Vytlačiť

poniklec veľkokvetý

poniklec veľkokvetý

Pulsatilla grandis

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

37 EUR


Morfológia

Trváca, v čase kvitnutia 10 - 25 cm vyso­ká, bielo huňatá bylina. Kvet viac či menej vzpriamený, zvonkovitý, neskôr až miskovite rozšírený, 5,5 - 6,5 cm v priemere. Okvetné lístky 2,5- až 3-krát dlhšie ako ty­činky, na začiatku kvitnutia tmavofialové, neskôr svet­lejšie. Prízemné listy sa plne vyvíjajú až po odkvitnutí, ich čepeľje 2- až 3-krát nepárno perovito delená alebo zložená, s 3 - 4 jarmami viac či menej protistojných lístkov. Úkrojky lístkov 2 - 6 (7) mm široké. Kvitnutie: marec - apríl.

Ekológia

Suché, skalnaté krovinaté a trávnaté strá­ne, vzácne svetliny v dubových lesoch, na rozličných substrátoch (andezity, dolomity, vápence a i.) od nížin do podhorského stupňa.

Celkové rozšírenie

Ponticko-panónsky druh. V zá­padnej Európe ho nahradzuje príbuzný taxón poniklec obyčajný (P. vulgaris), ku ktorému je poniklec veľkokve­tý niekedy pričleňovaný ako poddruh. Medzi mestami Ulm v Nemecku a Linec v Rakúsku sa vyskytujú mor­fologicky a geneticky prechodné typy medzi týmito dvoma taxónmi. Výskyt P. grandis v Poľsku, ako aj jeho východnú hranicu areálu je potrebné preveriť. Druh bol vysadený v Čechách v Českom krase.

Rozšírenie na Slovensku

V panónskej oblasti južné­ho Slovenska a v predhoriach južnej časti Západných Karpát. Severná hranica areálu prechádza od Skalice cez Brezovské kopce, južné časti Strážovských vrchov, Slovenského rudohoria a Nízkych Beskýd až po Vihor­lat (niektorými autormi uvádzané severnejšie lokality sa vzťahujú už k Pulsatilla subslavica, resp. P.slavica, pozri ďalej). Veľkosti populácií sa pohybujú od desia­tok až po tisícky jedincov.

Druh sa vyskytuje na 51 ÚEV, na ktorých sa nachá­dza 61,9 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Zarastanie alebo zalesňovanie stanovíšť druhu drevinami (najmä borovicou lesnou a čiernou) a expanzívnymi bylinami, zber (obľúbená skalnička) a zašliapavanie rastlín, ťažba substrátu, hnojenie, umiestňovanie skládok odpadu.

Zaujímavosti

Okruh P. grandisje na našom úze­mí reprezentovaný tromi blízko príbuznými druhmi: P. grandis s. str., P. slavica a P. subslavica. Uvedené druhy sú okrem morfologických rozdielov (spoľahlivo sa dajú určovať len podľa charakteru listovej čepele, menšie rozdiely sú aj v počte úkrojkov listeňov, tvare okvet­ných lístkov, peľníc), diferencované aj ekologicky, resp. geograficky. P. grandis je najteplomilnejší druh a vysky­tuje sa v južných častiach Slovenska, zatiaľ čo P. slavica je najchladnomilnejší zástupca tejto trojice, rozšírený v severných častiach Slovenska (pozri spracovania jed­notlivých druhov).

Počet lokalít

144

Priemerná plocha TML

25 387 m2

Počet mapovateľov

23

Počet vykonaných návštev na TML

230

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Adonis vernalis (9),Pulsatilla pratensis subsp. bohemica (9),Dactylorhiza sambucina (5),Geranium sanguineum (5),Cerasus fruticosa (4),Campanula sibirica (4),Anemone sylvestris (4),Gymnadenia conopsea (4),Iris variegata (4),Linum austriacum (4)


Galéria


Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 58,8 %
A04 - pasenie 14,7 %
K02 - biologické procesy 14,7 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 2,9 %
B02 - Obnova lesa a manažment 2,9 %
D01 - dopravné siete 2,9 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 2,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 47,5 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 10,2 %
A03 - kosenie 8,5 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 8,5 %
A04 - pasenie 5,1 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 4,2 %
D01 - dopravné siete 4,2 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 3,4 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,5 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 2,5 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 45,5 %
A04 - pasenie 18,2 %
K02 - biologické procesy 18,2 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 9,1 %
J01 - požiar a potlačenie požiaru 9,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 24,3 %
K02 - biologické procesy 21,4 %
A03 - kosenie 16,5 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 13,6 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 12,6 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 6,8 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 1,9 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 1,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 1,0 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 1,0 %