopterus, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Onosma arenaria, Onosma visianii, Ophioglossum vulgatum, Parnassia palustris, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Phlomis tuberosa, Phyllitis scolopendrium, Pilosella macrantha, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Podarcis muralis, Polypodium interjectum, Polypodium x mantoniae, Primula auricula subsp. hungarica, Rana dalmatina, Rana lessonae, Ranunculus illyricus, Rhinanthus borbasii, Rhodax canus, Scorzonera austriaca, Scorzonera purpurea, Scrophularia umbrosa, Silene borysthenica, Silene bupleuroides, Silene donzica subsp. sillingeri, Silene otites, Silene viridiflora, Soldanella pseudomontana, Sorbus hazslinszkyana, Spiraea media, Stipa dasyphylla, Stipa joannis, Stipa pulcherrima, Taxus baccata, Tephroseris integrifolia, Teucrium montanum subsp. pannonicum, Thalictrum simplex subsp. simplex , Thesium dollineri, Thlaspi caerulescens subsp. tatrense, Traunsteinera globosa, Vespertilio murinus, Vinca herbacea, Viola lutea, Waldsteinia geoides